Lucrări - 639345-2020

Submission deadline has been amended by:  63356-2021
31/12/2020    S255

România-Sibiu: Lucrări de construcţii de drumuri

2020/S 255-639345

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4406223
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
Persoană de contact: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110482
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări execuție – modernizare DJ 106B A1 – Ocna Sibiului-Loamneș-Soroștin-Țapu

Număr de referinţă: 4406223_2019_PAAPD1050736
II.1.2)Cod CPV principal
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrări execuție – modernizare DJ 106B A1 – Ocna Sibiului-Loamneș-Soroștin-Țapu.

Lungimea drumului DJ 106, supus reabilitării, este de 34,993 km și se află între km 4+022 și km 9+670, (intrarea în orașul Ocna Sibiului) și între km 11+960 și km 41+305, tronsonul pe care nu se intervine și anume intravilan oraș Ocna Sibiului km 9+670-km 11+960 (ieșirea din orașul Ocna Sibiului) cu punctul terminus la km 41+305.

Pe traseul DJ-ului au fost identificate porțiuni cu alunecări de pământ, pentru care în documentaţia tehnică au fost prevăzute anumite soluţii de consolidare. Cu toate acestea, pentru a avea siguranţa că soluţiile propuse sunt suficiente, urmare a recomandărilor primite de la finanțator, aceste tronsoane se vor monitoriza sub aspectul deplasării maselor de pământ pe o perioada de 15 luni, activitate ce cade în sarcina proiectantului. După finalizarea monitorizării se va realiza un studiu geotehnic de detaliu care să stabilească soluţia optimă pentru stabilizare, existând următoarele posibilităţi:

1. dacă soluțiile propuse în PT sunt suficiente – nu va fi cazul de realizare a altor lucrări, constructorul executând lucrările prevăzute în PT;

2. dacă soluțiile propuse în PT se vor modifica – se va renunţa la soluţiile din PT şi se vor realiza documentații tehnice separate şi lucrările aferente.

Locaţiile monitorizate în prezent se află la următoarele poziţii km:

— km 14+070 – trei sonde;

— km 16+160 – trei sonde;

— km 26+100 – trei sonde;

— km 29+070 – două sonde, din motive tehnice (nu s-a putut instala a treia sonda din cauza alurii terenului).

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare cu cel putin 12 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 107 574 917.68 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

DJ 106B A1 – Ocna Sibiului-Loamneș-Soroștin-Țapu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări execuție – modernizare DJ 106B A1 – Ocna Sibiului-Loamneș-Soroștin-Țapu.

Lungimea drumului DJ 106, supus reabilitării, este de 34,993 km și se află între km 4+022 și km 9+670, (intrarea în orașul Ocna Sibiului) și între km 11+960 și km 41+305, tronsonul pe care nu se intervine și anume intravilan oraș Ocna Sibiului km 9+670-km 11+960 (ieșirea din orașul Ocna Sibiului) cu punctul terminus la km 41+305.

Lucrarile se vor executa în baza autorizaţiei de construire, a avizelor/acordurilor obținute în baza certificatului de urbanism şi a proiectului tehnic verificat şi autorizat conform prevederilor legale. execuţia lucrărilor va începe după emiterea ordinului dat de beneficiar.

Avizul de amplasament de la S.C. Electrica Distribuție S.A., precum si avizul tehnic pentru relocarea conductelor de gaz, se vor obtine de catre executant și vor sta la baza obținerii autorizației de construire pentru acest tip de lucrari (lucrari instalatii electrice si relocare conducta gaz). Autoritatea contractantă pune la dispoziţia ofertanţilor studiul de coexistenţă avizat de S.C. Electrica Distribuţie S.A.

