Dostawy - 639950-2020

Submission deadline has been amended by:  32020-2021
31/12/2020    S255

Polska-Żukowo: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

2020/S 255-639950

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pod Otomino 44
Miejscowość: Żukowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Sirocki
E-mail: m.sirocki@skzukowo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skzukowo.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.skzukowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa sypkich materiałów drogowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/6/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sypkich materiałów drogowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o., przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na terenie gminy Żukowo. Zamówienie zostało podzielone na trzy następujące części:

1) Część nr 1 zamówienia: Dostawa kruszywa, piasku i żwiru,

2) Część nr 2 zamówienia: Dostawa podsypki cementowo – piaskowej i suchej mieszanki betonowej,

3) Część nr 3 zamówienia: Dostawa gruzu betonowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kruszywa, piasku i żwiru

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14212120 Żwir
14212200 Kruszywo
14212300 Kamień pokruszony lub rozłupany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żukowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia objętego Częścią nr 1 jest dostawa materiałów sypkich spełniających następujące wymagania:

1) Materiał pod podbudowę KŁSM (Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie):

a) Szacowana ilość: 40.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa: 0 – 31,5 mm

c) Kategoria uziarnienia: Ga85

d) Gęstość ziaren: 2,63 Mg/m3

e) Zawartość pyłów: f3

f) Nasiąkliwość: WA(24) 2

g) Mrozoodporność: F1

h) Odporność na rozdrabnianie: LA(35)

i) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: 17, 5 m/d

j) Całkowita zawartość siarki: S1

k) Zawartość zanieczyszczeń lekkich: max 0,1

2) Kruszywo budowlane/kamień łamany - typu Kliniec:

a) Szacowana ilość: 4.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa: 16 – 32 mm

c) Kategoria uziarnienia: Gc80/20

d) Gęstość ziaren: 2,62 Mg/m3

e) Zawartość pyłów: f2

f) Nasiąkliwość: WA(24) 1,4

g) Mrozoodporność: F1

h) Odporność na rozdrabnianie: LA(25)

3) Mieszanka Żwirowa:

a) Szacowana ilość: 45.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa 0 – 4 mm

c) Kategoria uziarnienia: Gf85

d) Zawartość pyłów mineralnych: f3

e) Nasiąkliwość: 0,3

f) Odporność na rozdrabnianie: LA(25)

2. Ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zostały podane szacunkowo na okres 24 miesięcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do:

1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 30 %,

2) zmiany ilości materiałów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie,

3) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100 % maksymalnej ceny umowy, lecz nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa podsypki cementowo – piaskowej i suchej mieszanki betonowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212310 Podsypka
44114100 Gotowa mieszanka betonu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żukowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów:

1) Podsypka cementowo – piaskowa 7,5 MPa – szacowana ilość 3.000 m3

2) Podsypka cementowo – piaskowa 10 MPa – szacowana ilość 3.000 m3

3) Sucha mieszanka betonowa C8/10 (B10) – szacowana ilość 3.000 m3

4) Sucha mieszanka betonowa C12/15 (B15) – szacowana ilość 5.000 m3

2. Wymagania dotyczące podsypki:

1) Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.63. 10-00-10

2) Przeznaczenie: dla budownictwa drogowego. Przemysłowego

3) zgodność z normą PN-S-96012

4) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach odpowiednio: 7,5 i 10 MPa

3. Wymagania dotyczące suchej mieszanki betonowej:

1) Minimalna wytrzymałość na ściskanie, odpowiednio: 10 i 15 MPa

2) Cement portlandzki lub hutniczy klasy 32,5

3) Naturalne kruszywa zwykłe, ciężkie oraz żużle wielkopiecowe zgodnie z normą PN-EN 12620

4) Woda zarobowa zgodnie z normą PN-EN 1008

5) Domieszki zgodnie z normą PN-EN 934-2

2. Ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zostały podane szacunkowo na okres 24 miesięcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do:

1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 30 %,

2) zmiany ilości materiałów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie,

3) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100 % maksymalnej ceny umowy, lecz nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gruzu betonowego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212300 Kamień pokruszony lub rozłupany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żukowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia objętego Częścią nr 3 jest dostawa gruzu betonowego spełniającego następujące wymagania:

1) Szacowana ilość: 30.000 ton,

2) Frakcja: 0-63 mm,

3) Gruz betonowy musi być rozdrobniony do rozmiarów frakcji.

4) Gruz betonowy nie może zawierać zanieczyszczeń: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach, wykładzin i dywanów. foli malarskiej i ogrodowej, drewna, profilów metalowych, desek, kartonów, paneli ściennych i podłogowych, futryn, złomu, gwoździ, prętów, wkrętów, odpadów komunalnych, żadnych elementów z bardzo ostrymi elementami i krawędziami.

5) gruz może zawierać znikome ilości, tj nie więcej niż 5 % objętości łącznie na tonę: ceramiki (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne), elementów armatury, siatki montażowej z klejem i kawałkami tynku, kawałków płyt gipsowo-kartonowych, styropianu, wełny mineralnej – zawartość tych materiałów nie może przekraczać łącznie 5 % objętości na tonę.

2. Ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zostały podane szacunkowo na okres 24 miesięcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do:

1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 30 %,

2) zmiany ilości materiałów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie,

3) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100 % maksymalnej ceny umowy, lecz nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

A) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d);

2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) Pzp;

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, określone w pkt 2;

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

B) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”) w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ w pliku XML (espd-request.xml) wypełniony przez zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ). Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument w formie narzędzia elektronicznego: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

3. W postępowaniu oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

2) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

3) Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy punktu III.1.1)

4) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający – działając w trybie art 24 aa Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. W tym celu przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga następujących dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - w przypadku jeżeli wykonawca nie poda w części III sekcji C JEDZ adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 2 do SIWZ);

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy:

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 2 do SIWZ);

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 2 do SIWZ);

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

a) w ppkt 1 lit. a) nin. Dziale - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) w ppkt 1 lit. b) - lit. d) nin. Dziale - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 2) lit. a) i lit. b) tirt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 2) lit. b) tirt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 3) stosuje się.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ppkt 2 lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 3) zdanie pierwsze stosuje się.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian określono w § 1 oraz § 8 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przed upływem realizacji przedmiotowego zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:

1) Część nr 1 zamówienia – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2) Część nr 2 zamówienia – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

3) Część nr 3 zamówienia – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Na kompletną ofertę składają się:

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przekazany w sposób określony w Dziale VI pkt 3 SIWZ. Plik JEDZ z rozszerzeniem XML stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3) Dokument wadialny w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej

4) Opcjonalnie- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku wykonawców składających ofertę wspólną.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnego dla Wykonawców narzędzia platformazakupowa.pl (dalej Platforma zakupowa), dostępnego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Ofertę (w szczególności wypełniony Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej;

5. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy zakupowej, zostały przedstawione w § 3 ust. 3 Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin);

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020