Roboty budowlane - 639305-2020

Submission deadline has been amended by:  106623-2021
31/12/2020    S255

Polska-Zamość: Roboty remontowe i renowacyjne

2020/S 255-639305

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zamość
Adres pocztowy: Rynek Wielki 13
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@zamosc.pl
Tel.: +48 846772337
Faks: +48 846393054
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zamosc.um.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zamosc.um.gov.pl;https://portal.smartpzp.pl/zamosc
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu

Numer referencyjny: IM-ZP.272.54.2020.MT
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu. Zadanie realizowane w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

a)projektu pn. „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Zadanie nr 1),

b)oraz środków własnych Miasta Zamość (Zadanie nr 2).

2.Zakres inwestycji obejmuje prace rewitalizacyjne historycznego obiektu dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu z dziedzińcem oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz dostosowanie obiektu do funkcji kultury i nauki.

3.Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212350 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45223200 Roboty konstrukcyjne
45262522 Roboty murarskie
45262690 Remont starych budynków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo lubelskie, Miasto Zamość, teren Starego Miasto, ul. Akademicka 8.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zakres inwestycji obejmuje prace rewitalizacyjne historycznego obiektu dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu z dziedzińcem oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz dostosowanie obiektu do funkcji kultury i nauki.

2.Zakres rzeczowy zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót i prac:

a)roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej:

— remont konserwatorski obiektu: elewacje zewnętrzne i wewnętrzne (roboty budowlane z pracami konserwatorskimi), usunięcie nasypów od zewnątrz obiektu wzdłuż elewacji północnej i wschodniej, odtworzenie portali wejściowych, gzymsów nadokiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przywrócenie dachu mansardowego wraz z lukarnami,

— kompleksowy remont konserwatorski wnętrza obiektu

— fundamenty: podbicia ław, ścian fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych, schody piwniczne,

— ściany nośne, murowe– remont konserwatorski,

— sklepienia nad piwnicami, ceglane – roboty naprawcze,

— strop nad parterem: sklepienia ceglane krzyżowe i kolebkowe – roboty naprawcze, stropy drewniane belkowe – częściowa wymiana belek, roboty naprawcze,

— strop nad I piętrem: stropy drewniane z okrąglaków, stropy ceramiczne na belkach stalowych (strop Kleina), wykonać nowy strop na I piętrem, wykonać nadproża

— dach: wykonanie dachu mansardowego i pokrycie dachówką ceramiczną,

— klatki schodowe: remont, przebudowa schodów, likwidacja schodów od strony dziedzińca,

— wykonanie szybu windy – konstrukcja żelbetowa monolityczna,

— wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne.

b)roboty budowlane w branżach instalacyjnych

c)zagospodarowanie terenu wokół obiektu Akademii wraz z uzbrojeniem

d)zagospodarowanie dziedzińca obiektu Akademii

e)zakres prac konserwatorskich:

Elewacje zewnętrzne:

— odtworzenie kompozycji elewacji południowej i północnej,

— odtworzenie pierwotnej dekoracji malarskiej z XVIII w.,

— odtworzenie detalu architektonicznego.

Elewacje dziedzińca:

— usunięcie zamurowań i odtworzenie arkad wraz z detalem architektonicznym (rekonstrukcja)

Wnętrza:

— konserwacja portali kamiennych,

— konserwacja i restauracja polichromii ściennych (XVIII, XIX, XX wiek).

3.Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

Spis dokumentacji technicznej zawiera Zał. nr 10 do SIWZ.

Zakresu przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zał. nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w Zał. nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, w trakcie realizacji robót mogą powstać konieczne do wykonania świadczenia, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej.

4.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, w celu zapoznania się z jego specyfiką.

5.Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wyceny robót budowlanych i prac konserwatorskich zgodnie z dokumentacją projektową. Umowa na realizację robót będzie umową ryczałtową. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót i prac większej ilość obmiarowej robót niż ujętych w projekcie, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót i prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania ich na podstawie projektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o i o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Ciąg dalszy w pkt VI.3) ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr 08.01.00-00-1069/16-00 "Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu" jest dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 500 000zł.

2.Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.zamosc.um.gov.pl oraz na https://portal.smartpzp.pl/zamosc informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według wzoru określonego w zał. nr 6 do SIWZ za pośrednictwem Platformy

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnychna dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub

Innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

Przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

Wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

1 ustawy,

5.5.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

Lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub lub grzywnami lub zawarcie

Wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5.6.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

5.7.oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w

Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz.1170 ze zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże:

a)posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł,

b)że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 10.000.00,00 zł.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy w wyznaczonym, nie krótszym

Niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzających spełnianie warunków

Udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej przez Zamawiającego, tj. w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł.

b)dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, określoną przez

Zamawiającego, nie niższą niż 10.000.000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób

Potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu

Walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert

Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze

Wzorem standardowego formularza, określonego w rozporz. wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59

Ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, który stanowi wstępne potwierdzenie,że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ sporządza się

Pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi

Kwalifikowanego certyfikatu, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o

Usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020r., poz.1173).

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden z nich, nie może

Podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt III.1.1) pkt 2 ogłoszenia.

Warunki udziału w postępowaniu.

a)określony w pkt III.1.2 ppkt 1-powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie,

b)określony w pkt III.1.3 ppkt 1A-powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie,

c)określony w pkt III.1.3 ppkt 1B-powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie.

3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1)składa JEDZ pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem

Elektronicznym.

