Roboty budowlane - 659200-2021

24/12/2021    S250

Polska-Liszki: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

2021/S 250-659200

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Liszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 9442243129
Adres pocztowy: ul. Mały Rynek 2
Miejscowość: Liszki
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Bylica
E-mail: ug@liszki.pl
Tel.: +48 122576534
Adresy internetowe:
Główny adres: www.liszki.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/ugliszki
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa budynku Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku w miejscowości Kaszów, Gmina Liszki.

Numer referencyjny: IN.271.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej,

czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi

trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN,

teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych

wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład

zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2

jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i

zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m

i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej,

kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych

obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów,

kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem

przepływu oraz budowa boisk sportowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 21 292 531.97 PLN / Najdroższa oferta: 29 631 538.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45214210 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45262500 Roboty murarskie i murowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45421130 Instalowanie drzwi i okien
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kaszów, Gmina Liszki

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej,

czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi

trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN,

teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych

wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład

zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2

jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i

zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m

i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej,

kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych

obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów,

kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem

przepływu, oraz budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego (boisko do

siatkówki i koszykówki wraz drabinkami, liniami dla poszczególnych boisk, siatkami

ochronnymi, bramkami, koszami składanymi do koszykówki) i bieżni z urządzeniami

technicznymi wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem boisk, ogrodzeniem terenu szkoły,

murami oporowymi, placem zabaw wraz z wyposażeniem, placem apelowym,

zadaszonym miejscem gromadzenia odpadów stałych z wyposażeniem, dojściami i

dojazdami z miejscami parkingowymi (z wyznaczeniem i wymalowaniem miejsc

parkingowych dla niepełnosprawnych) i 3 stojakami rowerowymi, drogą pożarową

(wraz z oznakowaniem) oraz rozbudową sieci wodociągowej PE SDR 11 fi 110 o

długości 84,1m wraz z budową dwóch hydrantów zewnętrznych, przyłączem wody z

rur PE SDR 11 fi 75 o długości 39 m wraz z zestawem wodomierzowym na działce nr

1981, 1982, 3056/1 w miejscowości Kaszów wraz z budową zjazdu publicznego z

drogi na działce nr 2148/5 na działkę 1981 w miejscowości Kaszów.

2.Lokalizacja obiektu: działka nr 1981, 1982; 3056/1; cz.dz. 2148/5 w miejscowości

Kaszów, gm. Liszki, jednostka ewidencyjna Liszki, obręb 0006 Kaszów.

3.Podstawowe dane techniczne budynku:

1)Powierzchnia zabudowy- 3352,80 m2;

2)Powierzchnia całkowita 6215,23 m2;

3)Powierzchnia użytkowa 5400,17 m2;

4)Kubatura: 33784,46 m3;

5)Ilość kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne): parter, I piętro i poddasze;

6)Budynek posiada długość 89,72 m, szerokość 79,17 m, wysokość budynku do

stropu nad ostatnią kondygnacją budynku nie przekracza 12,00 m i wynosi 11,98 m;

4.Wykończenie zewnętrzne budynku:

1)Tynki na ścianach zewnętrznych cienkowarstwowe.

2)Pokrycie dachu blachą na rąbek.

3)Stolarka: okna aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła U= 0,9 W/(m2*K).

5.Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki:

1)Powierzchnia zabudowy - budynek szkoły 3352,80 m2;

2)Powierzchnia zadaszonego miejsca na odpadki stałe 12,54 m2;

3)Powierzchnia murów oporowych 19,43 m2;

4)Powierzchnia placu zabaw 126,77 m2,

5)Powierzchnia bieżni 358,55 m2;

6)Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 608,00 m2;

7)Powierzchnia terenów utwardzonych dojścia 1775,67 m2;

8)Powierzchnia parkingów – 211,00 m2;

9)Powierzchnia terenów utwardzonych dojazdy 818,66 m2;

6.Zakres zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu: boiska, drogi

wewnętrzne, miejsca postojowe oraz ciągi piesze.

7.Wykończenie wewnętrzne budynku (szkoła, przedszkole, korytarze, hala) – lamperie

- przemalowanie ścian dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego do wysokości 2,0 m

wraz z wykonaniem ochrony na ścianach korytarzu (po obu stronach) z płyt MDF o

szerokości 20cm i odbojników ograniczających dla wszystkich drzwi na obiekcie.

8.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy,projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar

robót oraz SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-311740
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 21
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 21
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 21
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.
Adres pocztowy: ul.Przemysłowa 8
Miejscowość: Jędrzejów
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@kartelsa.com
Tel.: +41 3866027
Faks: +41 3866025
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 21 292 531.97 PLN / Najdroższa oferta: 29 631 538.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 18 000 000.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

W zakresie podwykonawstwa będą wykonywane takie roboty jak:roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty budowlane specjalistyczne;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje

kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

upływem tego terminu.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż

określony w pkt 1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Środki ochrony prawnej wskazane i opisane zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021