Lucrări - 639292-2020

31/12/2020    S255

România-Călărași: Lucrări de drumuri

2020/S 255-639292

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Călărași
Număr naţional de înregistrare: 4445370
Adresă: Str. Bucureşti nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod poștal: 910058
Țară: România
Persoană de contact: Constantin Cristinela
E-mail: cristina.bilava@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311031
Fax: +40 242311031
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariacalarasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110417
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistență tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”, cod SMIS 129155

Număr de referinţă: 445370_2020_PAAPD1127309
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionarea serviciilor pentru realizarea documentatiei tehnico-economice faza PT+ DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru crearea unui spatiu pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului este parte din planul de achizitii a contractului de finantare nr. 5032/19.12.2019, cod SMIS 129155.

Principala activitate a proiectului consta in crearea unui spatiu pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului. Amplasamentul vizat de proiect este format din zona pietonala care se desfasoara intre Str. Sloboziei si Str. Dobrogei, precum si aleile de legatura ale acesteia cu Parcul Central, segmentul din Str. Sloboziei cuprins intre intersectia cu Str. Bucuresti si cea cu Str. 1 Decembrie 1918 si segmentul Str. Traian intre Str. 1 Decembrie 1918 si Bulevardul 1 Mai.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 28 566 648.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45112710 Lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Municipiul Calarasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al proiectului: Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin crearea unui spatiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului, investitie bazata pe ”Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Calarasi 2016- 2030”.

Obiectivele specifice ce vor fi atinse prin realizarea investitiei sunt urmatoarele:

 Reducerea emisiilor de carbon prin restrictionarea traficului auto;

 Reducerea poluarii, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban;

 Cresterea accesibilitatii si atractivitatii deplasarilor cu bicicleta si pietonale, ca parte dintr-un sistem integrat de mobilitate urbana durabila;

 Cresterea gradului de accesibilitate al cetatenilor la punctele de interes din zona de influenta a proiectului;

 Imbunatatirea microclimatului si a calitatii aerului prin amenajarile spatiului urban pietonal (spatii verzi, fantani, etc);

 Cresterea calitatii vietii cetatenilor Municipiului Calarasi prin dezvoltarea unei zone pietonale de reprezentanta in cadrul orasului, ca “marca” identitara a sa si areal al interactiunilor sociale, politice si culturale ale urbei.

Lucrari propuse:

Platformele pietonale vor avea urmatoarea structura rutiera:

 5 cm granit fiamat pe strat de poza din mortar de ciment M100

 15 cm beton de ciment clasa C16/20

 15 cm strat de fundatie din balast

 geogrila triaxiala

 desfacere structura rutiera existenta

Platformele de tip share-space vor avea urmatoarea structura rutiera:

 5 cm granit fiamat pe strat de poza pe mortar de ciment M100

 15 cm beton de ciment clasa C16/20

 15 cm strat de fundatie din balast

 geogrila triaxiala

 desfacere structura rutiera existenta

Zona carosabila din spatiul de tranzit, adiacenta hotelului Calarasi, va avea urmatoarea structura rutiera:

 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70

 6 cm strat de legatura BAD 22.4 leg 50/70

 frezare imbracaminte asfaltica existenta

 fundatie existenta – se mentine

— Conform art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/2017), coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 11 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor in Anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Expertul va prezenta - diplomă de licență în domeniul tehnic (implicat în cadrul a minim 1 proiect ce presupun proiectarea de lucrări de amenajare peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ Lucrarile de infrastructura / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autoritatea contractantă a alocat pentru componenta tehnică (calitativă) din cadrul criteriului de atribuire un procent de 30 % prin luarea în considerare a doi factori de evaluare. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Expertul va prezenta - diplomă de licență în domeniul tehnic (implicat in calitate de manager de proiect/coordonator/director de contract) in cadrul a minim 1 contract de executie privind amenajarea peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ Lucrarile de infrastructura / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 20
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUNICIPIUL CALARASI PRIN CREAREA UNUI SPATIU URBAN PIETONAL MULTIFUNCTIONAL IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI”, cod SMIS 129155

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin crearea unui spatiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului”, din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municip... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire.

