Lucrări - 639293-2020

31/12/2020    S255

România-Bistrița: Lucrări de construcţii de drumuri

2020/S 255-639293

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Bistrița-Năsăud
Număr naţional de înregistrare: 4347550
Adresă: Str. Petru Rareş nr. 1
Localitate: Bistrița
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 420080
Țară: România
Persoană de contact: Ungureanu Elisabeta
E-mail: licitatii@cjbn.ro
Telefon: +40 263230741
Fax: +40 263214750
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.portalbn.ro/cj/Pagini/default.aspx
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro:8881/pub/notices/c-notice/v2/view/100110033
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii generale ale administrațiilor publice

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum județean 154D, km 16+120-20+000, Budurleni-Brăteni, județul Bistrița-Năsăud”, tronson 1, km 16+12

Număr de referinţă: 4347550/2020/23763/III.7
II.1.2)Cod CPV principal
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul achiziţiei este elaborarea unei documentaţii tehnice (PT, DDE și asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului: „Modernizare drum județean 154D, km 16+120-20+000, Budurleni-Brăteni, județul Bistrița-Năsăud”, tronson 1, km 16+120-17+515 în deplină concordanţă cu situaţia actuală a drumului şi cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) – pusă la dispoziţie de autoritatea contractantă.

Total valoare estimată: 3 284 119,28 RON fără TVA și se compune din:

— amenajarea terenului: 6 205,80 RON;

— amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 2 247,21 RON;

— cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 150 175,78 RON;

— documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 20 000,00 RON;

— proiect tehnic și detalii de execuție: 110 000,00 RON;

— asistență tehnică din partea pr

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 284 119.28 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322500 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

DJ154D Budurleni – Brăteni, Tronson 1, km 16+120 – 17+515, județul Bistrița-Năsăud

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform Caiet de sarcini și documentație atașată.. Scopul achiziţiei este elaborarea unei documentaţii tehnice (PT, DDE și asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului: „Modernizare drum județean 154D, km 16+120 – 20+000, Budurleni – Brăteni, județul Bistrița-Năsăud”, Tronson 1, km 16+120 – 17+515 în deplină concordanţă cu situaţia actuală a drumului şi cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) - pusă la dispoziţie de Autoritatea Contractantă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie a lucrarilor. Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă o perioadă de garanţie a lucrărilor suplimentară faţă de perioada de garanţie minim acceptată de 72 de luni. Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă o perioadă de garanţie a lucrărilor cuprinsă între 72 si 120 de luni după cum urmează: P2 = (Gof / Gmax) x 10 unde: Gof = Garanţia ofertată; Gmax = Garanţia maximă = 120 luni - Ofertanţii care vor oferi o perioadă de garanţie a lucrărilor de 72 de luni nu se vor puncta. - Ofertanţii care vor oferi o perioadă de garanţie a lucrărilor mai mare sau egală cu 120 de luni vor primi 10 puncte. - Oferta care prezintă o perioadă de garanţie mai mică de 72 luni va fi considerată neconformă. - Perioada de garanţie suplimentară se va prezenta obligatoriu în număr de luni. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 284 119.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informații complete la URL: https://e-licitatie.ro:8881/pub/notices/c-notice/v2/view/100110033

Anunt de participare: [CN1027134]

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. DUAE (Document Unic de Achiziție European) reprezintă un instrument care facilitează participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și reduce sarcinile administrative pentru autoritățile/entitățile contractante, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislației naționale (Legea nr. 98/2016), acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de către autoritățile contractante/entitățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire (în funcție de calitatea pe care aceștia o au în respectiva procedură de atribuire – ofertant, asociat, terț susținător, subcontractant). DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă la nivelul fișei de date a achizitiei, precum și, după caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor de atribuire care se derulează în mai multe etape. Ghidul de utilizare al DUAE este disponibil la adresa de internet www.anap.gov.ro. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări. Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. În cazul în care se constată că două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au același punctaj, se va solicita o nouă ofertă de preț, îmbunătățită, care se va depune electronic prin intermediul SEAP, caz în care atribuirea se va face ofertantului care are punctajul cel mai mare în urma reofertării prețului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://portal.cnsc.ro/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016 cu toate modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020