Paslaugos - 62759-2020

07/02/2020    S27

Nederland-Zoetermeer: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 027-062759

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zoetermeer
Nationaal identificatienummer: 71952436
Postadres: Engelandlaan 502
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2711 EB
Land: Nederland
Contactpersoon: Mario van den Berg
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zoetermeer.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur diverse tijdelijk personeel

Referentienummer: 0637559882
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inhuur personeel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 309 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zoetermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijgevoegd document.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs en kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Opdrachten zijn gegund middels een DAS

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Inhuur diverse tijdelijk personeel

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Langhenkel Talenter bv
Nationaal identificatienummer: 30155427
Postadres: Herculesplein 88
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 AA
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 309 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gemeente Zoetermeer, cluster inkoop

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: E-mailadres@isonbekend.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Zoetermeer
Postadres: Engelandlaan 502
Plaats: Zoetermeer
Land: Nederland
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Internetadres: http://www.zoetermeer.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/02/2020