Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 651624-2021

20/12/2021    S246

Polska-Pleszew: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2021/S 246-651624

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Pleszew
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Pleszew
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Skibińska
E-mail: sekretariat@pleszew.pl
Tel.: +48 7428343
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pleszew.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi autobusowego transportu pasażerskiego

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi realizowane będą na terenie miasta i gminy Pleszew.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przewozy autobusowe osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych PL przebiegających przez obszar miasta i gminy Pleszew.

Kursy: poniedziałek - sobota.

Częstotliwość kursowania: min. 35 kursów/na dzień.

Długość trasy: min. 34,5 km.

Planowana liczba wzkm w roku: ok. 160.000 km.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2023
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2021