Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 672715-2022

02/12/2022    S233

Lenkija-Bydgoszcz: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2022/S 233-672715

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Adresas: ul. Ks. J. Schulza 5
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL613 Bydgosko-toruński
Pašto kodas: 85-315
Šalis: Lenkija
El. paštas: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefonas: +48 523045369/387/279
Faksas: +48 523045470
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ i w załącznikach.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09332000 Saulės energijos įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

„Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” na terenie wskazanym w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie działek

Numer działki Obręb Powierzchnia [ha]

10/3 0330 1,2654

3/1 0331 0,251

3/10 0331 0,1475

22/17 0331 0,0008

7/10 0331 0,0018

22/13 0331 0,0317

7/12 0331 0,108

8/4 0330 0,0963

7/22 0330 0,0629

6/8 0330 0,011

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie spisu/ zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie mapy do celów projektowych oraz mapy zasadniczej,

3) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych,

4) wykonanie branżowych projektów technicznych z obliczeniami (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), (projekt branży konstrukcyjno-budowalny m.in. w zakresie konstrukcji wsporczych instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenia oraz dróg, projekt branży elektrycznej m.in. w zakresie stacji transformatorowej i instalacji nN tj. oświetlenie, zasilenie systemów niskoprądowych, projekty branży niskoprądowej m.in. system sygnalizacji pożaru - SSP, system CCTV, system kontroli dostępu – SKD, projekty branży automatyki m.in. w zakresie sterowania pracą instalacji fotowoltaicznej, systemu monitorowania pracy itp.),

5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego (szczegółowego oraz ofertowego), przedmiaru robót - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

6) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej

i 1 egz. w wersji elektronicznej,

7) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni (wraz z uzyskaniem decyzji o wycince drzew/krzewów i wskazaniem nasadzeń zastępczych), projekt budowy drogi dojazdowej, rozwiązania projektowe kolizji uzbrojenia terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, cieplną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami, badania geotechniczne gruntu, itp., z uzgodnieniem ich w organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) w wersji papierowej w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników,

8) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną lokalizacją instalacji fotowoltaicznej - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

9) uzyskanie: warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przygotowanie karty informacyjnej/charakterystyki przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, uzgodnienia organu wydającego warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, decyzji o wycince drzew/krzewów oraz wskazania nasadzeń zastępczych, opinii geotechnicznej i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, (m in. ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska itp.)

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ i w załącznikach.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 360
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonanie całości przedmiotu zamówienia do 360 dni liczonych od dnia zawarcia umowy

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100).

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące i 00/100).

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale IX SWZ pkt 2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

w wysokości nie mniejszej niż 72 000,00 zł (słownie: słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące i 00/100).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inne dokumenty, który w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w SWZ.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej cztery usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego na potrzeby realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 0,9 MW.

2) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

- projektant posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej i elektroenergetycznej obejmującej zakres przedmiotu zamówienia oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z.późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale IX SWZ pkt 3 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci lub przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika budowy.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w SWZ.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Zgodnie z art. 57 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Opis znajduje się w SWZ.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta i 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.01.2023 r. do godziny 13:00.

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia:

36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego uzgodnionej dokumentacji projektowej. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

Szczegóły znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ, w szczególności w załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Szczegóły dotyczące warunków finansowych i uzgodnień płatniczych znajdują się w SWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Wspólne ubieganie się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia.

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2)Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na zasadach wskazanych w Rozdziale VIII SWZ.

3)Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien spełniać co najmniej jeden z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 i 3.

4)Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegółowy opis w SWZ

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SWZ i załącznikach, w szczególności w Załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 04/01/2023
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 03/04/2023
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 04/01/2023
Vietos laikas: 13:05
Vieta:

Otwarcie ofert odbywa się na platformie www.platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj Oferty”. Następnie zamawiający pobiera z platformy na swoje urządzenie wszystkie załączniki złożone przez Wykonawcę.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 1 – Wytyczne do projektowania i realizacji instalacji fotowoltaicznej

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 – Wzory oświadczeń dla Wykonawców

Załącznik nr 6 - Pismo UM Bydgoszcz - instalacja fotowoltaiczna Bydgoszcz - Osowa Góra

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Na podstawie art. 513 Ustawy PZP odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy PZP.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/11/2022