Dostawy - 639823-2020

Submission deadline has been amended by:  49914-2021
31/12/2020    S255

Polska-Stare Babice: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2020/S 255-639823

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-14-62-152
Adres pocztowy: ul. gen. Kutrzeby 36
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@eko-babice.pl
Tel.: +48 227229008
Faks: +48 227229289
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-babice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://eko-babice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych

Numer referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 2020
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego kompletnych nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych.

2. Przedmiot zamówienia składa się dwóch części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa na potrzeby Zamawiającego 3 kompletnych nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 z dwiema niezależnie pracującymi jednostkami załadowczymi oraz ze składanymi ramionami i systemem podtrzymywania pojemników, wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy.

2.Opis przedmiotu zamówienia – postanowienia wspólne dla obu części zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody:

a) były nowe fabrycznie (wyprodukowane na 12 miesięcy przed datą dostawy lub później);

b)spełniały minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6;

c) były wyposażone w kabinę z klimatyzacją, automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów, system GPS X TRAK oraz tachografy cyfrowe.

Uwaga: szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach części I oraz części II zamówienia stanowi cał. nr 10 do SIWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody zostały objęte dodatkowym bezpłatnym pakietem serwisowym na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu każdego z samochodów bez uwag Zamawiającego.

Uwaga: minimalny zakres czynności objętych bezpłatnym pakietem serwisowym wymaganym przez Zamawiającego jest wspólny dla obu części zamówienia. Szczegółowy wykaz tych czynności zawiera zał. nr 11 do SIWZ).

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Starych Babicach przy ul Kutrzeby przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów.

Uwaga: Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie dysponowania przez Wykonawcę co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego liczonych po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów stanowi zał. nr 12 do SIWZ).

3. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie samochody, o których mowa w pkt 2, muszą być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS X TRAK zgodny z wymaganiami Zamawiającego (szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach części I oraz części II zamówienia stanowi zał. nr 10 do SIWZ). W związku z powyższym wybrany Wykonawca obowiązany jest dostarczyć samochody wyposażone w taki system, a także przekazać Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. (Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie montażu systemu GPS X TRAK(oraz sposobu malowania i oznakowania oferowanych samochodów) stanowi zał. nr 12 do SIWZ).

4. W dniu przekazania dostarczanych samochodów Zamawiającemu Wykonawca przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po czterech na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, certyfikaty i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej dwa komplety kluczyków do każdego z samochodów: apteczkę, trójkąt itp.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy samochodów dostarczanych w ramach danej części zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Długość pakietu serwisowego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kabina / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja ścian zabudowy / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja dna wanny załadowczej / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja stacji serwisowej / Waga: 5
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia dla części I został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 15 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Przy czym termin stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Opis przedmiotu części II zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Zamawiającego kompletnego 1 fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z podziałem skrzyni ładunkowej na dwie komory w proporcji objętości 60/40 (podwozie i zabudowa) wyposażonych w 2 uniwersalne urządzenie załadowcze oddzielnie dla każdej komory dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 ze składanymi ramionami, wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy.

2.Opis przedmiotu zamówienia – postanowienia wspólne dla obu części zamówienia:

1)Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody:

a) były nowe fabrycznie (wyprodukowane na 12 miesięcy przed datą dostawy lub później);

b) spełniały minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6;

c) były wyposażone w kabinę z klimatyzacją, automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów, system GPS X TRAK oraz tachografy cyfrowe.

Uwaga: szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach części I oraz części II zamówienia stanowi zał. nr 10 do SIWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody zostały objęte dodatkowym bezpłatnym pakietem serwisowym na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu każdego z samochodów bez uwag Zamawiającego.

Uwaga: minimalny zakres czynności objętych bezpłatnym pakietem serwisowym wymaganym przez Zamawiającego jest wspólny dla obu części Zamówienia. Szczegółowy wykaz tych czynności zawiera zał. nr 11 do SIWZ).

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Starych Babicach przy ul Kutrzeby przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów.

Uwaga: Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie dysponowania przez Wykonawcę co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego liczonych po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów stanowi zał. nr 12 do SIWZ

3. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie samochody, o których mowa w pkt 2, muszą być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS X TRAK zgodny z wymaganiami Zamawiającego (szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach części I oraz części II zamówienia stanowi zał. nr 10 do SIWZ). W związku z powyższym wybrany Wykonawca obowiązany jest dostarczyć samochody wyposażone w taki system, a także przekazać Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. (Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie montażu systemu GPS X TRAK (oraz sposobu malowania i oznakowania oferowanych samochodów) stanowi zał. nr 12 do SIWZ).

4. W dniu przekazania dostarczanych samochodów Zamawiającemu Wykonawca przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po czterech na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, certyfikaty i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej dwa komplety kluczyków do każdego z samochodów: apteczkę, trójkąt itp.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy samochodów dostarczanych w ramach danej części zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Długość pakietu serwisowego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kabina / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja ścian zabudowy / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja dna wanny załadowczej / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja stacji serwisowej / Waga: 5
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia dla części II został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 15 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Przy czym termin stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy.

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

e) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

f) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

g) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) Wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył:

— co najmniej 2 (dwa) zamówienia (dwie umowy) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 3 (trzech) samochodów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej łącznie co najmniej 1 000 000,00 PLN dla każdego zamówienia; lub

— co najmniej 3 (trzy) zamówienia (trzy umowy) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej co najmniej 400 000,00 PLN dla każdego zamówienia;

b. dysponuje co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Starych Babicach (ul. gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice), przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej część II SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o., ul. gen. Kutrzeby 36, 05-082StareBabice, pokój nr 21 (sala konferencyjna)

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp) Wykonawca składa:

a) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

b) Certyfikaty, wyciągi z homologacji lub inne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane samochody spełniają normę Euro 6 zgodnie z europejskim standardem emisji spalin.

c) Katalogi oferowanych pojazdów ze zdjęciami oraz opisem technicznym w języku polskim jak i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy oferowane przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.3 SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1 SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1993).

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 12.2.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

7. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

10.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty itp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – w przypadku przesłania winny sposób termin ten wynosi 15 dni.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania – wobec innych czynności, niż określone w punktach powyżej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/12/2020