Dostawy - 639875-2020

Submission deadline has been amended by:  86153-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne

2020/S 255-639875

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Lenart, Monika Kowalewska
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021–2023 – umowa ramowa

Numer referencyjny: C/762/20/BAD/B/192-3/342
II.1.2)Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 8
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie A, Zlecenie B i Zlecenie C

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie D

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie E

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie F

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie G

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie H

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie I

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmująca Zlecenie J

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania łącznej wartości Umowy Ramowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy,

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazu je spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.);

6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 6 składa odpowiednie dokumenty określone dokumentach zamówienia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia - SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

I podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – Wzór Załącznik B do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej spełniają następujące warunki: wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawy materiałów promocyjnych, przy czym:

a) dla Części I: jedna dostawa o wartości co najmniej 40 000,00 zł,

b) dla Części II: jedna obejmująca nie mniej cukierków niż 20 kg,

c) dla Części III: jedna dostawa o wartości co najmniej 3 000,00 zł,

d) dla Części IV: jedna dostawa o wartości co najmniej 6 000,00 zł,

e) dla Części V: jedna dostawa o wartości co najmniej 9 000,00 zł,

f) dla Części VI: jedna dostawa o wartości co najmniej 6 000,00 zł,

g) dla Części VII: jedna dostawa o wartości co najmniej 3 000,00 zł,

h) dla Części VIII: jedna dostawa o wartości co najmniej 2 000,00 zł.

Przy czym jeśli:

a) Wykonawca wykonywał dostawę wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie, w przypadku wykazania doświadczenia drugiego konsorcjanta stosuje się zapisy Rozdziału XI,

b) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie wykonawców się nie sumuje.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik I do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 40
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 13:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć jako 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy -10 dni. 2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni. 3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni. 4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020