2)składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt

III.1.1) ppkt 4 ogłoszenia,

3)będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt III.1.1)pkt 5, na wezwanie Zamawiającego

Dokonane w trybie art. 26 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) (w odniesieniu do każdego z tych

Wykonawców),

4)będzie zobowiązany do złożenia dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, określonych w pkt III.1.2) pkt

2 i III.1.3) pkt 2 ogłoszenia, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art.26 ust.1 ustawy Pzp, w takim

Zakresie w jakim ten Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo

Wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne.

5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

Sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, polegać

Na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w

Takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

Niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów

Do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.W takim przypadku Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

Spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ

Dotyczące tych podmiotów w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu na którego zdolnościach

Lub sytuacji polega Wykonawca za pośrednictwem Platformy

7.Zamawiający wymaga, by Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

Zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione

W pkt III.1.1) pkt 5 ogłoszenia, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art.26 ust.1 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeśli:

A)w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się wykonaniem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ukończonych w terminie:

1)jednej roboty budowlanej polegającej na realizacji robót remontowo-budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości prac co najmniej 10.000.000,00zł brutto, w tym prace konserwatorskie o wartości prac co najmniej 1.000.000,00zł brutto,

Oraz

2)jednej roboty budowlanej polegającej na realizacji robót budowlanych związanych z budową, lub remontem, lub adaptacją budynku o kubaturze min. 20.000 metrów sześciennych (m3)

Oraz

Załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykazane przez Wykonawcę zadania na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.

B)wskaże osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:

1)kierownika budowy (1 osoba) posiadającego:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.282 ze zm.),

— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— doświadczenie w realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na przebudowie, lub rozbudowie, lub remoncie budynku o konstrukcji murowanej wpisanego do rejestru zabytków, o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wartości prac nie mniejszej niż 1.000.000,00zł brutto na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.

2)kierownika robót branży elektrycznej (1 osoba)–posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3)kierownika robót branży sanitarnej (1 osoba)–posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

4)kierownika robót branży telekomunikacyjnej (1 osoba)-posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

5)osobę do kierowania pracami konserwatorskimi (1 osoba) posiadającą:

— kwalifikacje zgodnie z przepisem art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz

— doświadczenie nabyte przy samodzielnym wykonywaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich nad co najmniej 1 inwestycją (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) obejmującą rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku o konstrukcji murowanej wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Kierownik budowy oraz kierownicy robót poszczególnych branż, wymienieni w pkt 1-4 powyżej, powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2019 poz.813) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

UWAGI

1). Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji.

2). Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

3). Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania sumarycznych kwot, o których mowa powyżej wskazanych dla kierownika budowy oraz osoby wskazanej do kierowania pracami konserwatorskimi.

4). Jako zakończenie realizacji zadania należy rozumieć doprowadzenie nadzorowanej inwestycji do oddania przez Wykonawcę i odebrania jej przez Zleceniodawcę, udokumentowane protokołem odbioru podpisanym bez uwag.

5). Przez wartość prac inwestycji rozumie się całkowitą kwotę wydatków inwestycji – projektu na dzień zakończenia realizacji.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a)wykazu robót budowlanych - zgodnie z pkt III.1.3) lit.1A ogłoszenia (według wzoru określonego w Zał. nr 4 do SIWZ) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.

b)wykazu osób - zgodnie z pkt III.1.3) lit.1B ogłoszenia – (według wzoru określonego w Zał. nr 5 do SIWZ) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Istotne dla stron postanowienia oraz wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.

2.Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w SIWZ i w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.

3.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), które złożone będzie u Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w

Ustawie Pzp i umowie.

4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i prac konserwatorskich w obiekcie Akademii Zamojskiej polegających na wykonaniu robót konstrukcyjnych, a także robót budowlanych branżach instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta Zamość, Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość (pokój nr 1) POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na Platformie w zakładce Dokumentacja postępowania oraz na stronie www.bip.zamosc.um.gov.pl niezwłocznie po otwarciu ofert.

2.Zgodnie z art.24aa ust.1 ustawyPzp Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

Warunki udziału w postępowaniu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt II.2.4)

W ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w dokumentach składających się na Zał. nr 10 do SIWZ w zakresie opisanym w Zał nr 9 do SIWZ.Wykonawca dla obliczenia ceny ma prawo we własnym zakresie skorygować w przedmiarze ilość robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej.Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a)wykonania wszelkich robót przygotowawczych,

b)wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po zakończeniu,

c)współdziałania z Menadżerem Projektu w zakresie wykonania/uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji i ponoszenie związanych z tym opłat,

d)współdziałania z innymi wykonawcami realizującymi roboty i prace na terenie inwestycji,

e)przywrócenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych,

f)zagospodarowania placu budowy,

g)utrzymania zaplecza budowy,

h)dostarczenia instrukcji eksploatacji, użytkowania, obsługi dla wszystkich urządzeń, instalacji, maszyn, systemów zamontowanych na obiekcie–w języku polskim,

i)przeszkolenia personelu obiektu w pełnym zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę, konserwację i eksploatację wszelkich instalacji, systemów, urządzeń i wyposażenia,

j)wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

7.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

8.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.

6.Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

9.Zamawiający:

a)wymaga, aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia,

b)wymaga udzielenia co najmniej 60-miesięcznego okresu gwarancji–dokument gwarancyjny stanowi załącznik do projektu umowy,

c)wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy,

d)wymaga przedstawienia przed rozpoczęciem robót budowlanych dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie terenu budowy z tytułu szkód i robót budowlany będących przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie Wykonawcy (bez franszyzy redukcyjnej).

10.Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust.5 ustawy Pzp,że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

b)wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

c)odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wnoszenia odwołania zawiera:

a)rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972),

b)rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1296 z późn. zm.).

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020