W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 640386-2022

18/11/2022    S223

Polska-Miechów: Usługi odwzorowania cyfrowego

2022/S 223-640386

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Miechowski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 291009461
Adres pocztowy: Racławicka12
Miejscowość: Miechów
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Rak
E-mail: przetargi@powiat.miechow.pl
Tel.: +48 413821120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miechow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_miechow/proceedings
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_miechow/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_miechow/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja baz danych EIGB dla części jednostki ewidencyjnej 120806-2 Racławice

Numer referencyjny: Or.272.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Aktualizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego zamówienia dotyczyć będzie: 1) Geometrii/oznaczeń działek ewidencyjnych (dotyczy działek wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych, oraz działek dla których zostaną ujawnione błędy grube. 2) Konturów klas bonitacyjnych, 3) Konturów użytków gruntowych, 4) Punktów granicznych – w zakresie atrybutów punktów granicznych (SPD; ISD; STB; numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji; OZR - oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym), 5) Działek ewidencyjnych - w zakresie oznaczenia księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona – oznaczenie dokumentów określających własność.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 108 617.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

II.2.4)Opis zamówienia:

Działania aktualizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu: 1) Analizę materiałów zasobu/bazy EGiB pod kątem występowania/wyeliminowania błędów grubych związanych z geometrią działek; 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych; 3) obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach i porównanie wyników z częścią opisową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy wyjaśnić które dane są prawidłowe i doprowadzić je do wzajemnej zgodności (oraz sporządzić odpowiednią dokumentację do wprowadzenia zmian w EGiB); 4) Uzupełnienie brakujących atrybutów punktów granicznych, oraz weryfikacja poprawności aktualnie istniejących w tym zakresie wpisów w bazie EGiB – w szczególności w zakresie atrybutów SPD, ISD, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji, STB; 5) Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących działek o brakujące wpisy dotyczące oznaczenia księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona – oznaczenie dokumentów określających własność.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 108 617.88 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/12/2022
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności technicznej i zawodowej: a) dysponuje minimum 1 osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - t. j. Dz. U. z 2021, Poz. 1990 z późn.zm). b) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 400 000, 00 zł, a zadanie to odpowiadało swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Wykazanie przez wykonawcę jednego zadania uprawnia do składania oferty w niniejszym postepowaniu potwierdzonego referencjami.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne warunki umowy określa wzór umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy pzp „Środki ochrony prawnej”

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2022