Dostawy - 639742-2020

31/12/2020    S255

Niemcy-Schwaigern: Motopompy

2020/S 255-639742

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Schwaigern
Adres pocztowy: Marktstraße 2
Miejscowość: Schwaigern
Kod NUTS: DE118 Heilbronn, Landkreis
Kod pocztowy: 74193
Państwo: Niemcy
E-mail: kirsten1407@web.de
Tel.: +49 7138210
Faks: +49 71382114
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.deutsche-evergabe.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/9cebb187-6d98-4f7a-b351-c49e8ad37877
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Automotive Solutions GmbH
Adres pocztowy: Spinnereiweg 10
Miejscowość: Memmingen
Kod NUTS: DE274 Memmingen, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 87700
Państwo: Niemcy
E-mail: kirsten1407@web.de
Tel.: +49 74129026026
Faks: +49 74129026010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.deutsche-evergabe.de
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/9cebb187-6d98-4f7a-b351-c49e8ad37877
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10

Numer referencyjny: n.def.
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 393 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Los 1 Fahrgestell und Feuerwehrtechnischer Aufbau

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE118 Heilbronn, Landkreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines Fahrgestells mit Aufbau.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität/Gebrauchswert / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Qualtität/Folgekosten / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Service, Entfernung zur Werkstatt/Teileverfügbarkeit / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Los 2 Feuerwehrtechnische Beladung

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE118 Heilbronn, Landkreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Feuerwehrtechnischen Beladung.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität/Gebrauchswert / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Qualtität/Folgekosten / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Service, Entfernung zur Werkstatt/Teileverfügbarkeit / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Siehe Eigenerklärung zur Eignung und Auftragsunterlagen

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 08:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Regierungspräsidium Karslruhe
Adres pocztowy: Durchlacher Allee 100
Miejscowość: Karlsruhe
Kod pocztowy: 76137
Państwo: Niemcy
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Tel.: +49 7219268730
Faks: +49 7219263985
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020