Usługi - 658457-2021

23/12/2021    S249

Belgia-Geel: Obsługa warsztatu technicznego JRC-Geel i roboty ślusarskie

2021/S 249-658457

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.6 – Support Services Geel
Adres pocztowy: Retieseweg 111
Miejscowość: Geel
Kod NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Kod pocztowy: 2440
Państwo: Belgia
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9871
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa warsztatu technicznego JRC-Geel i roboty ślusarskie

Numer referencyjny: JRC/GEE/2022/OP/0010-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
71333000 Mechaniczne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa warsztatu technicznego JRC-Geel i roboty ślusarskie. Zamiarem jest zlecenie na zewnątrz prowadzenia warsztatu technicznego w placówce JRC-Geel ze względu na brak doświadczonych mechaników w organizacji. W celu zwiększenia wielofunkcyjności zamówienia w zakres specyfikacji technicznej wchodzi wykonanie konstrukcji stalowych, instalacji hydraulicznych i kanałów wentylacyjnych. Pozwoli to na szybką organizację prac remontowych instalacji technicznych w placówce JRC-Geel.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71333000 Mechaniczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa warsztatu technicznego JRC-Geel i roboty ślusarskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/01/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne ogłasza zamiar publikacji przez instytucję zamawiającą przyszłego zaproszenia do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze zaprasza się do subskrypcji pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2021