Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 631267-2020

24/12/2020    S251

Polska-Serock: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2020/S 251-631267

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Serock
Adres pocztowy: Rynek 21
Miejscowość: Serock
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Piekarzewski
E-mail: r.piekarzewski@serock.pl
Tel.: +48 227828817
Adresy internetowe:
Główny adres: https://serock.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://serock.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze–Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Numer referencyjny: PRI.271.1.37.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze–Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do niej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71312000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla Projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze–Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

2. Wstępne studium planistyczno-prognostyczne zostanie wykorzystane na potrzeby aplikacji w II etapie naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej

— Kolej + do 2028 roku.

3. Charakterystyka Projektu.

Przedmiotem projektu jest sporządzenie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla budowy nowej linii kolejowej relacji Zegrze–Przasnysz. Nowa infrastruktura powinna stworzyć możliwość połączenia kolejowego między Warszawą, Serockiem, Pułtuskiem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem oraz miejscowości zlokalizowanych między tymi ośrodkami. Przewiduje się, że długość planowanego szlaku kolejowego będzie wynosiła ok. 70 km. Przewiduje się wykonanie linii kolejowej w przeważającej części jednotorowej, zelektryfikowanej, wraz z przeprawą mostową przez rzekę Narew. Przyszła infrastruktura powinna charakteryzować się charakterem regionalnym, nastawionym na skomunikowanie jak największej ilości ośrodków z miastem aglomeracyjnym. W oparciu o bieżące dane demograficzne powiatów oraz Miasta i Gminy Serock, na terenie których przewiduje się lokalizację nowej infrastruktury, a które dziś pozbawione są dostępu do sieci kolejowej, populacja znajdująca się w obszarze oddziaływania przyszłej linii wynosi ok 165 tys. osób.

4. Podstawowy zakres analiz do wykonania w ramach wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla Projektów liniowych to:

A. Pozyskanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury:

1) pozyskanie niezbędnych danych – m.in. oferta przewozowa, model ruchu,

2) inwentaryzacja stanu istniejącego, w tym wizja lokalna w terenie,

3) analiza geotechniczna wykonana na podstawie map archiwalnych, bez realizacji badań w terenie,

4) rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych,

5) analiza potencjalnych konfliktów społecznych,

6) zdefiniowanie wariantów infrastruktury,

7) wykonanie wstępnego trasowania odcinków linii kolejowych objętych planowaną inwestycją,

8) przeanalizowanie wariantów pod kątem możliwych od uzyskania parametrów eksploatacyjnych i otoczenia projektu,

9) określenie propozycji punktów obsługi pasażerskiej do dalszych analiz.

B. Prognozy ruchu:

1) identyfikacja popytu w stanie istniejącym poprzez pomiary ruchu,

2) przeprowadzenie badań ankietowych mobilności mieszkańców miasta,

3) zdefiniowanie poziomu możliwych ofert przewozowych, które będą stanowiły punkt odniesienia w innych analizach,

4) wykonanie prognozy ruchu osób w każdym z wariantów infrastruktury dla różnych poziomów ofert przewozowych z użyciem modelu ruchu,

5) wybór optymalnego poziomu oferty przewozowej.

C. Analiza ruchowo-eksploatacyjna:

1) przełożenie oferty przewozowej na zasadnicze wymagania dotyczące parametrów ilościowych i jakościowych infrastruktury za pomocą analiz ruchowo-eksploatacyjnych wykonywanych w sposób klasyczny (bez użycia modelu mikrosymulacyjnego ruchu kolejowego) lub z użyciem modelu mikrosymulacyjnego ruchu kolejowego,

2) uszczegółowienie schematu funkcjonalnego linii,

3) konstrukcja wykresów ruchu (rozkładu jazdy) dla określonej oferty przewozowej,

4) opis procesu technologicznego,

5) oszacowanie kosztów realizacji oraz pozyskania dokumentacji,

6) wybór preferowanego wariantu,

7) ocena wpływu Projektu na uzyskanie/usprawnianie połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim - określenie czasu przejazdu

Pozostałe wymagania w zakresie realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2.1.) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej jedno wstępne studium planistyczno-prognostyczne lub studium wykonalności lub dokument równoważny, dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową o długości minimum 10 km, w ramach którego Wykonawca:

— pozyskał dane i zdefiniował warianty infrastruktury,

— opracował prognozy ruchu dla zdefiniowanych wariantów infrastruktury,

— dokonał analizy ruchowo-eksploatacyjnej dla wariantów infrastruktury,

— oszacował koszty dla wariantów infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych kwestii technicznych,

— dokonał wyboru preferowanego wariantu inwestycji kolejowej.

b. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jeden projekt, dotyczący planowania systemu publicznego transportu zbiorowego wykonanego dla obszaru zamieszkanego przez min. 100 tys. mieszkańców (np. miasta lub aglomeracji, konurbacji, obszaru metropolitalnego).

Przez system publicznego transportu zbiorowego rozumie się powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej, przy czym na potrzeby opracowania Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem z wykonania projektu z uwzględnieniem transportu szynowego.

2.2.) Kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami: 1) Koordynatorem projektu, 2) Głównym ekspertem lub ekspertem branży linie, węzły i stacje kolejowe, 3) Głównym ekspertem lub ekspertem branży mosty i obiekty inżynieryjne, 4) Głównym ekspertem lub ekspertem branży drogowej, 5) Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie prognoz ruchu kolejowego, 6) Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie analiz ruchowo-eksploatacyjnych w transporcie kolejowym, 7) Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie planowania systemów publicznego transportu zbiorowego, 8) Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie kosztorysowania (branża kolejowa), 9) Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie kosztorysowania (branża drogowa).

Wskazane osoby muszą spełniać minimalne wymagania określone w SIWZ w pkt 2.2) lit. a-i.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej: https://www.youtube.com/channel/UCkKy_ijmjzUWIdhaTFV9-QQ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona do realizacji zamówienia będzie zobowiązany do wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości całkowitej umowy brutto. Zabezpieczenie to służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020