Dostawy - 639975-2020

Submission deadline has been amended by:  52606-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 255-639975

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Krajowy numer identyfikacyjny: 386651770
Adres pocztowy: ul. Twarda 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Jastrzębska
E-mail: zamowienia@pkdp.gov.pl
Tel.: +48 226996050
Faks: +48 226996049
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/pkdp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/pkdp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot związany z ochroną prawa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: WYJAŚNIANIE PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem komputerowym, projektora i ekranu

Numer referencyjny: ZP/10/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 komputerów All-in-One z oprogramowaniem komputerowym, 1 projektora i 1 ekranu na potrzeby Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zamówienie obejmuje dostawę z urządzeniami i oprogramowaniem dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, licencji, a także zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ). CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 48000000-8–pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30213000-5 Komputery osobiste,38652100-1- Projektory, 32351200-0 – Ekrany

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Twarda 18.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 komputerów All-in-One z oprogramowaniem komputerowym, 1 projektora i 1 ekranu na potrzeby Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zamówienie obejmuje dostawę z urządzeniami i oprogramowaniem dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, licencji, a także zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ). Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi maks.14 dni od dnia podpisania umowy.Termin dostawy podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert, w przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy będzie on wiążący dla Wykonawcy. Warunki i termin gwarancji określa SIWZ - projekt umowy z OPZ.Zamawiający oceni w kryterium oceny ofert przedłużenie okresu gwarancji na oferowane komputery o dodatkowe 12 m-cy względem okresu minimalnej gwarancji wymaganej w OPZ- w przypadku zaoferowania przedłużonego okresu gwarancji dla oferowanych komputerów jest on wiążący dla Wykonawcy. W postępowaniu komunikacja Zamawiający–Wykonawca odbywa się się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ESP /pkdp/domyslna na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, identyfikator w ePUAP: pkdp i pocztę elektroniczną – zamowienia@pkdp.gov.pl. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Identyfikator postępowania jest dostępny na miniPortalu na Liście wszystkich postępowań oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce postępowania. Sposób szyfrowania oferty i jej złożenia określa SIWZ i instrukcja publikowana na miniPortalu. W formularzu oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja (z wyłączeniem składania ofert) związana z postępowaniem. Oferta musi być w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych w szczególności .doc, .docx, .odt, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający, zgodnie z § 4 rozp. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy podpisywać formatem XAdES.Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja na oferowane komputery / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.3. Podstawy wykluczenia opisano szczegółowo w SIWZ.Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu-JEDZ-sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca do wypełnienia oświadczenia-formularza JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl.W złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu w formie JEDZ, Zamawiający wymaga wypełnienia w Części IV jedynie Sekcję „α”- jako wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.Wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ, Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej w postaci pliku: xml. i pdf.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu,składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.(doprecyzowanie w SIWZ). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast ww.dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. CD PONIŻEJ

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne-(wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ).4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności-(wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ).CD PONIŻEJ

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez inne podmioty ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-4 powyżej.Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający stawia warunek posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznych lub zawodowych- Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji dostaw o tożsamym z przedmiotem zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. Zamawiający będzie oceniał każdą dostawę /umowę indywidualnie. Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego podmiotu (przez jeden podmiot Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku dostawy świadczonych na rzecz kilku różnych podmiotów. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: wykazu wykonanych dostaw, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazującym przedmiot dostawy, podmiot na którego rzecz została wykonana, wartość i termin realizacji wraz z dowodami należytego ich wykonania. Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Opisane powyżej warunki i dokumenty doprecyzowane w SIWZ.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a)wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ b) oświadczenie/a wstępne- JEDZ c) oświadczenie o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia e) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;(doprecyzowanie w SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ.1.Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Pzp,w trakcie realizacji umowy możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy:a)zmiany o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 % łącznego wynagrodzenia umownego,niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Pzp.Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy,w szczeg.do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;b)zmiany terminu realizacji umowy w przypadku okoliczności niezależnych od Zamawiającego;c)ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia,w szczeg.w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym i w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych,tj.innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust.1e Pzp.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. w dniu 03.02.2021 r. o godz.14:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.

Ad. IV.2.6 - Zgodnie z ustawą Pzp i SIWZ okres związania ofertą wynosi 60 dni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 30 1010 1010 0029 0313 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium ZP/10/2020”. 5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).6 Zamawiający zaleca, by:w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; w przypadku wadium w postaci gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, został złożony w formie elektronicznej razem z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku (np. archiwum ZIP), o którym mowa w rozdziale poświęconym składaniu ofert.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie(art. 26 ust. 3 i 3a), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.Zamawiający dokonał skrócenia terminu składania ofert ze względu na obiektywną, uzasadnioną i pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.5.1 i 5.5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020