Bunuri - 639675-2020

Submission deadline has been amended by:  32086-2021
31/12/2020    S255

România-Plopeni: Tablet PC

2020/S 255-639675

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oraș Plopeni
Număr naţional de înregistrare: 2843779
Adresă: Str. Independenței nr. 12
Localitate: Plopeni
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105900
Țară: România
Persoană de contact: Subea Angelica
E-mail: plopeniachizitii16@yahoo.com
Telefon: +40 244220132
Fax: +40 244220172
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaplopeni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110321
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Tablete școlare și echipamente IT pentru desfășurarea activității didactice

Număr de referinţă: LD 2843779-1-2020
II.1.2)Cod CPV principal
30213200 Tablet PC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar (inclusiv abonament lunar la internet pe o perioada de minimum 24 de luni, inclus în valoarea de achiziție), respectiv achizitia de echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice, astfel: 661 buc. tablete; 48 buc. laptopuri; 30 buc. camere web; 2 buc. camere web videoconferinta; 30 buc. proiectoare; 30 buc. ecrane proiectie; 30 buc. routere wireless; 30 buc. table interactive, precum si serviciile de punere in functiune a produselor livrate, instruirea personalului deservent, asigurarea de service autorizat si asistenta tehnica in perioada de garantie.

Atribuirea contractului cuprinde furnizarea de „Tablete școlare și echipamente IT pentru desfășurarea activității didactice” pentru implementarea proiectului „Tablete școlare și echipamente IT pentru desfășurarea activității didactice” cod Smis 146326, necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line in contextul pandemiei COVID la Liceul Carol I in orasul Plopeni, judetul Prahova.

Scopul investitiei il reprezinta necesitatea desfasurarii de activitati didactice in mediul online, care presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice. Necesitatea si oportunitatea achizitionarii tabletelor de uz scolar cu conexiune la internet a fost determinata de aprobarea de catre Guvernul Romaniei a OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 prin care autoritătiIe publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achizitia de echipamenle IT mobile de tip tableta pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activitatii didactice în mediul online; pot derula procedură de achizitie publică și pot efectua plăti eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului OperationaI Competitivitate 2014-2020. Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul online, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României in perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC, pentru o economie digitală competitiva, Actiunea 2.3.3 – Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sanătate și e-cultură – sectiunea e-educație.

Este obligatorie detinerea codurilor CAEN autorizate, conform certificatului constatator, pentru toate activitatile care fac obiectul contractului, respectiv: furnizarea echipamentelor IT mobile de tip tablete; laptopuri, camera web, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless, furnizarea serviciilor de internet prin retele fara cablu/trafic de date mobile; asigurarea garantiei si mentenantei/servisarii echipamentelor IT mobile de tip tablete; laptopuri, camera web, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 308 027.13 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
30237240 Cameră web
32413100 Rutere de reţea
38653400 Ecrane pentru proiecţii
39292100 Table
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Liceul Carol I in orasul Plopeni, judetul Prahova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar (inclusiv abonament lunar la internet pe o perioada de minimum 24 de luni, inclus în valoarea de achiziție), respectiv achizitia de echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice, astfel: 661 buc. tablete; 48 buc. laptopuri; 30 buc. camere web; 2 buc. camere web videoconferinta; 30 buc. proiectoare; 30 buc. ecrane proiectie; 30 buc. routere wireless; 30 buc. table interactive, precum si serviciile de punere in functiune a produselor livrate, instruirea personalului deservent, asigurarea de service autorizat si asistenta tehnica in perioada de garantie.

Atribuirea contractului cuprinde furnizarea de „Tablete școlare și echipamente IT pentru desfășurarea activității didactice” pentru implementarea proiectului „Tablete școlare și echipamente IT pentru desfășurarea activității didactice” cod Smis 146326, necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line in contextul pandemiei COVID la Liceul Carol I in orasul Plopeni, judetul Prahova.

Scopul investitiei il reprezinta necesitatea desfasurarii de activitati didactice in mediul online, care presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice. Necesitatea si oportunitatea achizitionarii tabletelor de uz scolar cu conexiune la internet a fost determinata de aprobarea de catre Guvernul Romaniei a OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 prin care autoritătiIe publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achizitia de echipamenle IT mobile de tip tableta pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activitatii didactice în mediul online; pot derula procedură de achizitie publică și pot efectua plăti eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului OperationaI Competitivitate 2014-2020. Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul online, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României in perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC, pentru o economie digitală competitiva, Actiunea 2.3.3 – Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sanătate și e-cultură – sectiunea e-educație.

Este obligatorie detinerea codurilor CAEN autorizate, conform certificatului constatator, pentru toate activitatile care fac obiectul contractului, respectiv: furnizarea echipamentelor IT mobile de tip tablete; laptopuri, camera web, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless, furnizarea serviciilor de internet prin retele fara cablu/trafic de date mobile; asigurarea garantiei si mentenantei/servisarii echipamentelor IT mobile de tip tablete; laptopuri, camera web, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta financiară. Termenul de livrare este de maximum 30 de zile lucrătoare de la comanda fermă din partea achizitorului / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmb […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

1. Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achizi […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in niciuna din situatiile prevazute de art. 59-60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va depune DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza ofertantilor, asociatilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2. cazier fiscal pentru operatorul economic;

3. cazier judiciar pentru operatorul economic;

4. cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

5. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

7. orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si cele implicate în procedura de achizitii sunt:

— Nita Dragos, primar;

— Matei Daniel, viceprimar;

— Savu Victor, secretar general;

— Cazanescu Rodica, contabil sef;

— Subea Angelica Cristina, consilier Compartimentul achizitii publice;

— Paraschiv Cristian Viorel, administrator;

— Hanganu Maria Carmen, inspector specialitate;

— Andrei Catalin Gabriel, consilier local;

— Neacsu Iulian, consilier local;

— Paraschiv Roxana, consilier local;

— Branzea Daniel Constantin, consilier local;

— Filipescu Nicolae Florin, consilier local;

— Mocanu Alexandra Cristina, consilier local;

— Florea Valeriu Cornel, consilier local;

— Lungu Adrian, consilier local;

— Oancea Georgica, consilier local;

— Stirbu Gheorghe, consilier local;

— Petre Marius Cristian, consilier local;

— Dragna Florina Alina, consilier local;

— Arvatu Nicolae, consilier local;

— Mihaila Gheorghe, consilier local.

Membrii echipei interne de proiect:

— Cazanescu Rodica, contabil sef;

— Subea Angelica Cristina, consilier Compartimentul achizitii publice;

— Paraschiv Cristian Viorel, administrator;

— Hanganu Maria Carmen, inspector specialitate.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru subcontractanti, asociati, terti sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Până la termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie să fie autorizat să desfăsoare activitătile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenta acestora de a realiza activitătile care fac obiectul prezentului contract.

Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional în condiţiile legii din ţara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.

Nota 4: în cazul participării la procedură cu ofertă comună si in situatia în care ofertantul intetionează să subcontracteze părti din contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art. 51 din HG nr. 395/2016.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala. Cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru exercitiul financiar 2019, sa fie de minimum 1 300 000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se vor prezenta unul sau mai multe dintre urmatoarele informatii si documente: declaratie privind cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru ultimul exercitiu financiar disponibil, respectiv 2019, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind cifra de afaceri poate fi indeplinita prin cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Paraschiv Cristian Viorel, Cazanescu Mariana Rodica, Subea Angelica Cristina, Hanganu Maria Carmen.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/12/2020