Roboty budowlane - 639317-2020

Submission deadline has been amended by:  94190-2021
31/12/2020    S255

Polska-Świnoujście: Roboty drogowe

2020/S 255-639317

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 8551571375
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Tel.: +48 913278699
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8550024412
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Tel.: +48 913278699
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu od granicy do ul. 11 Listopada

Numer referencyjny: WIM.271.1.29.2020.
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu od granicy państwa do ul. 11 Listopada.

2. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

3. Szczegóły przedmiot zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście, ul.Grunwaldzka od granicy państwa do skrzyżowania z ul. 11 Listopada

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ zgodnie z wykazem „Wykaz dokumentacji projektowej”, opracowanej przez Pracownie Projektową Dróg i Mostow DIM, Szczecin, ul. Sosnowa 6a, z wyłączeniem chodnika na odcinku od km 1+071 do km 1+217. Odcinek ten został wykonany w całości i należy uwzględnić dowiązanie się do niego.

2. Wykonanie ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy

(hałas i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy

I dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.) na płycie CD lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

Zakres ZWiK

1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej zlokalizowana na odcinku od ul. Krzywej do ul.11-go Listopada. w Świnoujściu.

Planowana inwestycja będzie realizowana etapowo:

Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur żeliwnych dn 400, 260, 200, 150, 125, 100 mm oraz z rur PE do de 90m.

Odgałęzienia wodociągowe zaprojektowano z rur PE d=25-63 mm.

Łączna długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 1729,20 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2.1 do siwz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika robót branzy instalacyjnej sanitarnej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowa droga przewidziana jest do realizacji z dofinansowaniem z Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Oś Priorytetowa II: Transport i mobilność – INTERREG Va

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków budżetu Miasta będących w dyspozycji Gminy i Miasta Świnoujście oraz ZWiK sp. z o.o.

2. Wadium należy wnieść w wysokości 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy), przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże że:

a) roczny obrót wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w obszarze budownictwa, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 7 000 000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów 00/100) w każdym roku.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 7 000 000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów 00/100).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:ww warunki są spełnione: a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości określonej w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. b.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o długości nie mniejszej niż 500 m, w ramach której wykonane były prace związane z kanalizacją sanitarną lub deszczową. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

W przypadku składania oferty wspólnej jeden z wykonawców musi spełniać ww. warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów.

b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

i. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające oraz posiadającym doświadczenie jako kierownik robót lub kierownik budowy nad zakończoną i należycie wykonaną przynajmniej 1 robotą polegającą na budowie lub przebudowie drógi o długości nie mniejszej niż 500 m, a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji.

ii. kierownikiem robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,

iii. kierownikiem robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Wszystkie osoby pełniące funkcje w budownictwie muszą wykazać się aktualną przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osób wykonujących czynności kierownika budowy i kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób w celu przyznania punktów w kryterium ocen. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień posiadanego zaświadczenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń na potwierdzenie że, że wykonawca spełnia ww warunek:

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.5 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokumenty wymienione w ppkt 2 lit. a) i b)), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z paragrafem 14 umowy. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego (uwzględnione w zakres rzeczowo finansowy stanowiącym załącznik nr 2 do siwz) lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Świnoujście pok. nr 304 za pomocą platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W związku z tym że formularz ogłoszenia przewiduje podanie terminu związania ofertą w miesiącach albo przez wskazanie daty, zaś przepisy art 85 Pzp określają przedmiotowy termin w dniach, zamawiający informuje, że wskazany w ogłoszeniu dwumiesięczny termin związania ofertą należy liczyć jak 60 dni wskazane w ustawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp;

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”;

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Z uwagi na limit znaków pełen wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, wraz z informacją o zasadach i formie ich składania Zamawiający zawarł w rozdziale V i VI SIWZ.

4.1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 1-5 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2) Zakres rzeczowo-finansowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7);

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 7 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane);

6) dokument JEDZ,

7) dowód wniesienia wadium.

8) w razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 8 siwz), w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określających parametry techniczne.

Niezałączenie do oferty informacji o zamiarze zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych zamawiający uzna za tożsame z deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia ściśle wg dokumentacji projektowej/opisu przedmiotu zamówienia bez stosowania rozwiązań równoważnych.

5.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa oświadczenie i dokumenty zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołań: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020