Dostawy - 639949-2020

Submission deadline has been amended by:  107474-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Infrastruktura sieciowa

2020/S 255-639949

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-478
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zus.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.zus.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu

Numer referencyjny: TZ/271/63/20
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu. Na przedmiot zamówienia składa się:

Część A zamówienia:

a) dostawa i wdrożenie czterech przełączników dla platformy Mainframe wraz z okablowaniem światłowowodowym,

b) świadczenie usług serwisu i wsparcia,

Część B zamówienia:

a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN,

b) świadczenie usług serwisu i wsparcia

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A dostawa i wdrożenie przełączników dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszwie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część A zamówienia:

a) dostawa przełączników wraz z okablowaniem do 3 tygodni od podpisania umowy,

b) wdrożenie urządzeń do 8 tygodni od podpisania umowy nie wcześniej niż 1.1.2021,

c) świadczenie, dla wdrożonych urządzeń, usług serwisu i wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia nie wcześniej niż od 1.1.2021,

Przełączniki mają być dostarczone do lokalizacji w Warszawie, co najmniej w poniższej konfiguracji:

Cztery (4) przełączniki 32 Gbps z kartami 32 Gbps w konfiguracji:

O Typ A: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z czterema kartami 48 portowymi (192 porty)

O Typ B: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z dwoma kartami 48 portowymi (96 portów)

Wdrożenie urządzeń

1. Wdrożenie przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania musi zostać zrealizowane w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wszystkie czynności Wykonawcy składające się na wdrożenie przełączników muszą uwzględniać charakterystykę środowiska Mainframe u Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia.

2. Wdrożenie składa się z następujących etapów:

1) przygotowanie do wdrożenia,

2) wdrożenie właściwe,

3) odbiór wdrożenia,

Gwarancja Wykonawcy i usługi serwisu

1) Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i ich wdrożenie gwarancji jakości, legalności i kompletności, niezależnej od oryginalnej gwarancji producenta (gwarancja Wykonawcy). Tym samym Wykonawca w imieniu własnym zapewni, że w okresie gwarancji Wykonawcy urządzenia będą działać prawidłowo, w sposób nieprzerwany, zgodnie z zasadami eksploatacji i instrukcja obsługi.

2) Realizując własne obowiązki gwarancyjne wobec Zamawiającego Wykonawca może korzystać z oryginalnej gwarancji producenta.

3) Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Wykonawcy na dostarczone przełączniki przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia.

4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu zgodnie z warunkami umowy, w tym OPZ między innymi polegających na obsłudze zgłoszeń.

Wykonawca zapewni obsługę Zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgłoszenia następować będą z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager), potwierdzanie przyjęcia każdego zgłoszenia przez Wykonawcę nastąpi do 1 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego (czas reakcji). Gwarantowany czas naprawy nie może przekroczyć: incydent krytyczny – maks. 12 godzin, incydent wysoki – maks. 24 godziny, incydent niski – maks. 48 godzin naprawy uszkodzonych przełączników muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych, Czas naprawy stanowi kryterium oceny ofert i będzie aktualizowany na etapie zawierania Umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy

Wsparcie:

1) udostępnienie, dostarczenie oraz wgranie zmian mikroprogramowych (tzw. firmware), w tym poprawek, aktualizacji i nowych wersji,

b) bezprzerwowa instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. firmware) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania naprawy. Wykonawca zapewni integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe zgodnie z zaleceniami ich producentów,

c) rozwiązywanie problemów, występujących podczas obsługi lub funkcjonowania przełączników,

d) konserwacja profilaktyczna przełączników, obejmująca ich regulację, testowanie, oraz wymianę części zgodnie z zaleceniami producenta,

e) wykonywaniu cyklicznych przeglądów przełączników nie rzadziej niż co 3 miesiące,

f) cykliczna analiza warunków eksploatacyjnych w jakich funkcjonują przełączniki – raz na 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne przełącznika / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas naprawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 74
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Część A

a) prawo do przedłużania świadczenia usług serwisu i usług wsparcia na kolejne 12 miesięczne okresy (maksymalnie 36 kolejnych miesięcy od zakończenia świadczenia usług w ramach podstawowego zakresu od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia). Prawo opcji będzie uruchamiane w przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że świadczenie usług przez wybranego wykonawcę i zachowanie ciągłości serwisowej urządzeń – po okresie zamówienia podstawowego – będzie zasadne,

b) prawo do jednokrotnej usługi relokacji dwóch urządzeń typ B do nowej lokalizacji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (3 tygodnie od podpisania umowy),wdrożenie urządzeń (8 tygodni od podpisania umowy) i usługa serwisu 72 miesiące z prawem opcji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B zamówienia a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN, b) świadczenie usług serwisu i wsparcia.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestawienie ilościowe przełączników rdzeniowych

