Lucrări - 639291-2020

31/12/2020    S255

România-Timișoara: Lucrări de construcţii pentru poduri

2020/S 255-639291

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300238
Țară: România
Persoană de contact: Gillea Ioana-Alina
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +4 0256246631
Fax: +4 0256246601
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.drdptm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110408
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Întreținere periodică a podului situat pe DN 6 km 422+438, peste râul Timiș la Teregova”

Număr de referinţă: Cod unic de identificare: 16054368/2020/S1+S2/298
II.1.2)Cod CPV principal
45221100 Lucrări de construcţii pentru poduri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Întreținere periodică a podului situat pe DN 6 km 422+438, peste râul Timiș la Teregova”.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este în a 20-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare este în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 225 593.10 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Pod pe DN 6 km 422+438

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Întreținere periodică a podului situat pe DN 6 km 422+438, peste râul Timiș la Teregova”, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) vor depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 4 - „Declarație privind neîncadrarea în situaţiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016”, completat în conformitate cu cerințele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, valabil la momentul prezentării,

— Certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), care să ateste lipsa datoriilor la momentul prezentării,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,

— Alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Director Regional - Ing. Horaţiu-Mircea SIMION, Director Economic - Ec. Aurel-Costin PURCELD, Director Adjunct Exploatare - Ing. Nicoleta PORDEA, Șef Departament Mentenanță - Ing. Răzvan-Adrian CĂPĂSTRARU, Șef Departament Juridic - Jr. Patriciu-Mirel PASCU, Șef Serviciu Contencios - C.j. Cristina-Daniela TURCU, Serviciu Contencios - C.j. Claudiu MINDA, Șef Birou Analiză și Avizare - Cosmina-Carla POPESCU, Birou Analiză și Avizare - C.j. Nicoleta-Ileana BAKO, Şef Serviciu Lucrări de Artă, BMS - Ing. Petre ZGLIMBEA, Serviciu Lucrări de Artă, BMS - Ing. Albert ORDODI și Ing. Vasile-Tudor MOȘINCAT, Șef Serviciu Proiectare - Ing. Daniela-Voichița PAL, Serviciu Proiectare - Ing. Gabriel-Radu TRUNK, Şef Serviciu Contabilitate - Ec. Dorina VOLOŞENCU, Serviciu Contabilitate - Ec. Florina-Dana ȘIȘE, Şef Serviciu Financiar și Salarizare - Ec. Adrian-Doru LUNGU, Serviciu Financiar și Salarizare - Ec. Adela-Viorica CĂRUNTU, Birou Analiză Prețuri - Ec. Horațiu-Viorel RUSU, Șef Serviciu Achiziții Lucrări și Produse - Ing. Ioana-Alina GILLEA, Serviciu Achiziții Lucrări și Produse - Ing. Alina-Florina SPĂTĂCEAN și Ing. Cosmin PEPA, Șef Serviciu Achiziţii Servicii - Ing. Larisa-Georgiana ȚÎMPU, Serviciu Achiziţii Servicii - Ec. Laura-Renata NICOLA, Ec. Claudia-Veronica CHILEANDRĂ și Ing. Paula-Maria ANGHEL, Șef Compartiment Contracte - Ing. Col. Mihaela BĂLOI.

Notă: a) Pentru operatorii economici străini se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată.

b) Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor.

ATENȚIE! Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui D.U.A.E. distinct.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:

— Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului și care să conţină informaţii reale/actuale la momentul prezentării, sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Acestea vor fi prezentate, însoţite de traducerea autorizată.

Notă 1: Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Notă 2: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizează. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 (trei) ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie în valoare de minim 2.400.000 RON. Notă 1: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/altă valută, pe ultimii 3 (trei) ani (2017, 2018, 2019), curs comunicat de B.N.R. Notă 2: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Terțul susținător Art. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. (4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Bilanţurile contabile pe ultimii 3 (trei) ani (2017, 2018, 2019), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale în vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitatea specializată, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Terțul susținător Un operator economic care își demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare terț pe care se bazează. Terții susținători vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 5 - „Angajament ferm de susținere privind situația economică și financiară a cifrei de afaceri globală a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici” și anexa aferentă, completate în conformitate cu cerințele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinţa „Experienţă similară” Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat, în ultimii 5 ani* (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare** cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minim 1.200.000 RON fără T.V.A., la nivelul a unul sau mai multe contracte. *) Ultimii 5 (cinci) ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13). **) Prin lucrări similare se înțelege lucrări de întreținere periodică și/sau lucrări de întreținere curentă și/sau lucrări la poduri / pasaje / viaducte / alte lucrări de artă. Notă: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută pe ultimii 5 (cinci) ani, calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, curs comunicat de B.N.R. Terţ susţinător Art. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. (4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Informaţii privind asocierea Art. 185 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum și cea privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru.

Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractanţii În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, numele reprezentantului și funcția acestuia), partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinită/îndeplinite de către acesta, valoarea la care se ridică partea/părțile respectivă/ respective (lei fără T.V.A.).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru Cerința „Experienţă similară” Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. La nivelul D.U.A.E. trebuie precizate informații cum ar fi: numărul, data și obiectul contractului invocat drept experiență similară, valoarea experienței similare pentru perioada solicitată, beneficiarul și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Certificări de bună execuţie (documente emise de beneficiarul lucrărilor/procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/procese verbale de recepție pentru părți/obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional/procese verbale de recepţie finală a lucrărilor), din care să reiasă beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, precum şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Pentru Terț susținător Un operator economic care își demonstrează situația privind capacitatea tehnică şi profesională, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare terț pe care se bazează. Terții susținători vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 6 - „Angajament ferm de susținere privind capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici” şi anexa aferentă, completate în conformitate cu cerinţele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru Asociere În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta D.U.A.E., care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate. Un operator economic lider al asocierii este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare membru al asocierii. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 7 – „Acord de asociere”. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar dar va subcontracta o parte din contract, este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazează. Subcontractanții vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Acordul de subcontractare, care să conțină cel puțin următoarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinită/îndeplinite de către acesta, valoare la care se ridică partea/părțile respectivă/respective (lei fără T.V.A.). Subcontractanții precizează în D.U.A.E. informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta D.U.A.E. doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contract) în urma aplicării criteriului de atribuire. Notă: În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizați în ofertă. Contractul/Contractele prezentat/prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru. Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea la care se ridică partea/părțile subcontractate, opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Termenele specificate în contract cu privire la plăți sunt justificate de complexitatea procedurii, precum și de circuitul financiar al fondurilor.

Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de la secțiunea „Descărcare documentaţie și clarificări” din anunțul de participare din S.E.A.P. sau de pe site-ul autorităţii contractante http://www.drdptm.ro.

Durata prezentului contract este: - 4 luni;

— 24 luni perioada de garanţie a lucrărilor, de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ulterior atribuirii procedurii de achiziție publică și semnării contractului, în cazul în care se vor constata diferențe între cantitățile estimate inițial și cele real executate, fără modificarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție, plafonul maxim admis în care se poate încadra valoarea netă a diferențelor rezultate din remăsurători, va fi în limita a 20 % din valoarea contractului inițial.

Notă:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările uterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul juridic din cadrul DRDP Timișoara
Adresă: Str. Coriolan Băran nr. 18
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300238
Țară: România
Telefon: +40 256246617
Fax: +40 256246632
Adresă internet: www.drdptm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020