29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 640456-2020

31/12/2020    S255

Szwecja-VETLANDA: Pojazdy specjalne

2020/S 255-640456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VETLANDA KOMMUN
Krajowy numer identyfikacyjny: 212000-0571
Adres pocztowy: Storgatan 1
Miejscowość: VETLANDA
Kod NUTS: SE SVERIGE
Kod pocztowy: 574 80
Państwo: Szwecja
E-mail: anette.arvidsson@vetlanda.se
Tel.: +46 383-97120
Faks: +46 383-97018
Adresy internetowe:
Główny adres: http://vetlanda.se/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Hävare

Numer referencyjny: UH-2020-132
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Vetlanda kommun inbjuder på uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund er att lämna anbud avseende köp av en ny hävare med arbetshöjd på minst 42 meter till räddningstjänsten i Vetlanda.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 600 000.00 SEK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
34114100 Pojazdy pogotowia
34114110 Pojazdy ratownicze
34144210 Wozy strażackie
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis zamówienia:

Vetlanda kommun inbjuder på uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund er att lämna anbud avseende köp av en ny hävare med arbetshöjd på minst 42 meter till räddningstjänsten i Vetlanda.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 188-453330
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Nazwa:

Hävare

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bronto Skylift Aktiebolag
Krajowy numer identyfikacyjny: 556222-6729
Adres pocztowy: Okvistavägen 38
Miejscowość: Vallentuna
Kod NUTS: SE SVERIGE
Kod pocztowy: 186 40
Państwo: Szwecja
E-mail: bengt.backman@brontoskylift.com
Tel.: +46 708225492
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 600 000.00 SEK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten i Jönköping
Adres pocztowy: Box 2201
Miejscowość: Jönköping
Kod pocztowy: 550 02
Państwo: Szwecja
E-mail: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Tel.: +46 36-156600
Faks: +46 36-156655
Adres internetowy: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020