1.Persoanele juridice romane.

a) Certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;

b) Certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

c) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

d) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e) Alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Persoanele juridice straine

Pot prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise la art.164, art.165, si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota:

1. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista, prin completarea formularului DUAE.

2. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

II. Operatorii economici participanti la procedura (lider, asociat, tertii sustinatori si subcontractantii),nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.59 si la art.60 alin (1) (evitarea conflictului de interese), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire:

1) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si la art.60 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) - se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Ofertantii prezinta declaratia privind evitarea conflictului de interese cu persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante odata cu depunerea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

Primar: Dulce Marius Grigore

Administrator public – Grama Eduard

Viceprimari: Dragu Nicolae și Coman Liviu

Director executiv Directia Economica: Nae Valentina

Director executiv adjunct Directia economică: Palade Gabriel-Gigi

Director executiv - Directia tehnica: Dinu Artur Silvica

Serviciul Investitii: Culea Sorinel Pompiliu, Gruia Niculae, Popa Nica Catalin;

Serviciul Achizitii și IT: Fulga Flavius, Vatavu Elena, Bilava Cristina, Gheorghe Anisoara, Casaru Doina Dorina, Constantin Cristinela Ionela, Badea Georgeta;

Serviciul Buget-Finante: Bara Magdalena, Marin Mariana, Mitrea Madalina, Fulga Lucica, Balan Anisoara;

Director executiv Directia Juridica: Papazi Nelu

Biroul Juridic: Stefan Razvan Marian, Andrei Simona, Ivan Raluca și Babus Monica.

Director executiv – Directia Programe si Dezvoltare Locala: Trifu Luminita

Director executiv adjunct – Directia Programe si Dezvoltare Locala: Gradea Daniela.

Directia Programe si Dezvoltare Locala: Vasilache Gabriela, Marta Adina Duica, Radulescu Carmen Catalina.

Nota:

1. Nedepunerea documentului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru subcontractant, asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa cazul. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadervente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile din formularul DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/asociatului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre ofertant,de subcontractant/asociat/tert sustinator;

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta documentele justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

a) Persoanele juridice romane:

1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului ce va avea corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata semnatura electronica.

b) Persoanele juridice straine:

Ofertantul va prezenta documentele edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare sau apartenetenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau activitatea include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art.196 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala In conformitate cu prevederile art.175, alin. 1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului. Nivelul minim impus in ceea ce priveste cifra de afaceri medie anuală a ofertantului se solicită cu respectarea principiului proportionalitatii și al art. 175, alin 2, lit.a) din Legea 98/2016. Ofertantii trebuie sa demonstreze un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale, pe ultimii 3(trei) ani de referinta: 2019, 2018, 2017. Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului, in ultimii trei ani (2019, 2018, 2017), trebuie sa fie de minim: 28.566.648,48 RON. Se va completa Formularul - Declaratia privind cifra de afaceri totala, pentru ultimele exercitii financiare disponibile.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire conform prevederilor art.196, alin.(2) din Legea nr.98/2016. Documentele justificative: - Situatiile financiare aferente anilor 2019, 2018, 2017 sau extrase din situatiile financiare, vizate si inregistrate la organele competente/cu confirmare de depunere electronica la organele competente sau alte documente edificatoare, respectiv, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu. Documentele vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, in conformitate cu art.184, din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractanti. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala în functie de experienta, si pentru a evita riscul de neîndeplinire a contractului din cauza lipsei capacitatii tehnice si profesionale, se solicita din partea ofertantului demonstrarea faptului ca dispune de experienta similara în domeniu. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate, in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii de proiectare similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv servicii de proiectare de lucrări de amenajare peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ lucrari de infrastructura, la nivelul unuia sau mai multor contracte, care se atribuie prin prezenta procedura, cu o valoare cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 566.000,00 RON. a) Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de proiectare de lucrări de amenajare peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ lucrari de infrastructura sau orice alte servicii similare acestora si/sau servicii superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de catre Beneficiar ca rezultat independent - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofetelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantii vor face dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si au dus la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, respectiv, cel putin un contract de lucrari de executie privind amenajarea peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ lucrari de infrastructura, cu o valoare cumulata fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu: 24.960.000,00 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). a) Prin lucrari similare, autoritatea contractanta intelege: lucrari de de executie privind amenajarea peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ lucrari de infrastructura/ reabilitare/ orice alte lucrari similare acestora si/sau lucrari superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor. - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti; Odata cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare. Din DUAE trebuie sa rezulte partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – ”Criterii de selectie” – Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala”- subsectiunea ”Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contract, obiectul contractului, valoarea in lei fara TVA, perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s- a executat contractul, locul prestarii, sa precizeze daca au fost prestate serviciile in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, contractul/contractele doar insotite de unul din urmatoarele documente (nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE): certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie/Documente constatatoare emise de autoritatile contractante/Certficari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – ”Criterii de selectie” – sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea ”Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat”. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, in acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – ”Criterii de selectie” – Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea ”Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat”. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinat...

