Roboty budowlane - 639349-2020

Submission deadline has been amended by:  68362-2021
31/12/2020    S255

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2020/S 255-639349

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001620
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Gładysz
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Tel.: +48 583471153
Faks: +48 583472913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pg.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej"

Numer referencyjny: ZP/300/055/R/20
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Ekoinnowacji (CEI) zaprojektowanego jako budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Kondygnacje nadziemne budynku zajmują głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, audytoria, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż podziemny. W zakres zamówienia wchodzi również zagospodarowanie przyległego do budynku terenu wraz z remontem części ul. Siedlickiej. CEI ma być nowoczesnym budynkiem, będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, zaprojektowany został w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, dokumentacja projektowa (wg wykazu zał. nr 6 do SIWZ) oraz decyzje o pozwoleniu na budowę. Szczegółowe warunki realizacji zawiera wzór umowy - zał. nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42414000 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
44482000 Urządzenia przeciwpożarowe
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312310 Ochrona odgromowa
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331211 Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331221 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
71355000 Usługi pomiarowe
42414200 Suwnice napowietrzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Ekoinnowacji zaprojektowanego jako budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, o wysokości 17,92 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmują głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, audytoria, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe. Zamówienie nie obejmuje umeblowania obiektu. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano głównie pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano również garaż podziemny dla samochodu półciężarowego i samochodów osobowych. Zjazd do garażu podziemnego przewidziano od strony południowej – z ul. Siedlickiej. W zakres zamówienia wchodzi również zagospodarowanie przyległego do budynku terenu wraz z remontem części ul. Siedlickiej.

Budynek Centrum Ekoinnowacji ma być nowoczesnym budynkiem, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, zaprojektowany został w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. budynek Centrum Ekoinnowacji będzie miał charakter inteligentny i wyposażony będzie w nowoczesne układy sterowania.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia mają być prowadzone w oparciu dokumentację projektową, której szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp polegających na wykonaniu tego samego typu robót jak objęte zakresem przedmiotu zamówienia, dotyczących wykonania robót instalacyjnych elektrycznych, instalowania przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowania infrastruktury okablowania, instalowania systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, instalowaniu urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalowaniu centralnego ogrzewania, usług pomiarowych, robót instalacyjnych przeciwpożarowych. Wartość możliwych zamówień w powyższym zakresie została ustalona na łączną kwotę 4 030 899,06 zł PLN netto.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa nr RPPM.01.02.00-22-0002/17, tytuł: "Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej"

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: maksymalnie 21 m-cy od dnia zawarcia umowy.

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - uzasadnienie w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie budynku o kubaturze minimum 30.000 m3 o wartości umowy brutto nie mniej niż 25 milionów PLN w ramach jednej umowy.

2) dysponuje lub będzie dysponował osobą przedstawiciela wykonawcy, posiadającą doświadczenie zawodowe w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako Przedstawiciel Wykonawcy (lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/ projektem np. typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Kierownik Projektu), w tym doświadczenie w pełnieniu powyższej funkcji ciągle przez okres minimum 6 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert na robocie budowlanej o wartości inwestycji minimum 25 milionów PLN brutto.

3) dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą funkcję kierownika budowy, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres minimum 6 miesięcy ciągle pełniła samodzielną funkcję techniczną na inwestycji budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6.000 m2

4) dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży sanitarnej, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 6 miesięcy ciągle pełniła samodzielną funkcję techniczną w zakresie robót branży sanitarnej na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6.000 m2

5) dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 6 miesięcy ciągle pełniła samodzielną funkcję techniczną w zakresie robót branży elektrycznej na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6.000 m2

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia żadnej z w/w funkcji.

W odniesieniu do wymagania „w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 6 miesięcy ciągle” Zamawiający uzna pełnienie funkcji przez liczbę wymaganych miesięcy w całości przypadających na okres ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jak również jeśli wymagany okres 6 miesięcy zakończy się w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.), zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2020.220) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art. 144 ust. 1-3 ustawy PZP. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w § 22 i 23 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B – (budynek nr 10), poziom 0, pok. nr 03

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podl. wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz dokumentów wymaganych na wykazanie braku podstaw do wykluczenia zawarte są w rozdz. V-VII SIWZ.

2. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych;

2) wykaz osób;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

4) informacja z KRK;

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US;

6) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

7) oświadczenie Wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ oraz dokumenty wymienione w pkt 2. 3)-7) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa dok. z pkt 2. 1) lub 2), a także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty z pkt 3 lit.3) do 7) powyżej.

4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa rozdział VII ust. 2 i 3 i 4 SIWZ.

5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ oraz dokumenty z pkt 2. 3)-7) musi złożyć każdy Wykonawca.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

7.Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektr., nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych, nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. XXIV SIWZ.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 500 000 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SIWZ.

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdanie drugie.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020