Roboty budowlane - 639350-2020

Submission deadline has been amended by:  71563-2021
31/12/2020    S255

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe

2020/S 255-639350

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 85-010
Państwo: Polska
E-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523705718
Faks: +48 523705716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II (...)”

Numer referencyjny: ZDW.N4.363.24.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

3. Zamówienie polega na:

a) opracowaniu dokumentacji projektowej oraz SST (zwanej dalej „dokumentacją projektową” lub „dokumentacją”)

Wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności i uzyskanie opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji pozwolenia na budowę/ZRID dla poszczególnych odcinków drogi lub obiektów objętych zamówieniem.

b) wykonaniu robót budowlanych

Na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, odpowiednie przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 181 858.52 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – droga wojewódzka Nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Zamówienie polega na:

a) opracowaniu dokumentacji projektowej oraz SST (zwanej dalej „dokumentacją projektową” lub „dokumentacją”)

Wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności i uzyskanie opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji pozwolenia na budowę/ZRID dla poszczególnych odcinków drogi lub obiektów objętych zamówieniem.

b) wykonaniu robót budowlanych

Na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, odpowiednie przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka.

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 oraz załącznikami do SIWZ.

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikające z uzyskanych decyzji, opinii

I uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych).

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy

I nie będą traktowane jako roboty dodatkowe za wyjątkiem sytuacji opisanej w istotnych postanowieniach umowy - katalog zmian.

5. Wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem,

Że zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym

Z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo

Od wymienionych w PFU wymagań Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

6. Wykonawca będzie stosować się do wszelkich przepisów, wytycznych Unii Europejskiej, związanych z przewidywanym dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020.

7. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, muszą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020.

8. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w realizacji obowiązków wynikających z dofinansowania ze środków unijnych.

9. Przedstawiciel Wykonawcy będzie czynnie uczestniczył w każdej kontroli dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione również w ciągu okresu trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu). W szczególności dotyczy to kontroli doraźnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020 oraz kontroli odbywającej się przed dokonaniem przez IZ RPO WK-P ostatniej płatności w projekcie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 181 858.52 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności 12 miesiące od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego odcinka 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Cd. w rozdziale IV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.3.1. W zakresie zdolności technicznej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:

a) Doświadczenie zawodowe

• wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto;

• wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu projektu budowlanego budowy, rozbudowy, przebudowy drogi o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 300 000 zł brutto;

b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

• Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, który posiada doświadczenie i realizował (przez okres min. 6 miesięcy w ramach jednego zadania, a dla zadań krótszych niż 6 miesięcy od zawarcia umowy do odbioru i rozliczenia końcowego) będąc w funkcji zgodnie z Prawem Budowlanym kierownika budowy - dwa zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto;

• Główny Projektant - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, który posiada doświadczenie i wykonał będąc w funkcji zgodnie z Prawem Budowlanym głównego projektanta/projektanta branży drogowej (Zamawiający nie będzie brał pod uwagę funkcji sprawdzającego) - trzy dokumentacje składające się z projektu budowlanego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 300 000 zł brutto;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4.1. W zakresie spełnienia warunków udziału - zdolności technicznej lub zawodowej

a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Informacje dodatkowe:

Dowodem są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Informacje dodatkowe:

Dowodem są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków.

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami rozdziału XVI SIWZ.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem i opisanych w Specyfikacjach Technicznych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi 300 000,00 PLN.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania dofinansowania z EFRR na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy Pzp.

3.2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a) których mowa w Rozdziale VI pkt. 4.2 lit. a)

Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokumenty, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) o których mowa w Rozdziale VI pkt 4.2 lit. f) i g) i 4.2 lit. e)

Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

Zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

• nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

5. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

6. W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 24aa ustawy Pzp.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do wysokości 50 % wartości szacunkowej zamówienia - zakres robót polegujących na powtórzeniu podobnych robót zgodny z zakresem wskazanym w Rozdziale III pkt. 3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020