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - ”Criterii de selectie” – Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea ”Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, obiectul contractului, valoarea in lei fara TVA, perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul, locul executiei lucrarilor, sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, contractul/contractele doar insotite de unul din urmatoarele documente (nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE): certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie/Documente constatatoare emise de autoritatile contractante/Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – ”Criterii de selectie” – sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea ”Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, in acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – ”Criterii de selectie” – Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea ”Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinato...

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

a) Oferta si documentele care o însotesc vor fi semnate cu semnatura electronica, în caz contrar devin aplicabile prevederile art.137, alin.(2), lit.j) din HG 395/2016.

b) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP.

c) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP.

d) Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

e) În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.

f) Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Nota:

1. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire:

In cazul in care se constata egalitate a ofertelor financiare aflate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita reofertarea, on line în SEAP, în vederea departajarii ofertelor. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

2. In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii 101/2016.

Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului. DA

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu Echipa de Implementare si Monitorizare constituita la nivelul Autoritatii Contractante.

Proiectare:

 Șef/coordonator/director proiect cu experiență – diplomă de licență în domeniul tehnic (cu rol de coordonare tehnică a proiectării care contribuie la întocmirea documentațiilor – PT, PAC, POE – în domenii similare); implicarea în calitate de șef/coordonator/director de proiect în cadrul a minim 1 proiect ce presupun proiectare de lucrări de amenajare peisagistică/reabilitare drumuri/amenajare parcuri/amenajări spații verzi/ Lucrarile de infrastructura

 Arhitect (Absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism)

 Peisagist(Absolvent al facultatii de HORTICULTURĂ)

 Inginer constructii civile (absolvent al Facultății de Construcții)

 Inginer cai ferate drumuri si poduri (absolvent al Facultatii de Constructii - Cai Ferate Drumuri si Poduri)

 Inginer constructii hidrotehnice (absolvent al Facultati de Hidrotehnica)

 Instalatii electrice (absolvent al Facultatii de Inginerie a Instalațiilor, Electrotehnica, Electronica) autorizat ANRE grad minim IIA

 Inginer constructii edilitare (apa -canal) (absolvent Facultatea de Inginerie Instalatii/ Hidrotehnica)

 Inginer topometrist (specializarea Cadastru – Geodezie – Topografie)

Execuție:

 Manager de contract – diplomă de licență în domeniul tehnic (implicat in calit... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se aplică prevederile Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Călărași – Compartimentul achiziții publice
Adresă: Str. Bucureşti nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod poștal: 910058
Țară: România
E-mail: cristina.constantin@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311031
Fax: +40 242311031
Adresă internet: www.primariacalarasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020