Przełącznik typ 1 – ilość portów w pojedynczym przełączniku – 240 sztuk, ilość przełączników rdzeniowych – 2 sztuki

Przełącznik typ 2 – ilość portów w pojedynczym przełączniku – 144 sztuk, ilość przełączników rdzeniowych – 4 sztuki

Miejsce dostawy

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do lokalizacji Zamawiającego w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5.

Opis usług serwisu i wsparcia dla dostarczonych przełączników rdzeniowych.

1. Świadczenie usług serwisu i wsparcia przez 36 miesięcy od daty obioru widniejącej w protokole odbioru przełączników na niżej podanych zasadach:

1) zgłoszenia będą dokonywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku za pomocą systemu zgłoszeń HP Service Manager Zamawiającego;

2) czas reakcji (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) nie dłuższy niż 1 godzina od momentu zgłoszenia awarii;

3) gwarantowany czas naprawy sprzętu i oprogramowania lub rozwiązania zgłoszonego problemu wynosi 24 godziny liczone od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia;

4) naprawy uszkodzonych urządzeń muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych. Wymiana części

I podzespołów nie może spowodować zwiększenia kosztów eksploatacji, obsługi, potencjalnej rozbudowy i utylizacji naprawianych urządzeń;

Pozostałe usługi:

1) instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (firmware’u) odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania napraw. Aktualizacje i nowe wersje oprogramowania wbudowanego zapewnia Wykonawca;

2) Wykonawca ma obowiązek udzielania konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon) oraz rozwiązywania problemów występujących podczas obsługi lub funkcjonowania urządzeń;

3) Wykonawca będzie wykonywać cykliczne przeglądy urządzeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy, przy czym pierwszy i ostatni przegląd powinny być przeprowadzone odpowiednio w pierwszym i ostatnim miesiącu obowiązywania umowy;

4) Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji i poprawek mikrokodu oraz oprogramowania wbudowanego w okresie realizacji usług opieki serwisowej.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (3 tygodnie od podpisania umowy) i świadczenie serwisu przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części A zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie

1)wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone i wdrożone co najmniej dwa przełączniki sieciowe SAN dla platformy mainframe, a łączna wartość dostarczonych i wdrożonych przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN brutto.

W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy i wdrożenia co najmniej dwóch przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.

Zamawiający informuje, iż użyte w treści ww. warunku dla części A zamówienia pojęcie „przełącznika sieciowego SAN dla platformy mainframe” oznacza urządzenie, które obsługuje protokół FICON oraz FCP.

2)wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe, a wartość tych usług wyniosła co najmniej 300 000 PLN brutto.

W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.

W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.

Dla części B zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie::

1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone co najmniej dwa przełączniki sieciowe SAN, a łączna wartość dostarczonych przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN brutto.

W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy co najmniej dwóch przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.

2)Wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników sieciowych SAN, a wartość tych usług wyniosła lub wynosi nie mniej niż 300 000 PLN brutto.

W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu przełączników sieciowych SAN świadczony był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto

W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Dla Części A

1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8A do SIWZ,

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9A do SIWZ.

Dla części B

1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8B do SIWZ,

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9B do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio

Załączniki nr 2A lub 2B do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 232-569502
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C”, POLSKA,

Piętro I, sala narad – pok. 135

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24

Ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z

Dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w

Postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.);

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia;

4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie

Z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

Administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w

Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (...) – zgodnie z §

5 pkt 9 ww. rozporządzenia;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zamówienia publiczne (...) – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) zgodnie z § 5 pkt 10 ww.

Rozporządzenia;

9. aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1.1 SIWZ;

10. z uwagi na ograniczenie liczby znaków, informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających

Brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych, zawiera SIWZ zamieszczona na

Stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

III. Inne dodatkowe informacje

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą

Elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.

3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium dla każdej części zamówienia:

3.1. część A zamówienia: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

3.2. część B zamówienia: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

4. Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy (stanowiącym odpowiednio Załączniki nr

2A lub 2B do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020