Usługi - 632628-2020

24/12/2020    S251

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 251-632628

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
E-mail: monika.szwarczewska@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709460
Faks: +48 225709460
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)

Numer referencyjny: PN-106/20/MS
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)" prowadzone jest w podziale na dwie części szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A i 1B do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 084 833.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa / ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dla Części I:

1.1. zaprojektowanie i wykonanie systemu e-KRN+ realizującego określone w SIWZ funkcjonalności w zakresie następujących modułów:

a) moduł Integracji z systemami HIS obejmujący: interfejs komunikacyjny po stronie HIS, interfejs komunikacyjny po stronie ZPRO;

b) moduł Integracji z systemami zewnętrznymi: interfejs komunikacyjny z systemem PESEL, interfejs komunikacyjny z krajowym węzłem, interfejs komunikacyjny z GUS, interfejs komunikacyjny z NFZ, interfejs komunikacyjny z system e-Zdrowie realizowanym przez CSIOZ, interfejs komunikacyjny z system AOTMiT;

c) moduł generatora rejestrów wraz z wytworzeniem w ramach modułu Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH);

d) API w zakresie danych – moduł udostępniający zdepersonalizowane dane z Krajowego Rejestru Nowotworów;

e) portal dostępu i zarządzania rejestrami.

1.2. dostarczenie n/w modułów z wykorzystaniem danych i niezbędnych komponentów istniejącego KRN tak by realizowały funkcjonalności opisane w SIWZ wraz z pełną integracją z nowymi komponentami:

a) moduł KRN w tym w szczególności opracowania zgłoszeń KZNZ z wykorzystaniem dostarczonego modułu generatora rejestrów;

b) portal wiedzy o chorobach nowotworowych;

c) moduł analizy i raportowania, w którego skład wchodzą: hurtownia danych KRN; analiza i wizualizacja danych w postaci raportów;

1.3. budowa Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego wraz z pełną integracją z następującymi modułami:

a) moduł KRN;

b) moduł analizy i raportowania w którego skład wchodzą: hurtownia danych PROH; analiza i wizualizacja danych w postaci raportów;

1.4. przeniesienie istniejącej hurtowni danych na nowoutworzoną zintegrowaną platformę rejestrów onkologicznych oraz jej rozbudowa o struktury analityczne rejestru PROH i o struktury związane z nowymi funkcjonalnościami KRN;

1.5. przekazanie kodu źródłowego oraz praw autorskich do wykonanego systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w OPZ;

1.6. dostawa silnika bazy danych, na którym ma się opierać działanie ww. oprogramowania wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;

1.7. dostarczenie aktualizacji licencji oprogramowania dla hurtowni danych systemu ZSI-CRN;

1.8. dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania infrastruktury technicznej;

1.9. zasilenie dostarczanego systemu danymi z obecnie funkcjonującego ZSI-CRN, systemu Krajowego Rejestru Nowotworów, w zakresie danych dotyczących procesu rejestracji kart zgłoszenia nowotworu złośliwego, hurtowni danych, raportów oraz portalu wiedzy;

1.10. zaprojektowanie i wykonanie zawartości portalu dla portalu platformy wiedzy w zakresie udostępnienia informacji o nowym zakresie danych KZNZ oraz publikacji informacji o rejestrach narządowych;

1.11. zaprojektowanie i wykonanie interfejsów dla poszczególnych komponentów systemu informatycznego;

1.12. instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie ww. oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;

1.13. przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego oraz użytkowników systemu z obsługi ww. oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów;

1.14. dostarczenie wzorcowych materiałów szkoleniowych/instruktażowych do przeszkolenia personelu w przyszłości;

1.15. świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru systemu;

1.16. świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie systemu raportowo-analitycznego (hurtownia danych) – zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.5.2022.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: nazwa kryterium: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego.

Prawo opcji:

1) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych roboczych osobodni pracy zespołu projektowego, w przypadku wystąpienia zmian lub okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, a których to zmian lub okoliczności Zamawiający nie mógł przewidzieć.

2) Liczba zamawianych usług nie przekroczy 300 roboczych osobodni pracy zespołu projektowego.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, określonego przez cały okres obowiązywania umowy, jednakże nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie zakresu zamówienia objętego prawem opcji w terminie wykonania zamówienia.

4) W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie lub drogą mailową stosowne zlecenie wykonania prawa opcji, ze wskazaniem zakresu prac do wykonania oraz przewidywanej liczby osobodni zespołu projektowego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z prawa opcji, bądź skorzystania z prawa opcji jedynie częściowo, w jego maksymalnych granicach określonych w pkt 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia o zlecenie usług w ramach prawa opcji, bądź zlecenie usług w maksymalnym zakresie prawa opcji.

6) Wynagrodzenie za usługi w ramach prawa opcji wypłacane będzie zgodnie z zapisami umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2.,Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wspólny słownik zamówień (CPV):

48600000-4:Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48000000-8:Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48700000-5:Pakiety oprogramowania użytkowego

72263000-6:Usługi wdrożeniowe

72265000-0:Usługi konfiguracji oprogramowania

72311100-9:Usługi konwersji danych

72253200-5:Usługi w zakresie wsparcia systemu

48180000-3:Pakiety oprogramowania medycznego

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa/ ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dla Części II obejmuje: dostawę, montaż i instalację następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:

1) Serwerów – 6 sztuk,

2) Macierzy dyskowej – 2 sztuki,

3) Serwerów backupu – 2 sztuki,

4) FireWall – 2 sztuki,

5) Przełączników rdzeniowych – 4 sztuki,

6) Przełączników sieciowych – 4 sztuki,

7) Zasilania awaryjnego – 2 szt.,

8) Systemu wirtualizacji dla 6 serwerów,

9) Oprogramowania do backupu

10) Systemu wirtualizacji stacji roboczych – dla 30 jednoczesnych użytkowników

11) Systemu DLP – dla 50 użytkowników

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: nazwa kryterium: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: nazwa kryterium: jakość sprzętu / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2.,Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30200000-1: Urządzenia komputerowe;

30233000-1: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-267356
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Część I
Część nr: 1
Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie Systemu e-KRN+

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „GABOS SOFTWARE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 100
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-065
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 364 010.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Część II
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa, montaż i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „GABOS SOFTWARE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 100
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-065
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 365 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 580 334.59 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 w dziale VI, art. 179–198.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020