Roboty budowlane - 639347-2020

31/12/2020    S255

Polska-Białystok: Roboty budowlane

2020/S 255-639347

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394
Adres pocztowy: Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://udsk.pl/zp
Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://udsk.pl/zp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Numer referencyjny: PN-47/20/27
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku UDSK

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj" obejmujący wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na " Rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. OS priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do siwz Program funkcjonalno - użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. OS priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 724 900,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

1. zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 10 000 000 zł.

2. posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie w czynnym obiekcie szpitalnym, o wartości brutto nie niższej niż 15 000 000,00 zł.

2. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej 2 projekty pełnobranżowe przebudowy, modernizacji oddziałów szpitalnych wraz zapleczem technicznym za co najmniej 100 000 zł. brutto w tym co najmniej jeden łóżkowy oddział szpitalny

Za robotę budowlaną Zamawiający uzna przebudowę lub remont co najmniej 1 robotę budowlaną w czynnym obiekcie szpitalnym (zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane – t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Za przebudowę lub remont Zamawiający uzna wykonanie przedmiotowych robót zawierających co najmniej: wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i branży elektrycznej.

Za czynny obiekt Zamawiający uzna budynki określone jako klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, funkcjonujące (prowadzące działalność) w trakcie prowadzonych prac.

3. do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

a) Kierownik budowy – 1 osoba, która posiada:

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi wykonywanymi w obiektach użyteczności publicznej. Do liczby lat doświadczenia można zaliczyć wyłącznie nienakładające się na siebie okresy pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót. Liczbę lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w dwukrotnym kierowaniu budową lub robotami budowlanymi obejmującymi budowę/ przebudowę lub rozbudowę szpitala, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie. Czynności kierownika budowy musiały być wykonywane nieprzerwanie od rozpoczęcia do zakończenia robót. (Uprawnienia wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia);

b) Kierownik robót instalacyjnych elektrycznych – 1 osoba, która posiada:

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi wykonywanymi w obiektach użyteczności publicznej. Do liczby lat doświadczenia można zaliczyć wyłącznie nienakładające się na siebie okresy pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót. Liczbę lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. Kierownik robót musi posiadać doświadczenie na jednej robocie budowlanej w kierowaniu budową lub robotami elektrycznymi obejmującymi budowę/ przebudowę lub rozbudowę szpitala, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie. (Uprawnienia wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia);

c) Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych – 1 osoba która posiada:

Uprawnienia do kierowania uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi wykonywanymi w obiektach użyteczności publicznej. Do liczby lat doświadczenia można zaliczyć wyłącznie nienakładające się na siebie okresy pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisem par 16 siwz - wzór umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. odwróconej o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Wzór oferty na roboty budowlane

Jednolity europejski dokument zamówienia

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp

Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz osób

Wykaz robót budowanych

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020