29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 63170-2021

08/02/2021    S26

Włochy-Rzym: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2021/S 026-063170

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Invitalia
Adres pocztowy: via Calabria 46
Miejscowość: Roma
Kod NUTS: ITI43 Roma
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: ing. Maria Teresa Bernardo
E-mail: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ingate.invitalia.it
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ingate.invitalia.it
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ingate.invitalia.it
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CdC — Commissario straordinario depurazione — Comune di Furnari (ME)

II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in c.da Bazia nel Comune di Furnari (ME) — delibera CIPE n. 60/2012 — intervento ID33398 — CIG: 86011938FF — CUP: D26D13000000006.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 253 674.66 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITG13 Messina
II.2.4)Opis zamówienia:

Affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in c.da Bazia nel Comune di Furnari (ME).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: offerta tecnica / Waga: 90
Cena - Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 253 674.66 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 547
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 2.3.2021 esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Messaggi». Si applica l'inversione della busta ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/03/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

in modalità telematica attraverso la piattaforma: https://ingate.invitalia.it/ senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Modalità telematica, attraverso piattaforma telematica, senza la presenza degli operatori.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: TAR competente per territorio
Miejscowość: ITALIA
Państwo: Włochy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2021