Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

darbai - 667823-2022

Submission deadline has been amended by:  53402-2023
02/12/2022    S233

Lenkija-Gdynia: Krovinių prieplaukų statybos darbai

2022/S 233-667823

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Adresas: ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
Miestas: Gdynia
NUTS kodas: PL633 Trójmiejski
Pašto kodas: 81-337
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dział Zarządzania Projektami Unijnymi ZMPG S.A.
El. paštas: s.wolski@port.gdynia.pl
Telefonas: +48 586274877
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.port.gdynia.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi

Nuorodos numeris: ZHB/DSP-612/SWZ-7/AP/PP/2022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45241500 Krovinių prieplaukų statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dwóch etapach robót budowlanych obejmujących: Budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II, przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I, przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę Pirsu nr II wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie w dwóch etapach kompleksowych robót na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wuprohyd Sp. z o.o., wymienionej w ust. 3 rozdział IV SWZ stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ oraz opracowań i decyzji, o których mowa w niniejszej SWZ.

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wybudowanej wnęki dokowej (Etap I) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przebudowanego Pirsu nr II (Etap II);

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
45220000 Inžinerijos ir statybos darbai
45244000 Jūrų statybos darbai
45231400 Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai
45241000 Uostų statybos darbai
45241400 Dokų statybos darbai
45240000 Vandens objektų statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL633 Trójmiejski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Port Gdynia

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonanie w dwóch etapach kompleksowych robót na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wuprohyd Sp. z o.o., w tym:

Etap I: budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II, przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I, przestawienie doku pływającego, w tym:

a) rozbiórkę slipu podłużnego,

b) rozbiórkę istniejących nabrzeży obudowy wnęki slipowej tj. Nabrzeża łączącego nabrzeże Zamykające z Nabrzeżem Południowym II,

c) rozbiórkę odcinka Nabrzeża Południowego II przy slipie,

d) rozbiórkę części Nabrzeża Zachodniego wraz z Nabrzeżem zamykającym,

e) wykonanie nowych nabrzeży obudowy wnęki dokowej,

f) wzmocnienie – przebudowa nabrzeży w rejonie przyległym do nowej wnęki dokowej, tj. nabrzeża południowego II i Zachodniego I,

g) wykonanie nowej wnęki dokowej, pogrążenie nowych dalb dokowych w rejonie nowej lokalizacji doku pływającego,

h) wykonanie nawierzchni pod żuraw kołowy,

i) doprowadzenie mediów do niecki dokowej umiejscowionej w nowej lokalizacji, wraz z przebudową sieci: wody, sprężonego powietrza, pary, acetylenu i tlenu wzdłuż linii Nabrzeża Południowego,

j) wykonanie robót ziemnych we wnęce dokowej, w tym usunięcie i zagospodarowanie urobku z prac ziemnych stanowiącego odpad o szacunkowej kubaturze 16 161,75 m3 zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 699) i w oparciu o „Projekt planu remediacji środowiska gruntowego na terenie części działek Nr 483, 484, 485, 487, 488, 492 oraz Nr 494 przy ul. Śmidowicza w miejscowości Gdynia”, opracowanym przez REMEA Sp. z o.o. i Postanowienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 18.03.2022 ws. odmowy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, stanowiącymi załączniki nr 12A i

nr 12B do SWZ;

uwaga: Wykonawca winien wywieźć ww. ilość odpadów celem ich zagospodarowania zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach - pozostałe czynności opisane w ww. „Projekcie planu remediacji…” zgodnie z Postanowieniem RDOŚ z dnia 18.03.2022 ws. Planu remediacji nie są objęte przedmiotem zamówienia.

k) wykonanie robót czerpalnych we wnęce dokowej i na podejściu do niej,

l) wydobycie przeszkód podwodnych, w tym obiektów ferromagnetycznych,

m) przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej;

Etap II: przebudowę Pirsu nr II, w tym:

a) rozbiórkę głowicy Pirsu nr II,

b) zabezpieczenie czoła skróconego Pirsu nr II,

c) przebudowę sieci lądowej w związku ze skróceniem Pirsu nr II,

d) wyrwanie dalb dokowych z rejonu starej lokalizacji doku pływającego przy Pirsie II,

e) wykonanie robót czerpalnych w rejonie istniejącego doku pływającego (prace realizowane po usunięciu doku) i wydobycie przeszkód podwodnych, w tym obiektów ferromagnetycznych;

f) wykonanie robót czerpalnych przy Pirsie nr II do rzędnej -16,00 m, - do wykonania po skróceniu i przestawieniu Doku Pływającego. Wstępna kubatura robót wynosi ca 10 000 m3.

