29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 643127-2020

31/12/2020    S255

Chorwacja-Krk: Pojazdy użyteczności publicznej

2020/S 255-643127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ponikve voda d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 64125437677
Adres pocztowy: Vršanska 14
Miejscowość: Krk
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Kod pocztowy: 51500
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Edi Furijan
E-mail: edi.furijan@ponikve.hr
Tel.: +385 51654651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ponikve.hr
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje

Numer referencyjny: NVV – 148/19
II.1.2)Główny kod CPV
34144700 Pojazdy użyteczności publicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Predmet nabave je nabava opreme za održavanje sustava odvodnje te nabava i instalacija te implementacija geografskog informacijskog sustava (GIS ili jednakovrijedno) za sustav odvodnje na uslužnom području Naručitelja po grupama, uključivo obuka osoblja Naručitelja

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 14 058 065.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Specijalna vozila

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144700 Pojazdy użyteczności publicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk).

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je nabava specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jamstveni rok / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CCTV kamera

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk).

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jamstveni rok / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kontenjeri

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44613800 Pojemniki na tworzywa odpadowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk).

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je nabava kontejnera.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kamion s prikolicom

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000 Pojazdy silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je nabava radnih vozila za održavanje sustava odvodnje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jamstveni rok / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Vodomjeri

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421000 Urządzenia do pomiaru przepływu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk)

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je nabava vodomjera.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jamstveni rok / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Individualne crpne stanice

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk).

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je nabava crpnih stanica za održavanje sustava odvodnje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jamstveni rok / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Geografski informacijski sustav (GIS ili jednakovrijedno)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk).

II.2.4)Opis zamówienia:

Nabava i instalacija te implementacija geografskog informacijskog sustava (GIS ili jednakovrijedno) za sustav odvodnje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Stručno iskustvo Stručnjaka za GIS / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operativni program konkurentnost i kohezija

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 138-340483
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agra trgovina d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 98859295431
Adres pocztowy: Kačićeva 6
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
E-mail: agra@zg.t-com.hr
Tel.: +385 16588455
Faks: +385 16588017
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 074 920.00 HRK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 764 000.00 HRK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agra trgovina d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 98859295431
Adres pocztowy: Kačićeva 6
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
E-mail: agra@zg.t-com.hr
Tel.: +385 16588455
Faks: +385 16588017
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 685 800.00 HRK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 269 400.00 HRK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gradatin d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 79147056526
Adres pocztowy: Livadarski put 19
Miejscowość: Sesvete
Kod NUTS: HR0 HRVATSKA
Kod pocztowy: 10360
Państwo: Chorwacja
E-mail: tvrtko@gradatin.hr
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 754 380.00 HRK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 923 775.00 HRK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IKOM d.o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: 86247075815
Adres pocztowy: Kovinska 7
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR0 HRVATSKA
Kod pocztowy: 10090
Państwo: Chorwacja
E-mail: javna.nabava@ikom-mjerila.hr
Tel.: +385 13900822
Faks: +385 13900818
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 677 910.00 HRK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 911 890.00 HRK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CNM & Co. d.o.o. Jurdani
Krajowy numer identyfikacyjny: 35199499343
Adres pocztowy: Ružići 1a
Miejscowość: Jurdani
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Kod pocztowy: 51213
Państwo: Chorwacja
E-mail: info@cnm.hr
Tel.: +385 51324640
Faks: +385 51324644
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 870 000.00 HRK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 189 000.00 HRK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adres pocztowy: Koturaška cesta 43/IV
Miejscowość: Zagreb
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Faks: +385 14559933
Adres internetowy: www.dkom.hr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Navedeno u t.47 DoN-a

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)
Miejscowość: Zagreb
Państwo: Chorwacja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020