Dostawy - 639884-2020

31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne

2020/S 255-639884

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Adres pocztowy: ul. Okólnik 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-368
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@chopin.edu.pl
Tel.: +48 228278305
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chopin.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://chopin.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fortepianu koncertowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Numer referencyjny: ZP-23/12/2020/272/W/MSW
II.1.2)Główny kod CPV
37310000 Instrumenty muzyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu koncertowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w komplecie z pokrowcem dopasowanym do instrumentu, przykrywający klawiaturę oraz boki instrumentu oraz regulowaną hydraulicznie ławą koncertową.

Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony instrument 5 lat gwarancji. Zamawiający wymaga by w okresie gwarancji, wykonywany był co roczny serwis instrumentu uwzględniający strojenie, regulację i intonację, wykonaną przez technika posiadającego uprawnienia do serwisowania fortepianów mistrzowskich danego producenta.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
37311000 Instrumenty klawiszowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu koncertowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w komplecie z pokrowcem dopasowanym do instrumentu, przykrywający klawiaturę oraz boki instrumentu oraz regulowaną hydraulicznie ławą koncertową.

Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony instrument 5 lat gwarancji. Zamawiający wymaga by w okresie gwarancji, wykonywany był co roczny serwis instrumentu uwzględniający strojenie, regulację i intonację, wykonaną przez technika posiadającego uprawnienia do serwisowania fortepianów mistrzowskich danego producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, ocena nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia złożonego w formie JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, ocena nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia złożonego w formie JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę nowego fortepianu koncertowego o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym otwarcie ofert odbędzie się bez fizycznej obecności osób zainteresowanych on-line za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. Informacja o sposobie otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce z danym postępowaniem.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020