Dostawy - 639910-2020

Submission deadline has been amended by:  86078-2021
31/12/2020    S255

Polska-Kraków: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 255-639910

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Adres pocztowy: ul. Przy Rondzie 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-547
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mikolaszek
E-mail: zamowienia@kssip.gov.pl
Tel.: +48 126179615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kssip.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 8 części

Numer referencyjny: BD-V.2611.50.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

— część 1 – oprogramowanie,

— część 2 – klaster,

— część 3 – urządzenia drukujące,

— część 4 – nośniki przechowywania danych,

— część 5 – akcesoria komputerowe,

— część 6 – notebook A,

— część 7 – notebook B,

— część 8 – urządzenie wielofunkcyjne.

Warunki równoważności dla oprogramowania zostały opisane w załączniku nr 2 B do SIWZ. Wyniki testów wydajności procesorów – stanowią Załącznik nr 2C do SIWZ. Opis kompatybilności z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją („EZD”) – stanowi Załącznik nr 2D do SIWZ. Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48300000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48322000 Pakiety oprogramowania graficznego
48620000 Systemy operacyjne
48760000 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48612000 System zarządzania bazą danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania:

— część I 1 – program do edycji i tworzenia plików pdf (2 szt.),

— część I 2 – program do obróbki graficznej (5 szt.),

— część I 3 – pakiet oprogramowania do obróbki graficznej oraz do przygotowywania projektów (2 szt.),

— część I 4 – system operacyjny (50 szt.),

— część I 5 – pakiet aplikacji biurowych (20 szt.),

— część I 6 – system operacyjny dla serwerów (6 szt.),

— część I 7 – system zarządzania bazą danych (2 szt.),

— część I 8 – program antywirusowy (100 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki równoważności dla oprogramowania zostały opisane w załączniku 2 B do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. I: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Klaster

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klastera:

— część II 1 – serwer (3 szt.),

— część II 2 – macierz dyskowa (1 szt.),

— część II 3 – przełącznik (2 szt.),

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. II: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia drukujące

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30179000 Maszyny do wydawania eytykiet
30192800 Etykiety samoprzylepne
30216110 Skanery komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30192320 Taśmy do drukarek
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących;

— część III 1 – drukarka do kodów kreskowych (3 szt.),

— część III 2 – skaner (1 szt.),

— część III 3 – oprogramowanie do skanowania (1 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Opis kompatybilności z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją („EZD”)- stanowi Załącznik nr 2D do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. III: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nośniki przechowywania danych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30234600 Pamięć flash
30234100 Dysk magnetyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nośników przechowywania danych:

— część IV 1 – dysk zewnętrzy A (5szt.),

— część IV 2 – dysk zewnętrzny B (2szt.),

— część IV 3 – dysk SSD A (4szt.),

— część IV 4 – dysk SSD B (2szt.),

— część IV 5 – dysk HDD A (2szt.),

— część IV 6 – dysk HDD B (2szt.),

— część IV 7 – pamięć przenośna A (6 szt.),

— część IV 8 – pamięć przenośna B(45 szt.),

— część IV 9 – pamięć przenośna C (60 szt.),

— część IV 10 – pamięć przenośna D (30szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. IV: 150,00 PLNł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akcesoria komputerowe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237135 Karty sieciowe
30237200 Akcesoria komputerowe
30237410 Myszka komputerowa
30237460 Klawiatury komputerowe
32342100 Słuchawki
32420000 Urządzenia sieciowe
32581100 Kabel do transmisji danych
32581130 Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
38650000 Sprzęt fotograficzny
38651600 Kamery cyfrowe
38623000 Filtry optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych

— część V 1 – hub USB 3.0 (20 szt.),

— część V 2 – kabel DVI-D 1,8 m (5 szt.),

— część V 3 – kabel HDMI 3 m (5 szt.),

— część V 4 – kabel HDMI 5 m (5 szt.),

— część V 5 – kabel VGA 5 m (2 szt.),

— część V 6 – Kabel VGA 30 m (2 szt.),

— część V 7 – kamera (1 szt.),

— część V 8 – mysz A (70 szt.),

— część V 9 – mysz B (10 szt.),

— część V 10 – mysz C (40 szt.),

— część V 11 – klawiatura (2 szt.),

— część V 12 – filtr (2 szt.),

— część V 13 – przedłużacz USB(10 szt.),

— część V 14 – adapter HDMI – VGA (5 szt.),

— część V 15 – słuchawki z mikrofonem A (12szt.),

— część V 16 – słuchawki z mikrofonem B (2 szt.),

— część V 17 – głośniki (5 szt.),

— część V 18 – torba na laptopa (10 szt.),

— część V 19 – listwa zasilająca (60 szt.),

— część V 20 – router LTE (2 szt.),

— część V 21 – zasilacz UPS (7 szt.),

— część V 22 – statyw (1 szt.),

— część V 23 – prezenter multimedialny (7 szt.),

— część V 24 – adapter słuchawkowy do telefonu VOIP (2 szt.),

— część V 25 – karta sieciowa USB-C (5 szt.),

— część V 26 – karta sieciowa USB (10 szt.),

— część V 27 – kamera internetowa (6 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. V: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Notebook A

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin;

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków (70 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki równoważności dla oprogramowania zostały opisane w załączniku 2 B do SIWZ.

Wyniki testów wydajności procesorów- stanowią Załącznik nr 2C do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wydajności procesora / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wielkości pamięci RAM / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. VI: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Notebook B

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków (250 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki równoważności dla oprogramowania zostały opisane w załączniku 2 B do SIWZ.

Wyniki testów wydajności procesorów- stanowią Załącznik nr 2C do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wydajności procesora / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wielkości pamięci RAM / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. VII: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie wielofunkcyjne

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ.

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. VIII: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie części II, VI, VII Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę (w ramach jednej umowy) sprzętu komputerowego o wartości brutto co najmniej:

— dla części II – 40 000,00 PLN,

— dla części VI – 100 000,00 PLN,

— dla części VII – 200 000,00 PLN.

Przy czym przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie tablety, serwery, komputery przenośne, komputery stacjonarne. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz na podstawie wykazu dostaw złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. W zakresie części I, III, IV, V, VIII Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone wraz z ofertą, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z treści zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) (cz. II, VI, VII) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Zamówień Publicznych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, POLSKA, pokój nr 322.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wykonawca dołącza do oferty, dokumenty o których mowa w rozdziale 7 ust. 1 oraz rozdziale 11 ust. 4 SIWZ:

II. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) JEDZ – oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do specyfikacji (JEDZ). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

7) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SIWZ;

8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia wskazana została w załączniku nr 5 do SIWZ.

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

V. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy: – (dot. cz. II, VI, VII) przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej:

— cz. II 100 000,00 PLN,

— cz. VI 400 000,00 PLN,

— cz. VII 700 000,00 PLN,

wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej, stosownie do postanowień określonych we wzorze umowy.

VI. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

VII. W postępowaniu komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

VIII. Szczegóły w SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588740
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020