29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 632622-2020

24/12/2020    S251

Niderlandy-Zwolle: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

2020/S 251-632622

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Provincie Overijssel
Krajowy numer identyfikacyjny: 70046069
Adres pocztowy: Luttenbergstraat 2
Miejscowość: Zwolle
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 8012EE
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Alexander Medema
E-mail: A.Medema@ssc-ons.nl
Tel.: +31 384982232
Adresy internetowe:
Główny adres: www.overijssel.nl
Adres profilu nabywcy: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Preventief- en correctief onderhoud beweegbare Kunstwerken, pompputten en olieafscheiders

Numer referencyjny: Provincie Overijssel
II.1.2)Główny kod CPV
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Het uitvoeren van preventief- en correctief onderhoud aan de installaties van beweegbare kunstwerken in het beheer van de provincie Overijssel, inclusief het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van (delen) van deze installaties. E.e.a verdeeld over 4 disciplines; • Mechanisch • Elektrotechnisch • Hydraulisch • Onderhoud pompinstallaties en reinigen olieafscheiders Voor de disciplines elektrotechnisch, mechanisch en hydraulisch geldt een extra vereiste namelijk het leveren van een storingswachtdienst. Deze zijn nodig op zon- en feestdagen en tijdens vakanties, wanneer de eigen storingswachtdienst niet werken. Maar ook wanneer er extra capaciteit op reguliere tijden nodig is. Een anders eis is dat de raamovereenkomst voor het perceel elektronisch ook de coördinatieverplichting tussen de verschillende percelen heeft.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preventief- en correctief onderhoud beweegbare Kunstwerken, pompputten en olieafscheiders - algemeen

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42120000 Pompy i sprężarki
43328000 Instalacje hydrauliczne
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL21 Overijssel
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie Beschrijvend document

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Perceel 1 - mechanisch

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42120000 Pompy i sprężarki
43328000 Instalacje hydrauliczne
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL21 Overijssel
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie Beschrijvend document

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Perceel 2 - elektrotechnisch

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42120000 Pompy i sprężarki
43328000 Instalacje hydrauliczne
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL21 Overijssel
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie beschrijvend document

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Perceel 3 - hydraulisch

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42120000 Pompy i sprężarki
43328000 Instalacje hydrauliczne
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL21 Overijssel
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie Beschrijvend document

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Perceel 4 - onderhoud pompinstallaties en reinigen olieafscheiders

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42120000 Pompy i sprężarki
43328000 Instalacje hydrauliczne
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL21 Overijssel
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie Beschrijvend document

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 129-316691
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Preventief- en correctief onderhoud beweegbare Kunstwerken, pompputten en olieafscheiders - algemeen

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zie de percelen
Miejscowość: Zwolle
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1.00 EUR / Najdroższa oferta: 2.00 EUR brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Nazwa:

Perceel 1 - mechanisch

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPIE Nederland B.V. Smart city
Krajowy numer identyfikacyjny: 14635629
Adres pocztowy: Industrieweg 4
Miejscowość: Wijhe
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 8131 VZ
Państwo: Niderlandy
E-mail: jos.schoorlemmer@spie.com
Tel.: +31 570522525
Adres internetowy: http://www.spie-nl.com/smart-city/projecten/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Nazwa:

Perceel 2 - elektrotechnisch

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Beenen BV
Krajowy numer identyfikacyjny: 01049980
Adres pocztowy: Branderweg 11
Miejscowość: Zwolle
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 8042PD
Państwo: Niderlandy
E-mail: a.van.dalen@beenen.nl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Nazwa:

Perceel 3 - hydraulisch

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hobo Hydrauliek b.v.
Krajowy numer identyfikacyjny: 56575076
Adres pocztowy: Roald amundsenstraat, 25
Miejscowość: Emmen
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 7825AP
Państwo: Niderlandy
E-mail: roy.boon@hobohydrauliek.nl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Nazwa:

Perceel 4 - onderhoud pompinstallaties en reinigen olieafscheiders

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
Krajowy numer identyfikacyjny: 09138922
Adres pocztowy: Galileistraat 18
Miejscowość: Lichtenvoorde
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 7131 PE
Państwo: Niderlandy
E-mail: aanbestedingenrs@remondis.nl.nl
Tel.: +31 544395555
Adres internetowy: http://www.remondisnederland.nl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: rechtbank arrondissement Overijssel
Miejscowość: Hengelo
Państwo: Niderlandy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: rechtbank arrondissement Overijssel
Miejscowość: Hengelo
Państwo: Niderlandy
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: rechtbank arrondissement Overijssel
Miejscowość: Hengelo
Państwo: Niderlandy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020