Bunuri - 639854-2020

31/12/2020    S255

România-Craiova: Echipamente de protecţie

2020/S 255-639854

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Dolj
Număr naţional de înregistrare: 4417150
Adresă: Calea Unirii nr. 19
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200585
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Ungureanu
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200
Fax: +40 251408230
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjdolj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110442
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de protectie pentru proiectul „Consolidarea capacitații instituțiilor publice de învățămănt special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 4417150.2020.1
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de protectie pentru proiectul „Consolidarea capacitații instituțiilor publice de învățămănt special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel: POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2.

Una din activităţile prevăzute în cadrul proiectului este aceea de achizitionare de materiale de protectie pentru toti partenerii implicati in proiect si anume: masti, manusi, viziere, ochelari de protectie, combinezoane, halate, botosi, bonete, biocide si soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției. Achiziția va fi realizată pe sapte loturi de catre liderul de proiect UAT Județul Dolj, iar echipamentele de protecție vor fi distribuite partenerilor implicați în proiect, conform necesarului stabilit.

Valoarea estimata a materialelor de protectie, care urmeaza sa fie achiziţionate este de 2 354 106,46 RON, fara TVA, urmând ca atribuirea sa fie lotizata:

— lot 1: masti de protectie: 720 120,00 RON, fără TVA;

— lot 2: manusi de protectie: 36 718,00 RON, fără TVA;

— lot 3: viziere: 20 876,40 RON, fără TVA;

— lot 4: ochelari de protectie: 3 040,00 RON, fără TVA;

— lot 5: combinezoane; halate; botosi; bonete: 874 725,36 RON, fără TVA;

— lot 6: biocide: 109 478,40 RON, fără TVA;

— lot 7: solutii necesare asigurarii igienei si dezinfectiei: 589 148,40 RON, fără TVA.

Total = 2 354 106,56 RON fara TVA.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare in a saptea zi inainte de termenul-limita de depunerea a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 354 106.56 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2: Mănuşi de protecţie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 2: Manusi de protectie

2.1 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime S- 6.000,00 bucati

2.2 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime M-13.200,00 bucati

2.3 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime L-18.000,00 bucati

2.4 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime XL -3.000,00 bucati

2.5 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate marime M- 6.000,00 bucati

2.6 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate marime L- 12.000,00 bucati

2.7 manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate marime XL- 2.000,00 bucati

Total valoare estimata Lot 2 : 36.718,00 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 718.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4: Ochelari de protecţie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 4: Ochelari de protecţie, cuprinde:

— 4.1 ochelari de protectie cu ventilatie indirecta -80,00 bucati

Total valoare estimata Lot 4 : 3.040,00 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 040.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7: SOLUTII NECESARE ASIGURARII IGIENEI SI DEZINFECTIEI

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
24311900 Clor
24312220 Hipoclorit de sodiu
24322500 Alcool
33711900 Săpun
33741300 Dezinfectant pentru mâini
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 7: SOLUTII NECESARE ASIGURARII IGIENEI SI DEZINFECTIEI, cuprinde:

7.1 dezinfectant universal- 2.480,00 litri

7.2 antiseptice si dezinfectante – inalbitor- 1.200,00 litri

7.3 hipocloriti si clorati-2.000,00 litri

7.4 dezinfectant/solutie pentru curatarea suprafetelor -1.920,00 litri

7.5 sapun -2.960,00 litri

7.6 dezinfectanti gel maini -3.780,00 litri

7.7 alcool sanitar 70 % -5.480,00 litri

Total valoare estimată Lot 7: 589.148,40 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 589 148.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5: Combinezon, halat, botoşi, bonetă

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
18443300 Articole pentru acoperit capul
18444000 Articole de protecţie pentru cap
18830000 Încălţăminte de protecţie
33140000 Consumabile medicale
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
35113410 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 5: Combinezon, halat, botoşi, bonetă, cuprinde:

5.1 combinezon cu gluga si protectie incaltaminte -320,00 bucati

5.2 halat chirurgical de unica folosinta -27.928,00 bucati

5.3 botosi -25.000,00 perechi

5.4 boneta de unica folosinta -11.400,00 bucati.

Total valoare estimată Lot 5 : 874.725,36 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 874 725.36 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1: Masti de protectie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 1: Masti de protectie

1.1 masca medicala / chirurgicala cu elastic-312.000,00 bucati

1.2 masca cu filtru FFP 2- 2.000,00 bucati

1.3 masca cu filtru FFP 3- 2.000,00 bucati.

