Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Storitve - 64198-2015

Prikaži skrčeni pogled

24/02/2015    S38

Belgija-Bruselj: Predhodno informativno obvestilo ENV 2015

2015/S 038-064198

 1.Naročnik:

Evropska komisija, generalna direktorata za okolje in podnebno politiko, Enota SRD.2 Finance, BU-9 01/005, 1049Bruselj, BELGIJA. Tel. +32 22960008. E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Predvidena javna naročila 2015:

ENV A.1 – Ekološke inovacije in krožno gospodarstvo:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Razpis za podatkovne nize, ki pokrivajo kritične podatkovne vrzeli; maj 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); FRA.
Maloprodajni okoljski akcijski načrt – spremljanje obveznosti (REAP); maj 2015; 450 000 (150 000 x 3); SER.
ENV A.2 – Ravnanje z odpadki in recikliranje:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Pomoč Komisiji pri tehnoloških in socialno-ekonomskih ocenah ter ocenah stroškov in koristi, ki so povezane z izvajanjem in nadaljnjim razvojem zakonodaje EU s področja odpadkov; april 2015; 2 800 000 (700 000 x 4); FRA.
Uredba o recikliranju ladij (in evropski seznam obratov za recikliranje ladij) – okvirno naročilo; februar 2015; 3 000 000 (750 000 x 4); FRA.
Izvajanje Direktive 2006/21/ES o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (MWEI) v državah članicah EU; marec 2015; 200 000; ETU.
ENV A.3 – Kemikalije:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Znanstvena in tehnična pomoč za izvajanje več zakonodajnih dokumentov s področja kemikalij: — Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), — Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP), — Uredba (ES) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (PIC), — Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (POP); marec 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); FRA.
Znanstvena in tehnična pomoč za razvoj strategije EU za nestrupeno okolje: najnovejši dosežki, določanje obsega in razvoj možnosti; april 2015; 400 000; ETU.
Popravljanje zakonodajnih dokumentov s področja kemikalij; maj 2015; 920 000; ETU.
ENV B.1 – Kmetijstvo, gozdarstvo in tla:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Naročilo storitev za podporo integracije okoljskih vidikov v SKP; marec 2015; 360 000; SER.
Naročilo storitev za zagotavljanje podpore v povezavi z izvajanjem direktive o nitratih (91/676/EEC); marec 2015; 510 000; SER.
Študija o izvajanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost in strategijo EU za biogospodarstvo; marec 2015; 120 000; ETU.
Podpora razvoja nove pobude EU za varstvo tal – popis in ocena političnih instrumentov v državah članicah EU; februar 2015; 200 000; SER.
ENV B.2 – Biotska raznovrstnost:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Podpora za nadaljnje ukrepe za vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020; maj 2015; 200 000; SER.
Povezovanje biotske raznovrstnosti z nacionalnimi ekonomskimi in socialnimi prednostnimi nalogami v državah članicah EU; marec 2015; 300 000 (150 000 x 2); SER.
Tehnična podpora v zvezi s ciljem 2 strategije EU za biotsko raznovrstnost; april 2015; 150 000; SER.
Podpora BISE kot orodja za spremljanje politike o biotski raznovrstnosti po letu 2010; marec 2015; 240 000 (80 000 x 3); SER.
ENV B.3 – Narava:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Potencial prostorskega načrtovanja za zaščito in upravljanje omrežja Natura 2000; marec 2015; 200 000; ETU.
Ocena izvajanja direktive o živalskih vrtovih; marec 2015; 250 000; ETU.
Opredeljevanje in uporabljanje koncepta ugodnih referenčnih vrednosti za vrste in habitate v okviru direktiv EU o pticah in habitatih; marec 2015; 300 000; SER.
Integracijski pristop k financiranju biotske raznovrstnosti: ocena rezultatov in analiza možnosti za prihodnosti; marec 2015; 200 000; ETU.
ENV C.1 – Voda:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Podpora razvoja strateškega pristopa za farmacevtske izdelke v okolju; marec 2015; 100 000; SER.
Podpora ocene okvirne direktive o vodi ter načrtov in izvajanja direktive o poplavah; junij 2015; 2 350 000; SER.
ENV C.2 – Morsko okolje in vodno gospodarstvo:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Podpora političnih dejavnosti Komisije v zvezi z direktivami o vodni industriji; marec 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – Zrak in industrijski izpuhi:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Izboljšana orodja za ocenjevanje izpostavljenosti NO2; april 2015; 200 000; SER.
ENV D.2 – Izvrševanje, kohezijska politika in evropski semester, grozd 2:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Študija o oceni potenciala okoljske fiskalne reforme za EU-28; februar 2015; 110 000; ETU.
Študija za oceno koristi, pridobljenih z izvrševanjem okoljske zakonodaje EU; marec 2015; 200 000; ETU.
ENV D.4 – Vodenje, informacije in poročanje:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Inspire – študija o kakovosti informacij ENV za namen, povezan z Direktivo 2003/4/ES; junij 2015; 133 500; ETU.
Copernicus/GEOSS – študija o ocenjevanju potenciala orodij za opazovanje Zemlje in znanosti za državljane za okoljske inšpekcije in nadzor; junij 2015; 90 000; ETU.
ENV E.2 – Globalna trajnosti, trgovinski in večstranski sporazumi:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Priprava dokumentov s smernicami za izvajanje Uredbe (EU) št. 511/2014 EU o ABS; marec 2015; 230 000; SER.
ENV F.1 – Učinkovitost virov in ekonomska analiza:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Obvladovanje okoljskega vpliva in tveganj razvoja ogljikovodikov; junij 2015; 275 000; ETU.
Razvoj in vzdrževanje spletne strani „Beyond GDP“; marec 2015; 320 000 (160 000 x 2); SER.
ENV F.3 – Znanje, tveganja in mestno okolje:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Sekretariat za nagrado za zeleno prestolnico Evrope (EGCA) in evropski zeleni list (EGL); marec 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 leta); SER.