Dostawy - 66984-2023

01/02/2023    S23

Polska-Wrocław: Radiowozy policyjne

2023/S 023-066984

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 020-051860)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-47-80
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lenik
E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 478714323
Faks: +48 478714885
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinansowana ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

Numer referencyjny: PUZ-2380-001-050-001/2023/ML
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przed. zam. jest dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinans. ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maks. do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zam. oraz jego możliwości finansowych.

2. Dostawa obejmuje pojazdy nowe, wyprodukowane w 2023 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

3. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów posiadających jednolite (identyczne) parametry techniczne.

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 020-051860

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

1. Przed. zam. jest dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinans. ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maks. do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zam. oraz jego możliwości finansowych.

2. Dostawa obejmuje pojazdy nowe, wyprodukowane w 2023 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

3. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów posiadających jednolite (identyczne) parametry techniczne.

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

Powinno być:

1. Przed. zam. jest dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinans. ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maks. do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zam. oraz jego możliwości finansowych.

2. Dostawa obejmuje pojazdy nowe, wyprodukowane w 2023 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

3. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów posiadających jednolite (identyczne) parametry techniczne.

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli cena brutto zamówienia gwarantowanego oferty najkorzystniejszej będzie przewyższać kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty przewidującej najkorzystniejszą cenę zamówienia gwarantowanego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: