29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 628948-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Bonn: Pompy

2020/S 251-628948

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
Adres pocztowy: Brühler Straße 3
Miejscowość: Bonn
Kod NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 53119
Państwo: Niemcy
E-mail: B20.12@bescha.bund.de
Tel.: +49 22899610-2639
Faks: +49 2289910610-2639
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bescha.bund.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ausstattung LF-KatS – PFPN, TP 4-1, Faltbehälter

Numer referencyjny: B 20.12 - 0874/19/VV: 1
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Ausstattung für Löschgruppenfahrzeuge Katastrophenschutz (LF-KatS).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 0.01 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tragkraftspritze

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

53121 Bonn

II.2.4)Opis zamówienia:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung eines Teils der Ausstattung für das LF-KatS für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Los 1: 364 Stück Tragkraftspritzen PFPN 10-1500 nach DIN EN 14466 mit Zubehör (geschätzte Gesamtbedarfsmenge):

— Mindestabnahmemenge: 122 Stück,

— optionale Menge (unverbindlich): 242 Stück.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tauchpumpe TP/4

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

53121 Bonn

II.2.4)Opis zamówienia:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung eines Teils der Ausstattung für das LF-KatS für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Los 2: 364 Stück Tauchmotorpumpen TP 4/1 nach DIN 14425 mit Zubehör (geschätzte Gesamtbedarfsmenge):

— Mindestabnahmemenge: 122 Stück,

— optionale Menge (unverbindlich): 242 Stück.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Selbstaufrichtender offener Faltbehälter 5 000 Liter

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44619000 Inne pojemniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

53121 Bonn

II.2.4)Opis zamówienia:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung eines Teils der Ausstattung für das LF-KatS für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Los 3: 364 Stück selbstaufrichtende offene Faltbehälter 5 000 Liter (geschätzte Gesamtbedarfsmenge):

— Mindestabnahmemenge: 122 Stück,

— optionale Menge (unverbindlich): 242 Stück.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 188-453312
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1.1
Część nr: 1
Nazwa:

Tragkraftspritze

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Albert Ziegler GmbH
Adres pocztowy: Memminger Straße 28
Miejscowość: Giengen
Kod NUTS: DE11C Heidenheim
Kod pocztowy: 89537
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 7322951391
Adres internetowy: https://www.ziegler.de/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 0.01 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2.1
Część nr: 2
Nazwa:

Tauchpumpe TP/4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mast Pumpen GmbH
Adres pocztowy: Mörikestraße 1
Miejscowość: Aichwald
Kod NUTS: DE11 Stuttgart
Kod pocztowy: 73773
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 711/9367040
Adres internetowy: https://mast-pumpen.de/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 0.01 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3.1
Część nr: 3
Nazwa:

Selbstaufrichtender offener Faltbehälter 5 000 Liter

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FaltSilo
Adres pocztowy: Am Hasselt 3
Miejscowość: Bad Bramstedt
Kod NUTS: DEF0D Segeberg
Kod pocztowy: 24576
Państwo: Niemcy
E-mail: info@faltsilo.de
Tel.: +49 4192/3981
Adres internetowy: http://www.faltsilo.de/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 0.01 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Bundes
Adres pocztowy: Villemombler Straße 76
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53123
Państwo: Niemcy
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Tel.: +49 2289499-0
Faks: +49 2289499-163
Adres internetowy: http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ein Antrag auf Nachprüfung kann schriftlich an die Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt, Villemombler Straße 76, 53123 Bonn, gerichtet werden. Die Unwirksamkeit des Vertrages gemäß § 135 GWB kann innerhalb von 30 Kalendertagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union geltend gemacht werden.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020