Total valoare estimata Lot 1 : 720.120,00 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 720 120.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3: Vizire

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18142000 Viziere de siguranţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 3: Viziere, cuprinde:

3.1 viziera de protectie de unica folosinta-1.080,00 bucati

Total valoare estimata Lot 3: 20.876,40 RON fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 876.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6: Biocide

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 6: BIOCIDE, cuprinde:

6.1 biocide pentru dezinfectia suprafetelor critice-480,00 litri

6.2 biocide pentru dezinfectia suprafetelor semicritice – 480,00 litri

6.3 biocide pentru dezinfectia igienica a mainilor prin spalare/frecare -360,00 litri

Total valoare estimata Lot 6 : 109.478,40 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 109 478.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățămănt preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Clauza suspensiva:

Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Motive de excludere a ofertantului:

Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice un DUAE (Documentul Unic European de Achizitie), separat, de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea avuta in cadrul procedurii, cu informatiile aferente situatiei lor, ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul îndeplinește cerința. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este integrat Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) .Operatorul economic trebuie sa prezinte certificate valabile la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoanele juridice straine, in conformitate cu art.168 alin.1 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, certificate/ documente echivalente, care sa fie valabile la momentul prezentarii, considerate edificatore, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

2.Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant individual, ofertant asociat, subcontractant si tert sustinator) – Formular.Declaratia va contine informatii aferente situatiei lor.

3. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Vasile Dorin Cosmin-Presedinte, Neaţu-Breciugă Mihail-Adrian-Vicepresedinte, Solomon Antonie-Vicepresedinte, Nicolae Anda-Mirei-Secretar General al Judetului, Durle Cosmin- Administrator public al judetului,Raducan Larisa Mihaela- Director executiv, Mecu Marian Laurentiu - Director executiv, Ionescu Lupeanu Silvia – Director executiv, Baluta Elena Daniela – Director executiv, Pappa Dan Radu Ilie – Arhitect Sef, Stoica Daiana - Sef Serviciu Juridic, Ungureanu Cristian Aurel – Șef Serviciu Achiziții Publice.

Persoane cu functii de decizie - consilieri judeteni - C.J.Dolj: Bărăgan Stelian, Bică Gheorghe, Bosoancă Silviu-Cosmin, Călin Cosmin-Petruţ, Cristescu Adrian Daniel, Drîgnei Daniel, Gătejescu Alexandru-Florian, Gîdăr Alexandru, Gîdea Constantin-Cosmin, Irinei Marian-Ioan, Jianu Mihaela-Roxana, Luică Dorel, Marcinschi - Moanţă Adriana- Lorena, Marin Marian-Viorel, Marinescu Nicu, Mateiţă Constantin-Ovidiu, Mărgărit Dorin-Constantin, Naicu Daniel, Nedelescu Gheorghe, Nicola Teodor-Alin, Nisipeanu Marian, Pantilimon Marius-Cosmin, Păsculescu Veta, Rădoi Ionuţ-Mihai, Scărlătescu Lucian-Cristian, Soare Mihai, Stanciu Octavian-Paul, Stănculescu Anişoara, Stănescu Niculina-Eugenia, Tiberiade Romeo, Trandafir Ştefan-Cristian, Triţă Dan-Alexandru, Vaduva Fanel, Velişcu Carmen-Alina.

4.Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, daca este cazul). Se va completa Formularul din documentatia de atribuire.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz, si declaratia de neincadrare in prevederile art. 60. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Deoarece in DUAE autoritatea contractanta a bifat α (alfa) INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV.

In conformitate cu prevederile art. 173 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, de atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse in limba romana, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Nota:Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentării documentului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Deoarece in DUAE auto... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1.Experienta similara Lot: 1,2,3,4,5,6,7 Op. ec.va prezenta lista principalelor livrări de produse similare catre beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de minim.... lei fata TVA, val. estimata/lot, ofertat.Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de AC in anuntul de participare (daca se decaleaza termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicandu-se in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp afertenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovana finalizarii furnizarii de produse similare, in intervalul de timp nou rezultat). Cerinta valorica minima/lot:LOT 1 = 720.120,00 RON, fără TVA,LOT 2: = 36.718,00 RON, fără TVA,LOT 3: = 20.876,40 RON, fără TVA,LOT 4: = 3.040,00 RON, fără TVA,LOT 5: =874.725,36 RON, fără TVA,LOT 6:=109.478,40 RON, fără TVA,LOT 7: =589.148,40 RON, fără TVA Nota: Prin livrare de produse similare- finalizate, autoritatea contractanta înţelege, cum ar fi, produse asemănătoare (tip/natura si complexitate)/lot, cat si din punct de vedere al rezultatului urmarit prin scopul contractului/lot, cu cele supuse obiectului achizitiei/lot, ai caror beneficiari au fost autoritati contractante / clienţi privaţi.Pt. livrările efectuate si finalizate în afara României, doc. solicitate se vor prezenta însoţite si de traducerea autorizata in limba romana.Se vor lua in considerare contractele de furnizare, din care sa reiasa ca acestea au fost duse la bun sfârsit. Prin livrari duse la bun sfarsit se inteleg livrari receptionate însotite de PV de receptie/ acceptanţa din partea beneficiarilor finali.Pentru livrările similare efectuate, prezentate ca experienţa similara, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv.In cazul în care mai mulţi op. ec.participă în comun la procedura de atribuire, cerinţa va fi îndeplită prin cumul.Nota:Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehica si profesionala se demonstreaza prin cumulare resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pt. indeplinirea contractului si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui Angajament ferm de susutinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor teri atunci are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/terti sustinator/susutinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care terul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de susutinere, documente care se vor anexa la respectivul angajament.In cazul în care ofertantul a acţionat ca subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referinţe, se va accepta ca dovada a implicării o declaraţie din partea Contractantului General, din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de subcontractant.In cazul în care contractul prezentat ca exp.similară a fost exec. în asociere, pentru evaluarea modului de îndeplinire a cerinţei se va lua în considerare numai partea de furnizare din contract care a fost efectuată de către asociatul ofertant în cadrul prezentei proceduri, în acest sens, se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de ofertant (acord de asociere sau doc. emise de beneficiar, in copie lizibila conform cu originalul).

