Bunuri - 639937-2020

31/12/2020    S255

România-București: Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)

2020/S 255-639937

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul București
Număr naţional de înregistrare: 4267117
Adresă: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050013
Țară: România
Persoană de contact: Eugen Davidoiu, director general
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055530
Fax: +40 213055587
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110437
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Echipamente pentru creșterea capacității de stocare a centrului de date a PMB”

Număr de referinţă: 2020/2.3
II.1.2)Cod CPV principal
30233140 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamente pentru creșterea capacității de stocare a centrului de date a PMB conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 25 de zile, iar autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 840 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233132 Unităţi de hard disk
30233141 Matrice redundantă de discuri independente (RAID)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de achiziție produse „Echipamente pentru creșterea capacității de stocare a centrului de date a PMB”, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul maxim care se poate obține pentru factorul de evaluare „Perioada de garanție” este de 10 puncte. Punctajul se acorda astfel: (a) se va lua în calcul termenul de garanție stabilit prin caietul de sarcini, respectiv trei ani de la data punerii în funcțiune. Acest termen nu va fi punctat, acesta reprezentând cerința minimă. P garanție = 0; (b) pentru ofertele ce includ un termen de garanție de patru ani se acordă 5 puncte, nu se iau în considerare fracții. P garanție = 5; (c) pentru ofertele ce includ un termen de garanție de cinci ani se acordă punctajul maxim alocat, nu se iau în considerare fracții. P garanție = 10 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul maxim care se poate obține pentru factorul de evaluare „Perioada de suport tehnic” este de 10 puncte. Punctajul se acorda astfel: (a) se va lua în calcul perioada de valabilitate a suportului tehnic stabilit prin caietul de sarcini, respectiv trei ani de la data punerii în funcțiune. Acest termen nu va fi punctat, acesta reprezentând cerința minimă. P suport = 0; (b) pentru ofertele ce includ perioada de valabilitate a suportului tehnic de patru ani se acordă 5 puncte, nu se iau în considerare fracții. P suport = 5; (c) pentru ofertele ce includ perioada de valabilitate a suportului tehnic de cinci ani se acordă punctajul maxim alocat, nu se iau în considerare fracții. P suport = 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

1. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2. certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;

3. certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligațiilor de plata către bugetul local.

Certificatele si cazierele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

Certificatele fiscale, valabile la data prezentării, vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie.

4. dupa caz documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru persoanele juridice straine – în cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Nicușor Dan – primar general al municipiului Bucuresti;

— Emanuela Jugureanu – director general Directia generala economica;

— Ion Florea – director executiv – Directia financiar contabilitate;

— Eugen Davidoiu – director general – Directia generala achizitii publice;

— Adrian Iordache – director executiv – Directia juridic;

— Stefan Vasii – director general – Directia generala logistica;

— Cristian Preda – director executiv – Directia informatica.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 (Formular nr. 3 din sectiunea „Formulare”).

In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus pentru a demonstra indeplinirea cerintelor.

Documentele justificative trebuie depuse si de ofertantul asociat/subcontractant/tert sustinator.

Cerinta: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, insotite de traducerea autorizata în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul unei oferte comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor produsei furnizate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați (la calculul perioadei referitoare la ultimii trei ani se va avea în vedere data limită de depunere a ofertelor. Din lista principalelor produse furnizate în ultimii trei ani, ofertantul va face dovada că a furnizat produse similare cu obiectul contractului, la nivelul unuia sau mai multor contracte (cumulate) în valoare de minimum 840 000 RON (exclusiv TVA). Prin produse similare se înțeleg produse: echipamente de stocare a datelor, software de back up si arhivare a datelor.

1. Informatii despre asociere – daca este cazul. În cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta Formularul 4 „Informatii privind asocierea”. Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, înainte de data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat. Se va completa Formularul 5 din sectiunea „Formulare”, model „Acord de asociere”. Modalitatea de indeplinire: operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante;

2. Informatii privind tertii sustinatori – daca este cazul. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Se va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 6 + Anexa 1 din sectiunea „Formulare”. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Tertul/tertii ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta si acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. Se va completa/prezenta Formularul 15 – Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din sectiunea „Formulare”.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta/completa distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Desemnarea ofertei castigatoare: autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor.

Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora.

În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută.

Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția generală achiziții publice
Adresă: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 050013
Țară: România
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055500
Adresă internet: www.pmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020