29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 640464-2020

31/12/2020    S255

Niemcy-Neuss: Motopompy

2020/S 255-640464

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Neuss, Der Bürgermeister
Adres pocztowy: Markt 2
Miejscowość: Neuss
Kod NUTS: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Kod pocztowy: 41460
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Stadt Neuss, Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabe@stadt.neuss.de
Tel.: +49 2131/902531
Faks: +49 2131/902523
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vergabe-neuss.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung von 2 Löschgruppenfahrzeugen LF 20 (Straße)

Numer referencyjny: 37-20-238-E68134682
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung von 2 Löschgruppenfahrzeugen LF 20 (Straße).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 792 331.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung von 2 Löschgruppenfahrzeugen LF 20 (Straße)

Część nr: Los 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Neuss

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung von 2 Löschgruppenfahrzeugen LF 20 (Straße).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Bewertungsmatrix / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung der Beladung für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 (Straße)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Neuss

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Beladung für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 (Straße).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 183-441340
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Lieferung von 2 Löschgruppenfahrzeugen LF 20 (Straße)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rosenbauer Deutschland GmbH
Adres pocztowy: Rudolf-Breitscheid-Str. 79
Miejscowość: Lukenwalde
Kod NUTS: DE40H Teltow-Fläming
Kod pocztowy: 14943
Państwo: Niemcy
E-mail: rbd.luckenwalde@rosenbauer.com
Tel.: +49 33716905727
Faks: +49 3371690573727
Adres internetowy: www.rosenbauer.com
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 593 002.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Lieferung der Beladung für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 (Straße)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
Adres pocztowy: Kastanienalle 13
Miejscowość: Kabelsketal
Kod NUTS: DEE0B Saalekreis
Kod pocztowy: 06184
Państwo: Niemcy
E-mail: mail@btl-brandschutz.de
Tel.: +49 34605416400
Faks: +49 34605416499
Adres internetowy: www.btl-brandschutz.de
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 329.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Rheinland
Adres pocztowy: Zeughausstraße 2-10
Miejscowość: Köln
Kod pocztowy: 50667 Köln
Państwo: Niemcy
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Tel.: +49 2211473045
Faks: +49 2211472889
Adres internetowy: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller den aus seiner Sicht erfolgten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat oder mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. hierzu im Einzelnen § 160 Abs. 3 GWB mit den dort festgelegten Rügefristen).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020