Terenul necesar realizarii organizării de șantier va cadea in sarcina executantului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată lucrării / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Regional POR 2014-2020 – Axa prioritară 6 – Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN-T.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – sediu principal, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

In situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/terţ susţinător sau subcontractant la procedură este societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ofertanti unici, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru ofertanti, asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va depunere o declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016, atat ofertantul, asociatul, subcontractantul sau tertul sustinator.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

1. Cîmpean Daniela, preşedinte;

2. Vlad Alexandru Vasiu, vicepreședinte;

3. Luca Marcel Constantin, vicepreședinte;

4. Radu Ioan Răceu, secretarul general al județului Sibiu;

6. Oana Popa, dir. executiv;

7. Opriș Ștefan, dir. executiv;

8. Andreea Fărcașiu, șef serviciu;

9. Ganea Radu-Ioan, şef serviciu;

10. Daniela Maria Stoica, şef serviciu;

11. Horia Brad, sef serviciu;

12. Claudiu Stupar, șef serviciu;

13. Anca Banciu, şef serviciu;

14. Fuior Nicoleta, consilier juridic;

15. Madalina Banu, consilier achizitii publice;

16. Streza Diana, consilier achizitii publice;

17. Sanda Indries, consilier;

18. Diana Ivașcu, consilier juridic;

19. Călin Bondulescu, consilier;

20. Căprioreanu Cristian, consilier;

21. Ion Ramona, consilier;

22. Prode Elena Iulia, consilier;

23. Neacsu Alina, consilier;

24. Lupean Rodica, consilier juridic;

25. Bianca Vintila, consilier;

26. Monafu Catalin, inspector;

27. Popescu Ioan, diriginte santier, expert cooptat;

28. Antipa Christian-Claudiu, proiectant Eptisa Romania S.R.L., expert cooptat;

29. Duţu Monica Floriana Patricea, proiectant Eptisa Romania S.R.L., expert cooptat.

Nota:

1. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator/subcontractant;

2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare:

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta;

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca atat ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala.

1. Ofertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri medie anuala a fost de minimum 70 000 000 RON în ultimii trei ani (2017, 2018 si 2019). Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

2. Situația economică și financiară poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinței de calificare legată de situația economică și financiară prin invocarea susținerii acordate de unul sau mai multi terți, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea respectivei/respectivelor cerințe. Persoana care asigură susţinerea economică și financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Conform Notificării ANAP nr. 256/8.12.2016, odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta, pentru terț susținător și angajamentul ferm al persoanei care va asigura susținerea.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor; se va completa DUAE de către terții susținători nominalizați în ofertă cu informațiile aferente situației lor, daca este cazul; se va completa și prezenta angajamentul ferm al fiecărei persoane care va asigura susținerea economică și financiară, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, care trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul întelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare anuale sau documente echivalente, aferente anilor 2017, 2018 si 2019. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajamentul/angajamentele ferm/ferme al/ale terțului/terților susținător/susținători vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Odată cu angajamentul de susținere economică și financiară, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia.

Nota:

(a) pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anii 2017, 2018, 2019 (respectiv 2017: 1 EUR = 4,5681 RON, 2018: 1 EUR = 4,6535 RON, 2019: 1 EUR = 4,7452 RON);

(b) pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ecb.int Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantii vor face dovada ca au executat in ultimii cinci ani, calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, in cadrul a minimum unu, maximum sapte contracte, lucrari similare cu cele supuse procedurii de atribuire (modernizarea si/sau reabilitarea si/sau largirea si/sau constructie noua de drumuri judetene si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi), in valoare cumulata de cel putin 70 000 000 RON fara TVA. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. Ultimii cinci ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). In cazul unei asocieri indeplinirea experientei similare se va lua prin cumul. Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.

Proportia de subcontractare. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, proportia de subcontractare, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE (la nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, categoria de drum, tipul lucrarilor realizate, valoarea fara TVA, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit in ultimii cinci ani, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA, precum si orice alte informatii care sunt considerate necesare). Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, documente care atesta indeplinirea cerintei si anume: documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese-verbale de receptie pe obiecte si/sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese-verbale de receptie finala si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Din documentele justifictive prezentate trebuie sa rezulte valoarea real executata a lucrarilor prezentate ca experienta similara pentru lucrari. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care sa constituie in anexe la angajamentul ferm, vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta formularul „Acordul de subcontractare”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”;

2. Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;

3. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, conform art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm. din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterea dreptului pretins ori a interes legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Sibiu – Serviciul achiziții publice
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Adresă internet: www.cjsibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020