29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 629163-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Jandelsbrunn: Motopompy

2020/S 251-629163

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Jandelsbrunn
Krajowy numer identyfikacyjny: DE
Adres pocztowy: Hauptstraße 31
Miejscowość: Jandelsbrunn
Kod NUTS: DE225 Freyung-Grafenau
Kod pocztowy: 94118
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Gemeinde Jandelsbrunn – Herr Max Pöschl
E-mail: max.poeschl@jandelsbrunn.de
Tel.: +49 8583960012
Faks: +49 8583960024
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.jandelsbrunn.de
Adres profilu nabywcy: https://www.aumass.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines LF 20 KatS mit Beladung für die Gemeinde Jandelbrunn

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 KatS mit Beladung in 3 Losen, wobei Los Fahrgestell und Los Aufbau miteinander anzubieten sind, gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 372 710.48 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE225 Freyung-Grafenau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jandelsbrunn

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Technische Beschaffenheit, Ausführung, Verarbeitung / Waga: 125
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität/Einsetzbarkeit/Handling / Waga: 100
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst/Garantie / Waga: 75
Cena - Waga: 700
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE225 Freyung-Grafenau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jandelsbrunn

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Technische Beschaffenheit, Ausführung, Verarbeitung / Waga: 100
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität/Einsetzbarkeit/Handling / Waga: 125
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst/Garantie / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit / Waga: 25
Cena - Waga: 700
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung der Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35111000 Sprzęt gaśniczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE225 Freyung-Grafenau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jandelsbrunn

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 180-433966
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rosenbauer Deutschland GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: DE
Adres pocztowy: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Miejscowość: Luckenwalde
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 14943
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 425.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Lieferung eines Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rosenbauer Deutschland GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: DE
Adres pocztowy: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Miejscowość: Luckenwalde
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 14943
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 255 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 242 159.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Lieferung der Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gstöttl Brandschutz GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: DE
Adres pocztowy: Sulzbachstraße 13
Miejscowość: Fürstenzell-Engertsham
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 94081
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 126.48 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 38
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 8921762411
Faks: +49 8921762847
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 38
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 8921762411
Faks: +49 8921762847
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 38
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 8921762411
Faks: +49 8921762847
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020