29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 642077-2020

31/12/2020    S255

Hiszpania-Barberà del Vallès: Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

2020/S 255-642077

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ayuntamiento de Barberà del Vallès
Krajowy numer identyfikacyjny: P0825200I
Adres pocztowy: Avenida Generalitat, 70
Miejscowość: Barberà del Vallès
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 08210
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Jennifer Corral, Anaiís Martin y Laura Balsach
E-mail: martinga@bdv.cat
Tel.: +34 937297171
Faks: +34 937191815
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bdv.cat
Adres profilu nabywcy: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=2094792
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Servicio de recogida neumática de residuos municipales implantado en varios ámbitos urbanos de Barberà del Vallès y el suministro de determinados elementos auxiliares

Numer referencyjny: N774200033
II.1.2)Główny kod CPV
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Servicio de recogida neumática de residuos municipales implantado en varios ámbitos urbanos de Barberà del Vallès y el suministro de determinados elementos auxiliares de la central de recogida neumática que son necesarios para el funcionamiento de la central y la prestación del servicio.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 382 866.35 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42961200 Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
42123400 Sprężarki powietrza
42124100 Części generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis zamówienia:

Servicio de recogida neumática de residuos municipales implantado en varios ámbitos urbanos de Barberà del Vallès y el suministro de determinados elementos auxiliares de la central de recogida neumática que son necesarios para el funcionamiento de la central y la prestación del servicio.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Criterios automáticos / Waga: 65
Kryterium kosztu - Nazwa: Criterios de juicios de valor / Waga: 35
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-267207
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: N774200033
Nazwa:

Servicio de recogida neumática de residuos municipales implantado en varios ámbitos urbanos de Barberà del Vallès y el suministro de determinados elementos auxiliares

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Envac Iberia, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A78779550
Miejscowość: Barcelona
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 582 025.67 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 382 866.35 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Miejscowość: Barcelona
Państwo: Hiszpania
Adres internetowy: www.bdv.cat
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Ayuntamiento de Barberà del Vallès
Miejscowość: Barberà del Vallès
Państwo: Hiszpania
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020