Dostawy - 639874-2020

Submission deadline has been amended by:  59766-2021
31/12/2020    S255

Polska-Podedwórze: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2020/S 255-639874

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Podedwórze
Adres pocztowy: Podedwórze 44
Miejscowość: Podedwórze
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-222
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Mackiewicz-Drąg
E-mail: wojt@podedworze.pl
Tel.: +48 833795011
Faks: +48 833795008
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/index.php?id=218
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OZE w gminie Podedwórze – kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne

Numer referencyjny: DZP.271.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie gminy Podedwórze. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych

Z podziałem na dwie następujące części:

1) część nr 1 – dostawa i montaż instalacji solarnych,

2) część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Podedwórze

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż instalacji 67 zestawów solarnych na terenie gminy Podedwórze, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja 2 kolektorowa/ 200 l – 50 lokalizacji,

b) instalacja 3 kolektorowa/300 l – 17 lokalizacje,

2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

4) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa),

5) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem przeciwpoparzeniowym,

6) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,

7) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

8) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem,

9) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.

10) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

11) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

12) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

13) uruchomienie instalacji solarnej.

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

15) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu

Z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

16) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi,

17) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7a do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego

I Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

4. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

6. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0101/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Podedwórze

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, 18 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kąkolewnica, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,2 kW,

2) dostawę i montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,16 kW,

3) dostawę i montaż 10 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,12 kW,

4) dostawę i montaż w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację techniczną zestawów fotowoltaicznych:

a) montaż konstrukcji wsporczych na dachu ewentualnie na gruncie (w przypadku braku możliwości technicznych montażu na dachu),

b) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

c) montaż inwerterów DC/AC na konstrukcji,

d) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

e) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,

f) montaż połączeń wyrównawczych.

5) montaż pozostałych urządzeń, połączenie instalacji z uziomem,

6) montaż kompletnego okablowania

7) montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych,

8) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

9) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu

I pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym),

10) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji,

11) oznaczenie dostarczonego i zainstalowanego sprzętu zgodnie z „Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014-2020”

12) przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

13) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

14) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,

15) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

16) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna)

I wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7b do SIWZ).

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego

I Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

4. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

6. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0101/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, które Wykonawca złoży

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX C ust. 1 SIWZ. Dokumenty, potwierdzające

Okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu),

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym),

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu).

8) jeżeli Wykonawca,wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,

Polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający

Bada czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt

13-22,ust.5 pkt 1i pkt 8 ustawy Pzp,w związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia

W odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale IX C ust. 1 pkt 1-7 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy do sekcji III.1.1: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX litera C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dotyczący doświadczenia tj.1) w przypadku składania oferty na część nr 1 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 50 szt. zestawów instalacji solarnych,

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 10 szt. instalacji fotowoltaicznych.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na:

1) w przypadku części nr 1 - dostawie i montażu instalacji solarnych,

2) w przypadku części nr 2 - dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych,

Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 – należycie wykonanym co najmniej 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 50 szt. zestawów instalacji solarnych,

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 – należycie wykonanym co najmniej 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 10 szt. instalacji fotowoltaicznych

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw

Z montażem.

Przez jedno zadanie rozumie się dostawę i montaż na podstawie jednej umowy.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz

Z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ: 1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII litera B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania

I podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie,

2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych

W art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają

W szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,

Które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 3

SIWZ: 1) w przypadku złożenia oferty na część nr 1 zamówienia:

a) karty techniczne dla kolektorów słonecznych (powinny potwierdzać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia),

b) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z nomą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą,

2) w przypadku złożenia oferty na część nr 2:

a) Karty katalogowe oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego

W opisie przedmiotu zamówienia,

b) Deklarację zgodności (declaration of conformity) oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki),

c) Certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określają wzory umów stanowiące załączniki nr 8a, 8b, do SIWZ. Zamawiający

Przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień

Publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i we wzorach umów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie

Zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Każda oferta składana musi być zabezpieczona wadium:

Na część nr 1 zamówienia w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),

Na część nr 2 zamówienia w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),

Które może być wnoszone w:

Pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

— kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Gwarancjach bankowych,

Gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 10 8055 0006 0100 1935 2001 0001.; z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: DZP.271.4.2020”

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

W tytule przelewu należy wpisać: wadium – OZE w gminie Podedwórze – kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne.

5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 5 lutego 2021 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

W postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

Zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

Dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4

Do SIWZ).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

Podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

Postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego

Dokumentu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć

Pełnomocnictwo do podpisania oferty podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby udzielające

Pełnomocnictwa.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o

Których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności

Lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.). Wraz ze złożeniem

Oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

Podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w

Terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji

Istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione

Powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

Można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 24-220
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2020