29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 633975-2020

24/12/2020    S251

Norwegia-Sortland: Cysterny do transportu wody

2020/S 251-633975

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sortland kommune
Krajowy numer identyfikacyjny: 847737492
Adres pocztowy: Postboks 117
Miejscowość: Sortland
Kod NUTS: NO NORGE
Kod pocztowy: 8401
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Tom-Erik Fuglevik
E-mail: tom-erik.fuglevik@sortland.kommune.no
Tel.: +47 76109000
Faks: +47 76109132
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/141016593.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.sortland.kommune.no/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Second Notice — Fire Tanker for Sortland brann og redning (Sortland Fire and Rescue)

II.1.2)Główny kod CPV
34144212 Cysterny do transportu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sortland Municipality invites tenderers to participate in an open tender contest for delivery of a new fire tanker to the Agency for Fire and Rescue Services in the municipality.

See the tender documentation and the requirement specification for further description of the need and requirements.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 166 436.00 NOK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO071 Nordland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sortland.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sortland Municipality — the fire and rescue service, referred to as the contracting authority, needs to procure a new fire tanker that will be included in the municipality's fire and rescue service.

Sortland fire and rescue service is a part-time fire service where the crews have their main jobs outside the fire and rescue. The number of emergency assignment throughout the year varies and it is not larger than that simplicity and recognizability are important in all our equipment and handling of this. The vehicle must give optimum safety and user-friendliness for the crews.

See the document ‘teknisk kravspesifikasjon av branntankbil til Sortland kommune’ for further information about the procurement.

This contract must include the delivery of a new complete fire tanker with a minimum water capacity of at least 8 000L. The vehicle is to be delivered registered and ready for operations, in accordance with requirement specifications and functional requirements stated in the requirement specification, with minimum:

— minimum water capacity of 8 000 litres;

— two wheel drive (4 x 2);

— automatic transmission;

— room for the driver plus one passenger;

— optimal safety and user-friendliness for the crews.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Service, maintenance and technical assistance / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Functionality, user friendliness, safety and ergonomic design / Waga: 40
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 210-514621
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Second Notice — Fire Tanker for Sortland brann og redning (Sortland Fire and Rescue)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Braco AS
Adres pocztowy: Gamle Drammensveg 102
Miejscowość: Lierskogen
Kod NUTS: NO032 Buskerud
Kod pocztowy: 3420
Państwo: Norwegia
E-mail: post@braco.no
Tel.: +47 32226660
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 000 000.00 NOK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 250 430.00 NOK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vesterålen tingrett
Adres pocztowy: pb 133
Miejscowość: Sortland
Kod pocztowy: 8401
Państwo: Norwegia
E-mail: vesteralen.tingrett@domstol.no
Tel.: +47 75434040
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020