Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 664672-2021

24/12/2021    S250

Rumunia-Bacău: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 250-664672

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 211-556638)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 27429315
Adres pocztowy: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Miejscowość: Bacau
Kod NUTS: RO211 Bacău
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Claudia Calin
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Tel.: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Faks: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apabacau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes

Numer referencyjny: 27429315_2021_PAAPD1169888
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Executie lucrari aferente contractului "BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes".

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-556638

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/01/2022
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/01/2022
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/07/2022
Powinno być:
Data: 03/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: