Bunuri - 639720-2020

31/12/2020    S255

România-Bucureşti: Echipamente de protecţie

2020/S 255-639720

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”
Număr naţional de înregistrare: 4382469
Adresă: Str. Griviţei nr. 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010731
Țară: România
Persoană de contact: Sabrina Lise
E-mail: achizitii.caroldavila@gmail.com
Telefon: +40 213189197
Fax: +40 213189197
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spcaroldavila.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110375
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital de stat
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente medicale de protecție

Număr de referinţă: PAAP proiect POIM nr. 7792/14.09.2020
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de echipamente de protectie, in contextul declarării pandemiei COVID-19 de către Organizația Mondială a Sănătății și a evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, odată cu creșterea masivă a numărului de persoane infectate cu COVID-19.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 560 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Calea Grivitei nr. 4, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini publicat in SICAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020,Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” a semnat contractul de finanțare a proiectului nr. 402/3.11.2020, pentru implementarea proiectului detaliat în cererea de finanțare cod MySmis 138372. Contractul de finanțare a proiectului nr. 402/3.11.2020, pentru implementarea proiectului detaliat în cererea de finanțare cod MySmis 138372.

II.2.14)Informații suplimentare

In cazul in care se constata oferte cu acelasi pret situate pe primul loc, departajarea se realizeaza prin solicitarea din partea AC a unei noi oferte, care va fi prezentata prin SICAP.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire a acordului-cadru de „Furnizare echipamente medicale de protectie” orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în orice alt mod ca acesta se afla in una din situatiile prevazute de art. 164, 165 sau 167.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor urmatoarele documente justificative:

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) – completare DUAE – se va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. Modalitatea de indeplinire: se va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si a impozitelor din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. Modalitatea de indeplinire: se va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerintele 4, 5 si 6 reprezinta documente justificative.

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:

— prof. dr. Strambu Victor Dan Eugen – manager;

— dr. Valentin Georgescu – director medical;

— ec. Petre Stefan – director financiar-contabil;

— jurist Alexandru Andreescu – consilier juridic;

— ec. Sabrina Lise – compartiment achizitii publice.

Cerinta nr. 1.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinta nr. 2.

Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii conform HG nr. 54/2009 art. 9, care avizeaza functionarea unitatii pentru activitatea de import, comercializare, depozitare, reparare, verificare si punere in functiune pentru dispozitive medicale care fac obiectul achizitiei conform Ordinului nr. 308/17.3.2015 privind dispozitivele medicale; original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” – valabil la momentul prezentarii.

Referitor la persoanele juridice straine, acestea au posibilitatea prezentarii de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, doar de catre potentialul castigator clasat pe primul loc.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE – se va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala. Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE – se va prezenta declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani, calculati pana la data depunerii cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE; documentele privind sustinerea principalelor livrari in cel mult ultimii trei ani, calculati pana la data depunerii se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul situat pe primul loc.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Consilierul juridic. Adresa poștală: Calea Griviței nr. 4, localitatea: Bucureşti, cod poștal: 010701, România, tel. +40 213189184, fax +40 213189188.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020