Dostawy - 639952-2020

31/12/2020    S255

Polska-Wrocław: Meble

2020/S 255-639952

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Adres pocztowy: ul. Obornicka 126
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Ilków
E-mail: m.ilkow@ron.mil.pl
Tel.: +48 261656840
Faks: +48 261656802
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu kwaterunkowego (III części)

Numer referencyjny: 39/VI/SSp/20/D
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO (III CZĘŚCI):

Część I – sprzęt kwaterunkowy drewniany,

Część II – sprzęt kwaterunkowy metalowy,

Część III – krzesła i fotele obrotowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 583 491.87 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA SPRZĘTU KWATRUNKOWEGO DREWNIANEGO

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

OPOLE, 43 WOG ŚWIĘTOSZÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW, OLEŚNICA, BRZEG, WROCŁAW/PRETFICZA, WROCŁAW/TRZIELOWICKA, WROCŁAW/OBORNICKA, JASTRZĘBIE ŚLĄSKIE, KRAPKOWICE, OPOLE, RZI WROCŁAW.

II.2.4)Opis zamówienia:

B.2.1. Biurko drewniane WP1-2 - szt. 75

B.2.2. Krzesło drewniane wyściełane WP1- 14 -szt. 127

B.2.3. Stolik pod komputer drewniany WP 1 – 17 -szt. 103

B.2.4. Stolik pod drukarkę drewniany WP1-19 -szt. 82

B. 2.5 Stolik pod drukarkę – na mp. WP1-20 szt. 5

B.2.6. Stolik pod telefon drewniany WP1-22 -szt. 51

B.2.7. Stół kancelaryjny drewniany WP1-23 - szt. 22

B.2.8. Stół konferencyjny drewniany WP1-25 - szt. 6

B.2.9. Szafa biurowa drewniana WP1 - 27 -szt. 72

B.2.10. Regał biurowy drewniany z witryną WP1-31- szt. 17

B.2.11. Regał biurowy z barkiem WP1 – 31 - szt. 14

B.2.12. Regał biurowy słupek z szufladami WP1-31 -szt. 24

B.2.13. Komoda biurowa drewniana WP1-30 szt. 5

B.2.14. Krzesło wyściełane na met. podst. WP1-37 -szt. 183

B.2.15. Fotel biurowy wyściełany na mp WP1-42 -szt. 2

B.2.16. Krzesło twarde na metalowej podstawie WP1 – 44 -szt. 256

B.2.17. Krzesło konferencyjne ze składanym stolikiem -szt. 60

B.2.18. Biurko kancelaryjne na metalowej podst. WP1- 45 -szt. 57

B.2.19. Stolik pod telefon na met. podst. WP1-47 -szt. 1

B.2.20. Wieszak do ubrań stojący drewniany WP1-32 -szt. 25

B. 2. 21. Stół konferencyjny na mp. WP1-48 szt. 10

B.2.22. Szafa ubr. dwudrzwiowa dr. z nadstawką WP 1- 58 -szt. 173

B.2.23. Szafa ubraniowa WP 1- 58 -szt. 4

B.2.24. Szafa ubraniowa drewniana dwudrzwiowa WP1-58 szt. 9

B.2.25 Wieszak wielokołkowy ścienny WP1-62 szt. 27

B.2.26. Szafka na klucze WP1-66 - szt. 1

B.2.27. Narożnik do biurkaWP1-63 - szt. 18

B.2.28. Przystawka do biurka WP1-64 - szt. 8

B.2.29. Stolik pod rzutnik WP1-67 -szt. 1

B.2.30. Fotel klubowy drewniany WP 3 – 3 -szt. 43

B.2.31. Stolik pod RTV drewniany WP3-33 -szt. 7

B.2.32. Stół klubowy kwadrat. na metal. podst. WP3-35 - szt. 86

B.2.33. Stolik okolicznościowy – ława WP 3- 40 - szt. 18

B.2.34. Regał biblioteczny drewniany WP3- 49 - szt. 16

B.2.35. Stół szkolny na met. podst.- akademicki WP4-14 -szt. 45

B.2.36. Szafka kuchenna wisząca WP8-30 -szt. 12

B.2.37. Szafka kuchenna stojąca WP8-30 -szt. 14

B.2.38. Szafka kuchenna stojąca pod zlew WP8-30 -szt. 6

B.2.39. Tapczan 1-osobowy WP8-35 - szt. 32

B.2.40. Kanapa – wersalka WP8-17 -szt. 3

B.2.41. Ławka gimnastyczna drewniana szt. 13

B.2.42. Kosz na śmieci WP8-47 -szt. 37

B.2.43. Komoda gabinetowa 1500 WP8-48 -szt. 3

B.2.44. Krzesło gabinetowe wyściełane drewniane WP8-8 - szt. 25

B.2.45. Sofa 2 osobowa WP8-18 szt. 2

B.2.46. Fotel gabinetowy wyściełany WP8-5 – szt. 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 368 585.37 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA SPRZĘTU KWATRUNKOWEGO METALOWEGO

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

OPOLE, 43 WOG ŚWIĘTOSZÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW, BRZEG, WROCŁAW/TRZIELOWICKA, WROCŁAW/OBORNICKA, KRAPKOWICE, RZI WROCŁAW.

