29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 629127-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Heidesee: Wozy strażackie

2020/S 251-629127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Heidesee
Adres pocztowy: Lindenstraße 14b
Miejscowość: Heidesee
Kod NUTS: DE406 Dahme-Spreewald
Kod pocztowy: 15754
Państwo: Niemcy
E-mail: f.wilhelm@gemeinde-heidesee.de
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gemeinde-heidesee.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Beschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug vom Typ HLF 20 der Gemeinde Heidesee

Numer referencyjny: V 30_20
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges (HLF 20 nach DIN 14530 Teil 27). Das Fahrzeug soll mit seiner Besatzung als selbständige taktische Einheit die Aufgaben der Brandbekämpfung und Technischen Hilfeleistung durchführen. Des Weiteren soll das Fahrzeug der Kategorie 2 (geländefähig) ausgeführt sein.

Weitere Informationen s. Leistungsbeschreibung (Rubrik „Vergabeunterlagen“ Vergabemarktplatz Brandenburg).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 79 313.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

HLF 20 – Fahrgestell und Aufbau Gemeinde Heidesee

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34144212 Cysterny do transportu wody
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE406 Dahme-Spreewald
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gemeinde Heidesee

Lindenstraße 14b

15754 Heidesee

II.2.4)Opis zamówienia:

Fahrgestell sowie feuerwehrtechnischer Aufbau inkl. des entsprechenden Innenausbaus

Weitere Informationen s. Leistungsbeschreibung zu Los 1 (Rubrik „Vergabeunterlagen“ Vergabemarktplatz Brandenburg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Erweiterte Richtwertmethode gem. der „Unterlage für Ausschreibung und Bewertung“ (UfAB VI) / Waga: 100 %
Kryterium kosztu - Nazwa: siehe oben / Waga: 0 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Die Gesamtlaufzeit des Vertrags beträgt 12 Monate für Fahrgestell und feuerwehrtechnischen Aufbau

Weitere Informationen s. Leistungsbeschreibung (Rubrik „Vergabeunterlagen“ Vergabemarktplatz Brandenburg)

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt nach der „erweiterten Richtwertmethode“ gem. der „Unterlage für Ausschreibung und Bewertung“ (UfAB VI). Weitere Informationen s. V 30_20_Verfahrensbedingungen HLF 20 Gemeinde Heidesee.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

HLF 20 – Beladung Gemeinde Heidesee

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34144212 Cysterny do transportu wody
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE406 Dahme-Spreewald
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gemeinde Heidesee

Lindenstraße 14b

15754 Heidesee

II.2.4)Opis zamówienia:

Feuerwehrtechnische Beladung inkl. einer Auflistung der beigestellten Beladung

Weitere Informationen s. Leistungsbeschreibung (Rubrik „Vergabeunterlagen“ Vergabemarktplatz Brandenburg).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Erweiterte Richtwertmethode gem. der „Unterlage für Ausschreibung und Bewertung“ (UfAB VI) / Waga: 100 %
Kryterium kosztu - Nazwa: siehe oben / Waga: 0 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Die Beladungsteile sind kostenlos vom Bieter an die Aufbaufirma Los 1 anzuliefern.

Weitere Informationen s. Leistungsbeschreibung (Rubrik „Vergabeunterlagen“ Vergabemarktplatz Brandenburg)

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt nach der „erweiterten Richtwertmethode“ gem. der „Unterlage für Ausschreibung und Bewertung“ (UfAB VI). Weitere Informationen s. V 30_20_Verfahrensbedingungen HLF 20 Gemeinde Heidesee.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-331760
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: V 30_20
Część nr: 2
Nazwa:

Beladung

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
Miejscowość: Kabelsketal
Kod NUTS: DEE0B Saalekreis
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 79 313.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: V 30_20
Część nr: 1
Nazwa:

Fahrgestell und Aufbau

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y5JRH1V

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
Adres pocztowy: Heinrich-Mann-Allee 107
Miejscowość: Potsdam
Kod pocztowy: 14473
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 331811-1610
Faks: +49 331866-1652
Adres internetowy: http://service.brandenburg.de/de/vergabekammer_des_landes_brandenburg_/116248
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Die Unwirksamkeit des Vertrages kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist.

Da der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht hat, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020