Prekės - 66442-2019

12/02/2019    S30

Lenkija-Siemiatycze: Medicinos įranga

2019/S 030-066442

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Nacionalinis registracijos Nr.: PL
Adresas: ul. Szpitalna 8
Miestas: Siemiatycze
NUTS kodas: PL84 Podlaskie
Pašto kodas: 17-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Prochowicz, Paweł Kosinski
El. paštas: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
Telefonas: +48 856552825
Faksas: +48 856552825

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.spzozsiemiatycze.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.spzozsiemiatycze.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://epuap.gov.pl/
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach II

Nuorodos numeris: SP ZOZ ZP/04/19
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech ultrasonografów w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla ww. sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.

3.3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

3.4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Do potwierdzenia oświadczeniem wykonawcy złożonym wraz z ofertą – Formularz ofertowy.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL84 Podlaskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, O. Ginekologiczno-Położniczy,

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Szczegółowy opis zamówienia oraz zestawienie parametrów granicznych, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Parametry techniczne / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Numer identyfikacyjny projektu: RPO.08.04.01-20-0034/18

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy Pzp, a także w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

6.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).

6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wyuczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, str. 16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wraz z montażem i uruchomieniem o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia (urządzenia i sprzęt medyczny) o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże:

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Sposób wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Sposób wniesienia i zwolnienia zabezpieczenia został opisany w Istotnych postanowieniach umowy o udzielenie zamówienia stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wykonawcą, wynikających z podstawy art. 144 ust. 1 Pzp.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/03/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/03/2019
Vietos laikas: 10:10
Vieta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, Budynek Pogotowia, I piętro, Sekcja Zmówień Publicznych

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) Wadium, o którym mowa może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 20014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 59 8092 0001 0002 2288 2000 0010 Opis wnoszenia wadium w formie niepieniężnej został zamieszczony w rozdziale XII SIWZ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), Oferta powinna zawierać Załącznik nr 2 – Oferta. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy. Załącznik nr 6 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Dowód wniesienia wadium. Dokumenty składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert Wykonawca przedstawi oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, w terminie nie krótszym niż 10 dni, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, potwierdzających okoliczności: 1. o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1, ustawy Pzp Wykaz wykonanych dostaw (załącznika nr 7 do SIWZ)

2. o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp a) informację z Krajowego Rejestru Karnego ...; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne...; c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne ...; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Powyższy dokumenty stanowią, tylko skrócony wykaz dokumentów jakie będą wymagane przez Zamawiającego względem Wykonawcy. Szczegółowy wykaz zawiera Rozdział VIII SIWZ Oferta wraz z załącznikami musi powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 8.1. SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia w postępowaniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu. Postępowania prowadzone jest w j. polskim Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający przywiduje możliwość przeprowadzenia procedury, wynikającej z art. 24aa Pzp Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca przesyła wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, oświadczenia oraz dokumenty na żądanie przewidziane w rozdziale VIII SIWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/02/2019