Dostawy - 639947-2020

Submission deadline has been amended by:  52582-2021
31/12/2020    S255

Polska-Toruń: Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

2020/S 255-639947

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Gagarina 11
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@umk.pl
Tel.: +48 566114010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Gagarina 5, pok. 108
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@umk.pl
Tel.: +48 566112295
Faks: +48 566112296
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umk.pl/zamowienia/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa: część 1 zamówienia: platformy ruchu dla symulatora; część 2 zamówienia: systemu śledzenia ruchu; część 3 zamówienia: zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180

Numer referencyjny: ZP-226.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) w części 1 zamówienia - platformy ruchu dla symulatora;

2) w części 2 zamówienia - systemu śledzenia ruchu;

3) w części 3 zamówienia - zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180 stopni wraz z ekranem 180 stopni;

4) w części 4 zamówienia - dedykowanego narzędzia do analizy danych oraz stymulacji;

5) w części 5 zamówienia - bieżni do analizy chodu oraz obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych wraz z oprogramowaniem

Zwanych dalej łącznie „aparaturą”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a/5b/5c/5d/5e do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6a/6b/6c/6d/6e do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa platformy ruchu dla symulatora

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy ruchu dla symulatora;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach 5a do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6a do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

MEDYCYNA A ZDROWIE CZŁOWIEKA. KUJAWSKO-POMORSKI NTERDYSCYPLINARNY PROGRAM DIAGNOZY SPERSONALIZOWANEJ I OPIEKI ZDROWOTNEJ - EFRR - 2019 (Projekt „Medycyna a zdrowie człowiek. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” współfinansowany na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.105.2017 z dn. 29.12.2017 r. ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu śledzenia ruchu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu śledzenia ruchu;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5b do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6a do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

MEDYCYNA A ZDROWIE CZŁOWIEKA. KUJAWSKO-POMORSKI NTERDYSCYPLINARNY PROGRAM DIAGNOZY SPERSONALIZOWANEJ I OPIEKI ZDROWOTNEJ - EFRR - 2019 (Projekt „Medycyna a zdrowie człowiek. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” współfinansowany na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.105.2017 z dn. 29.12.2017 r. ze środków EFRR w ramach Regionalnego Program

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180 stopni wraz z ekranem 180 stopni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180 stopni wraz z ekranem 180 stopni;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5c do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6c do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej – EFRR – 2019 (projekt „Medycyna a zdrowie człowiek. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” współfinansowany na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.105.2017 z 29.12.2017 ze środków EFRR w ramach regionalnego programu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dedykowanego narzędzia do analizy danych oraz stymulacji

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego narzędzia do analizy danych oraz stymulacji;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5d do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6ddo SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej – EFRR – 2019 (projekt „Medycyna a zdrowie człowiek. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” współfinansowany na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.105.2017 z 29.12.2017 ze środków EFRR w ramach regionalnego programu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa bieżni do analizy chodu oraz obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych wraz z oprogramowaniem

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bieżni do analizy chodu oraz obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych wraz z oprogramowaniem

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5e do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załącznik nr 6e do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej – EFRR – 2019 (projekt „Medycyna a zdrowie człowiek. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” współfinansowany na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.105.2017 z 29.12.2017 ze środków EFRR w ramach regionalnego programu

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

UWAGA:

Pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4000 znaków, dlatego Zamawiający zamieszcza informacje o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach poniżej w punktach: III.1.1) i III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SIWZ:

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Va. Podstawy wykluczenia.

Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP, Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, tj. odpowiednio:

1) wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (Jednolity europejski dokument zamówienia, w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. Oznacza to, iż Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ - o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

2) w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Opisu technicznego oferowanego sprzętu, tj. opisu technicznego i/lub katalogu producenta, które pozwolą na ocenę zgodności oferowanego sprzętu i jego wszystkich elementów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5a/5b do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia. Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w ust. 3 pkt. 1 lit. b) niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) w ust. 3 pkt. 1 lit. a) i c) oraz lit. d) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 4 pkt. 2 lit. a) oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 4 pkt. 1 oraz w ustępie 4 pkt. 2 lit. b).

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI ust. 3 pkt. 1 lit. b SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca, który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. od 3 do 6 niniejszego rozdziału, Zamawiający zaleca załączenie do oferty, zgodnego z poniższą treścią oświadczenia: „Oświadczam, iż załączone do oferty dokumenty i oświadczenia są aktualne na dzień ich złożenia i służą potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzeniu, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.”

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6a/6b/6c/6d/6e do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala konferencyjna nr 605 (VI piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio do części zamówienia przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

1) dla części 1 zamówienia – 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100);

2) dla części 2 zamówienia – 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100);

3) dla części 3 zamówienia – 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100);

4) dla części 4 zamówienia – 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące, 00/100);

5) dla części 5 zamówienia – 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100).

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

O numerze: PL 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137 kod BIC (SWIFT): BIGBPLPW, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: ZP-226.2020 – Dostawa – dot. części ... „ (należy wpisać nr i nazwę części zamówienia).

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument wadialny należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga:

Wadium w formie niepieniężnej musi być wniesione w sposób umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium, tj. ubieganie się u wystawcy o wypłatę kwoty wadium. Dlatego Zamawiający zbada otrzymany drogą elektroniczną dokument przez ten pryzmat. Jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, że aby żądanie Zamawiającego mogło zostać uznane, koniecznym jest dysponowanie przez Zamawiającego dokumentem z własnoręcznym podpisem wystawcy - wówczas dokument ten musi mieć taki walor, a więc być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy. Jeśli natomiast wystarczającym byłaby kopia dokumentu - wówczas taki dokument może mieć postać skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.

6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty kwoty wadium

W sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.

10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy, z którego zostało wniesione.

Niniejsze zamówienie stanowi część zbiorczego zamówienia o łącznej szacunkowej wartość: 1 078049,23 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl://
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020