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wybudowanej wnęki dokowej (Etap I) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przebudowanego Pirsu nr II (Etap II);

3) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

a) uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji;

b) badania oraz pomiary wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami

i normami, zakończone stosownymi protokołami, które zostaną przekazane Zamawiającemu

w dokumentacji powykonawczej;

c) opracowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami instrukcji eksploatacji dla nowo wybudowanych instalacji, sieci i urządzeń;

d) wykonywanie serwisu i konserwacji zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00 z dnia 28.12.2018 r. i Aneks nr POIS.03.02.00-00-0070/18-01 z dnia 05.12.2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN - T i transportu multimodalnego” Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

1Zamawiający w Postępowaniu stosuje tzw. procedurę odwróconą, opisaną w art. 139 Ustawy.

2Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 art. 139 Ustawy, będzie żądał tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, oświadczenia JEDZ (zgodnie z art. 125 ustawy), stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu - aktualnego na dzień złożenia oferty, a także podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z Postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. Szczegółowy wykaz ww. środków dowodowych został określony w ust. 11 i 12 rozdziału X SWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

3.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem."

4.Ponadto do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022; poz. 835), którego wzór stanowi załącznik nr 27 do SWZ.

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART 388 PKT 2 LIT C) USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Ustawy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie:

a) robót czerpalnych i zasypowych;

b) robót rozbiórkowych;

c) robót hydrotechnicznych;

d) sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych;

e) sieci i instalacji sanitarnych;

f) robót budowlanych;

g) robót ziemnych;

h) robót drogowych i zieleni;

- stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane na zasadach określonych w § 18 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

2) Zakres robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest zgodny z Przedmiotem Zamówienia oraz całkowita wartość ww. robót została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

12.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale X SWZ, tj:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

2)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.275 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3)informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust.2 Ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami i grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7)oświadczenia JEDZ (zgodnie z art. 125 ustawy), stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu - aktualnego na dzień złożenia oferty;

8)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 Ustawy oraz art. 109 ust.1 pkt. 1, pkt 2 lit. b) i c), pkt 3, pkt 5-10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Warunek udziału w Postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:

a)posiada środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100);

b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

c)osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy bądź równy 1,20 na koniec każdego z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, gdzie aktywa obrotowe oznaczają pozycję B. aktywów bilansu, a zobowiązania krótkoterminowe oznaczają pozycję B.III pasywów bilansu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.), tj. bez rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie Zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będą łącznie, z tym, że warunek udziału w postepowaniu określony w lit c) niniejszego rozdziału musi spełnić przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postepowania zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia - nie spełnia”.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:

A)w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie nw. roboty:

a)co najmniej jedną robotę hydrotechniczną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) konstrukcji hydrotechnicznej w porcie morskim o wartości minimum 20.000.000,00 złotych (dwadzieścia milionów złotych 00/100) netto zawierającą w swym zakresie wykonanie robót kafarowych polegających na pogrążeniu kombinowanych ścianek szczelnych w zakresie budownictwa morskiego i

b) co najmniej jedną robotę polegającą na pogłębieniu na akwenach morskich o głębokości

min. 10 m;

B) dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia:

a)kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub jej odpowiadających zgodnie z art. 14, ust. 1, pkt. 2 lub pkt. 3) lit. e) ustawy Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. 2021.2351 ze zm.) dot. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i doświadczenie minimum 6 - letnie jako kierownik budowy lub kierownik robót, który w tym okresie wykonywał przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, co najmniej jedną robotę hydrotechniczną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) konstrukcji hydrotechnicznej w porcie morskim o wartości co najmniej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) netto zawierającą w swym zakresie wykonanie robót kafarowych polegających na pogrążeniu kombinowanych ścianek szczelnych w zakresie budownictwa morskiego;

b)kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane

do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 14, ust. 1, ustawy Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. 2021.2351 ze zm.) dot. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót;

c)kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane

do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 14, ust. 1, ustawy Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. 2021.2351 ze zm.) dot. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót;

przy czym osoby, o których mowa powyżej powinny być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1117 ze zm.),

Dopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót, o których mowa powyżej przez jedną osobę, jeśli ta osoba posiada wymagane doświadczenie i uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w ppkt A. lit a) i lit b) także w przypadku, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że wykonał ww. roboty budowlane

w jednym zadaniu wraz z podaniem ich wartości, miejsca i dat ich wykonania, a także dołączy dokumenty potwierdzające wykonanie tychże robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia.

Uwaga:

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

Zgodnie z rozdz. X, ust.11, pkt 2) SWZ powyższe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w postaci tabelarycznej (załącznik nr 6 do SWZ), z przywołaniem nazwy zadania, nazwy Zamawiającego, nazwy Wykonawcy oraz okresu realizacji z dokładnością do miesiąca. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji przedstawionych danych u Zamawiających zlecających roboty budowalne;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019.1117 ze zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) lit .B powinny być zgodne z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. 2021.2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a Prawa budowlanego z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.);

osoby wskazane przez Wykonawcę na powyższe stanowiska w lit. B muszą legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie Zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będą łącznie.

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postepowania zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia - nie spełnia”.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Zamawiający wykluczy Wykonawców w stosunku do których zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w:

a) art.108 ust.1 pkt 1, lit. a-g oraz pkt 2 (wyjąwszy przypadek, w którym osoba wymieniona w tym przepisie i ust.2.Ustawy PZP została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust.1 pkt1 lit. h) oraz pkt-y 3-6 Ustawy PZP)

b) art.109 ust.1 pkt 1-10

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą podstawy wykluczenia wskazane art. 5k rozp. (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07. 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), art.7ust.1 ustawy z dnia 13.04 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) oraz pozostałych aktach prawnych wskazanych we wzorze oświadczenia w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w formie szczegółowo opisanej w rozdziale XIII SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania w czasie realizacji umowy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% (słownie: pięć procent) całkowitego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed podpisaniem Umowy. Ww. wysokość zabezpieczenia uzasadniona jest przedmiotem i wartością Zamówienia oraz wysokim ryzykiem związanym z jego realizacją, o czym szczegółowo mowa w Rozdziale IV SWZ.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Szczegóły zabezpieczenia opisane są w par.15 projektu umowy zał nr 4 do SWZ

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto Umowę, ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych podmiotów.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Umowę, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do SWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/01/2023
Vietos laikas: 10:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 09/05/2023
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 10/01/2023
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach określonych w art. 222 ust. 1 i 2 Ustawy

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Wymagania od podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 12 pkt 1) rozdziału X SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art.109 ust.1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy;

2)informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w ust. 12 pkt 3) rozdziału X SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania określający jego beneficjentów rzeczywistych;

3) zaświadczeń, o których mowa w ust. 12 pkt 4), w ust. 12 pkt 5) lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 12 pkt 6) rozdziału X SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w ust. 14 pkt 2) - 3) rozdziału X SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 14 pkt 1) rozdziału X SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

(Dział IX – Środki ochrony prawnej).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz

dokumentów Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt.

15) Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w Postępowaniu o udzielenie

Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;

2) zaniechanie czynności w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie Ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie Ustawy, mimo że

Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego

wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej;

2) odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust.

7 pkt. 1) powyżej;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia lub wobec treści

dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie – 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów Zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1) ,2) i 3) niniejszego ustępu, wnosi się w terminie –

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1

Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem

zamówień publicznych".

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do

Sądu Najwyższego.

12. Zasady i termin wniesienia skargi kasacyjnej oraz postępowanie skargowe określa art. 590 Ustawy

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/11/2022