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Proportia de subcontractare In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular). Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec. sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerilor tehnice sau financiare initial (art. 174 din Legea 98/2016). De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul /contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Informatii privind tertii/asociatii conform informatiilor din,, Instructiuni pentru ofertanti- Fisa de date a achizitiei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintei autoritatii contractante. Asociatul/ asociatii, subcontractantii/terii susutinatori vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractactului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile de produse furnizate, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data si numarul documentului de receptie. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al terului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/ sau acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: - certificate/documente relevante (cum ar fi de exemplu contractul insotit procesul-verbal de recepţie parti relevante ale contractului/achizitiei, recomandari, alte documente relevanta) şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, produsele similare livrate/valoarea corespunzătoare a produselor similare livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani); calitatea în care ofertantul a îndeplinit contractul, informaţii relevante din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar care atestă livrarea efectivă a produselor. Operatorii economici nerezidenţi vor prezenta copiile respective însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Nota: Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehica si profesionala se demonstreaza prin cumulare resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unuiAngajament ferm de susutinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor teri atunci are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/terti sustinator/susutinatori. din care sa rezulte modul efectiv prin care terul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de susutinere, documente care se vor anexa la respectivul angajament. In cazul în care ofertantul a acţionat ca subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referinţe, se va accepta ca dovada a implicării o declaraţie din partea Contractantului General, din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de subcontractant. In cazul în care contractul prezentat ca experienţă similară a fost executat în asociere, pentru evaluarea modului de îndeplinire a cerinţei se va lua în considerare numai partea de furnizare din contract care a fost efectuată de către asociatul ofertant în cadrul prezentei proceduri, în acest sens, se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de ofertant (acord de asociere sau documente emise de beneficiar, în copie lizibilă cu menţiunea conform cu originalul).

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (subcontractant) va completa propriul sau DUAE. Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, acordul de subcontractare Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificare. In cazul în care ofertantul a acţionat ca subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referinţe, se va accepta ca dovada a implicării o declaraţie din partea Contractantului General, din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de subcontractant. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii privind tertii/asociatii conform informatiilor din,, Instructiuni pentru ofertanti- Fisa de date a achizitiei.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Incheiere contractului se poate realiza numai in masura in care fondurile necesara achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare. Clauza suspensiva: Incheierea contractului de achizițtie publică este condiționată de obținerea /aprobarea finanțării din fonduri de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării de la (bugetul de stat/local) și/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizaeză până la data expirării perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractanta va aplica prevederile (art. 212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.Ofertanții din cadrul acest... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform prevederilor legale

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoatre a ponderilor acestora pentru lotul respectiv. În situația în care egalitatea se menține autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, pentru acel lot, ce va fi transmisă în SEAP, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica pentru respectivul lot. nformatii privind tertul sustinator (daca este cazul) Capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile alin.(1) art. 182 din Legea nr.98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia. Se vor respecta prevederile art.182 și urm. din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, privind terțul susținător. Daca un tert se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec. sa inlocuiasca tertul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul) Capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile alin.(1) art. 182 din Legea nr.98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia. Se vor respecta prevederile art.182 și urm. din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, privind terțul susținător. Daca un tert se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec. sa inlocuiasca tertul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiul... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic
Adresă: Calea Unirii nr. 19
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200585
Țară: România
Telefon: +40 251408213
Adresă internet: WWW.CJDOLJ.RO
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020