II.2.4)Opis zamówienia:

B.3.1. Kosz na śmieci metalowy WP1 – 40 szt. 50

B.3.2. Wieszak metalowy stojący WP 1– 43 szt. 49

B.3.3. Szafa kartotekowa metalowa WP1-50 szt. 17

B.3.4. Taboret koszarowy WP2-30 szt. 390

B.3.5. Stojak na broń podwójny na mp. WP2-31 - szt. 150

B.3.6. Stojak na broń pojedynczy na mp. WP2-31 - szt. 210

B.3.7. Gablota wisząca wewnętrzna WP 1-70 -szt. 1

B.3.8. Łóżko koszarowe- uniwersalne WP2-27 szt. 60

B.3.9. Szafa na odzież metalowa WP 2-34 szt. 116

B.3.10. Szafka przyłóżkowa żołnierska – WP2-24 szt. 250

B.3.11. Szafa metalowa na odzież WP2-40 - szt. 330

B.3.12. Wieszak stojący wielokołowy metalowy WP2-35 -szt. 140

B.3.13. Regał magazynowy - metalowy WP 2 – 7 -szt. 150

B.3.14. Stojak do zawieszania map metalowy WP4-4 - szt. 1

B.3.15. Tablica szkolna magnetyczna WP4-18 - szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 980 516.26 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA KRZESEŁ I FOTELI OBROTOWYCH

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

OPOLE, 43 WOG ŚWIĘTOSZÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW, OLEŚNICA, KŁODZKO, BRZEG, WROCŁAW/PRETFICZA, WROCŁAW/TRZIELOWICKA, WROCŁAW/OBORNICKA, KRAPKOWICE, OPOLE, RZI WROCŁAW.

II.2.4)Opis zamówienia:

B.4.1. Fotel biurowy obrot. z reg. podnos. na mp WP1-5 -szt. 166

B.4.2. Krzesła obrotowe z reg. podnoszeniem WP1-16 -szt. 366

B.4.3. Fotel gabinet. obrotowy z reg. podn. na mp WP8-46 -szt. 163

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 234 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj.:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji

— dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Formularz nr 3.

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – Formularz nr 4.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności

Do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Formularz Nr 5.

3. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:

1) pkt 1.1) – składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

2) pkt 1.3) – składają informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 3, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli

W kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien posiadać środki obrotowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

1) część I – 317 300,00 zł brutto

2) część II – 844 200,00 zł brutto

3) część III – 201 800,00 zł brutto

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część postępowania, Wykonawca powinien posiadać środki obrotowe lub zdolność kredytową na sumę kwot podanych wyżej, według części na jakie bierze udział w postępowaniu.

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

1. Wykonawca w terminie o którym mowa w rozdziale XIII pkt. 1 SIWZ, wraz z ofertą składa w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp), w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzone:

• na podstawie Formularza nr 1 do SIWZ, Wykonawca wypełnia

Część II sekcja A,B,C,D, Część III, Część IV sekcja α (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) oraz Część VI

(Oświadczenie końcowe).

Oświadczenie winno zostać wypełnione i podpisane przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych,

Która zamieszczona jest pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamowienia

• przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (ESPD), dostępnego pod adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl)

Po wejściu na ww. stronę należy wybrać język („Polski”), zaznaczyć opcję „Jestem Wykonawcą” oraz zaimportować ESPD (zapisany w formacie XML), poprzez załadowanie dokumentu uprzednio pobranego ze strony Zamawiającego z zakładki danego przetargu. Aby pobrać dokument ESPD

Ze strony Zamawiającego, należy spośród łączy w zakładce danego postępowania odnaleźć łącze pod nazwą: „ESPD39/VI/SSp/20/D” nacisnąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: „Zapisz element docelowy jako”. Po zaimportowaniu pliku Wykonawca będzie mógł wygenerować i wypełnić oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczenie JEDZ winno zostać złożone wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformę zakupową.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, o kwocie co najmniej:

1) część I – 226 680,00 zł brutto;

2) część II – 603 018,00 zł brutto;

3) część III – 144 150,00 zł brutto.

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.:

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

I podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – Formularz nr 2, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dokument i oświadczenie, o których mowa, winny zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, na platformę zakupową.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego – w pok.218-221 (sala odpraw) przy użyciu Platformy Zakupowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Poza okolicznościami wskazanymi w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

3) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).

Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w pkt 1 i 2 następuje jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj.:

1) atestu badań higienicznych zastosowanej płyty wiórowej laminowanej potwierdzający wykonanie w klasie higieny E1 - część I i II;

2) atestu PZH na zastosowaną piankę - część I;

3) atestu na tkaninę tapicerowana potwierdzający odporność na ścieranie 100 000 cykli w skali Martindale - część I i III;

4) certyfikatu niepalności (papierosa, zapałka) tkaniny obiciowej - część I i III;

5) atestu badań wytrzymałościowych zastosowany w mechanizmach - część II i III;

6) atestu higienicznego dopuszczającego szafy do użytkowania - część II.

Dokumenty, o których mowa, winny zostać złożone wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłany na platformę zakupową.

Do oferty Wykonawca załączy:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);

2) wypełniony i podpisany arkusz kalkulacyjny – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę);

3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 7 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

Dokumenty, o których mowa, winny zostać złożone wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłany na platformę zakupową.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną email: rziwroclaw.przetargi@ron.mil.pl,

— za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1) część I – 7 370,00 zł

2) część II – 19 600,00 zł

3) część III – 4 600,00 zł

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie (art. 180 – 198 Ustawy Pzp);

2) skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198a – 198g Ustawy Pzp).

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020