Dostawy - 639848-2020

Submission deadline has been amended by:  38924-2021
31/12/2020    S255

Polska-Oświęcim: Urządzenia do tomografii

2020/S 255-639848

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wysokie Brzegi 4
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisława Wojtyła-Kuszewska
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Tel.: +48 33-84-48-230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaloswiecim.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.szpitaloswiecim.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ Oświęcim – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2

Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.3.XII.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33115000 Urządzenia do tomografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 9 oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 250 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) zakup, dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aparatury medycznej z wyposażeniem niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania o parametrach technicznych określonych w formularzach parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;

b) demontaż aparatu wraz ze składowaniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie ZOZ;

c) dostosowanie pomieszczenia celem prawidłowego zamontowania i użytkowania aparatu tomograf komputerowy;

d) wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych;

e) uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu oraz na uruchomienie pracowni stosujących aparaty rentgenowskie (zwane dalej na użytkowanie aparatury medycznej) przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz innych pozwoleń jeśli będą niezbędne do uruchomienia aparatury;

f) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania ww. aparatury;

g) integracja z systemem PAKS/RIS;

h) udzielenie gwarancji na tomograf komputerowy: na 120 miesięcy polegającej na m.in. wykonywaniu bezpłatnych przeglądów w ilości zgodnie z zaleceniami producenta aparatury medycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa (przy czym co najmniej dwa przeglądy w roku), konserwacji i napraw aparatury, wykonywaniu aktualizacji oprogramowania oraz testów specjalistycznych, innych czynnościach niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia wraz z częściami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 250 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.09.02.01-12-0106/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Brak wymogu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Brak wymogu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa obejmująca: dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego i/lub rezonansu magnetycznego i/lub aparatu PET-CT wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana – załącznik nr 3 do SIWZ – dowody określające czy dostawa została wykonana należycie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca na własny koszt zwróci się do Państwowego Inspektora Sanitarnego po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie aparatury medycznej, w tym m.in.:

a) uzyskanie pozytywnej opinii na temat projektu osłon stałych;

b) dokonanie pomiarów dozymetrycznych w celu sprawdzenia czy osłony w pracowniach są wystarczające przed promieniowaniem i zabezpieczają we właściwy sposób osoby przebywające np. w poczekalni;

c) dokonanie pomiarów skuteczności klimatyzacji i wentylacji grawitacyjnej w pracowniach wraz z protokołem odbioru;

d) uzyskanie końcowego zezwolenia na użytkowanie aparatury medycznej.

Okres od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej gotowości do odbioru aparatury medycznej aż do uzyskania pozytywnej decyzji pozwalającej na użytkowanie aparatury medycznej, nie wlicza się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia – szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 stanowi wyjątkowo pilną okoliczność. Zakup dotyczy sprzętu przewidzianego do wykorzystania w związku z występowaniem epidemii SARS-CoV-2. Szczególne potrzeby szpitala w zakresie zapewnienia leczenia w tym konieczność posiadania sprawnie działającego sprzętu determinuje decyzje o pilnym zakupie.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, Budynek Administracji, pokój 34

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania www.efaktura.gov.pl. Platforma umożliwia przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Numer PEF Zamawiającego: 5491591851.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: określono w SIWZ.

Wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium wynosi 48 750,00 PLN.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas nr 90 1600 1462 1870 5791 6000 0004 z dopiskiem: „Zakup tomografu dla ZOZ Oświęcim – Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny 2, ZOZ.DZP.271.3.XII.2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp:

1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:

1.1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

1.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności; na powyższe nie przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

2.1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.3 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

2.4 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.

2.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu:

3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.2 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

a) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

b) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.

c) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

4. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/12/2020