Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 673649-2022

02/12/2022    S233

Lenkija-Varšuva: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2022/S 233-673649

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Adresas: Aleje Jerozolimskie 142 A
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 02-305
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Ostap
El. paštas: Anna.Ostap@it-pkp.pl
Telefonas: +48 224743961
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pkp.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.pkp.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wdrożenie systemu geoinformatycznego dla KODGiK.

Nuorodos numeris: KIZ/2016/WNP-005571
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Wdrożenie systemu geoinformatycznego dla KODGiK.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48600000 Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai
48610000 Duomenų bazių sistemos
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
72212000 Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga
72263000 Programinės įrangos diegimo paslaugos
72268000 Programinės įrangos tiekimo paslaugos
72310000 Duomenų apdorojimo paslaugos
79632000 Personalo mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL Polska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Rzeczpospolita Polska

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie Karty Projektu oraz Planu Projektu – zgodnie z wymaganiami OPZ do Metodyki zarządzania

Projektem,

2) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej (biznesowej i technicznej) oraz opracowanie Dokumentacji

w tym: Koncepcji wdrożenia i Projektu technicznego, dokumentacji szkoleniowej, dokumentacji użytkownika i

administratora technicznego, dokumentacji testów, koncepcji transformacji oraz migracji, koncepcji integracji

oraz innych dokumentów wymaganych w OPZ,

3) wykonanie wdrożenia Systemu KODGiK, działającego na infrastrukturze Zamawiającego, w oparciu o

przygotowaną Dokumentację, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ,

4) wykonania zasilenia Systemu KODGiK w Zasoby KODGiK określone w Załącznikach nr 1 i nr 2 do OPZ

(PKP inwentaryzacja zasobu oraz PKP KODGiK zestawienie ilościowe danych dla wybranych linii), zgodnie z

wymaganiami OPZ,

5) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych oraz administratorów IT Systemu KODGiK

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ,

6) przygotowanie planu startu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi zakresu

oraz czasu jego trwania wynikającymi z założeń OPZ,

7) przeprowadzenie startu produkcyjnego – uruchomienie Systemu w pełni funkcjonalnego zgodnie z

wymaganiami Zamawiającego,

8) dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji obejmujących pełną funkcyjność Systemu KODGiK

wraz z 48 miesięczną Asystą techniczną na korzystanie z Systemu w zakresie oraz na zasadach opisanych w

OPZ,

9) udzielenie Gwarancji jakości przez okres 18 miesięcy na zasadach opisanych w OPZ,

10) świadczenie przez Wykonawcę Usługi wsparcia serwisowego (eksploatacja) oraz Wsparcia

powdrożeniowego zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ, w szczególności z Załącznikiem nr 6 do Umowy –

Harmonogram ramowy usług,

11) Prace rozwojowe zlecane w ramach prawa opcji. Całkowita liczba roboczogodzin, przeznaczonych na

Prace rozwojowe, pozostająca do dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania Umowy wynosi minimalnie 800

roboczogodzin, maksymalnie 2400 roboczogodzin (wysokość zależna od oferty) na realizację prac.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 056-104089

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Wdrożenie systemu geoinformatycznego dla KODGiK.

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
15/03/2017
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Intergraph Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresas: ul. Stawki 40
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 01-040
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 4 054 430.05 PLN

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: odwolania@uzp.gov.pl
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/11/2022

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48600000 Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai
48610000 Duomenų bazių sistemos
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
72212000 Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga
72263000 Programinės įrangos diegimo paslaugos
72268000 Programinės įrangos tiekimo paslaugos
72310000 Duomenų apdorojimo paslaugos
79632000 Personalo mokymo paslaugos
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL Polska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Warszawa

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie Karty Projektu oraz Planu Projektu – zgodnie z wymaganiami OPZ do Metodyki zarządzania

Projektem,

2) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej (biznesowej i technicznej) oraz opracowanie Dokumentacji

w tym: Koncepcji wdrożenia i Projektu technicznego, dokumentacji szkoleniowej, dokumentacji użytkownika i administratora technicznego, dokumentacji testów, koncepcji transformacji oraz migracji, koncepcji integracji

oraz innych dokumentów wymaganych w OPZ,

3) wykonanie wdrożenia Systemu KODGiK, działającego na infrastrukturze Zamawiającego, w oparciu o

przygotowaną Dokumentację, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ,

4) wykonania zasilenia Systemu KODGiK w Zasoby KODGiK określone w Załącznikach nr 1 i nr 2 do OPZ

(PKP inwentaryzacja zasobu oraz PKP KODGiK zestawienie ilościowe danych dla wybranych linii), zgodnie z

wymaganiami OPZ,

5) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych oraz administratorów IT Systemu KODGiK

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ,

6) przygotowanie planu startu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi zakresu

oraz czasu jego trwania wynikającymi z założeń OPZ,

7) przeprowadzenie startu produkcyjnego – uruchomienie Systemu w pełni funkcjonalnego zgodnie z

wymaganiami Zamawiającego,

8) dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji obejmujących pełną funkcyjność Systemu KODGiK

wraz z 48 miesięczną Asystą techniczną na korzystanie z Systemu w zakresie oraz na zasadach opisanych w

OPZ,

9) udzielenie Gwarancji jakości przez okres 18 miesięcy na zasadach opisanych w OPZ,

10) świadczenie przez Wykonawcę Usługi wsparcia serwisowego (eksploatacja) oraz Wsparcia

powdrożeniowego zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ, w szczególności z Załącznikiem nr 6 do Umowy –

Harmonogram ramowy usług,

11) Prace rozwojowe zlecane w ramach prawa opcji. Całkowita liczba roboczogodzin, przeznaczonych na

Prace rozwojowe, pozostająca do dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania Umowy wynosi 2400 roboczogodzin na realizację prac.

12) dostosowanie Systemu KODGiK do zmian w prawie w zakresie prowadzenia baz danych geodezyjno-kartograficznych tj:

a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - Dz.U. z 2021 poz. 1341;

b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - Dz.U. z 2021 poz. 1374;

c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - Dz.U. z 2021 poz. 1385;

d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz.U. z 2021 poz. 1390 .

Dostosowanie Systemu KODGiK do aktualnego stanu prawnego wynikającego z rozporządzeń, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzone w ramach odrębnej Fazy L .

13) dostosowania oprogramowania aplikacyjnego Systemu KODGIK do nowych wersji oprogramowania operacyjnego i bazodanowego.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pabaiga: 31/05/2023
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 5 380 292.55 PLN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Intergraph Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresas: ul. Stawki 40
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 01-040
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Zmiana zakresu przedmiotu Umowy w związku z dodaniem odrębnej Fazy (Faza L) polegającej na dostosowaniu Systemu SMOK do zmian w prawie, w zakresie prowadzenia baz danych geodezyjno - kartograficznych, obowiązujących od 31.07.2021 r. oraz podniesieniu wersji systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise Server do wersji 15.3 wraz z najnowszymi Service Pack, upgrade klastra SUSE Linux Enterprise High Availability Extension do wersji 15.3 oraz podniesienia wersji bazy danych Oracle do wersji 19c (lub wyższej) - na środowisku testowym oraz produkcyjnym systemu SMOK ze względów bezpieczeństwa oraz dostosowanie Systemu SMOK do nowych wersji systemów operacyjnych i baz danych: Windows 2022, SUSE Linux Enterprise Server i bazy danych Oracle 19c (lub wyższej) . Stosowna zmiana wprowadzona w § 2 ust. 2 pkt 12, § 3 ust. 2 pkt 10, § 5 ust. 5 pkt 2) Umowy oraz § 2 ust. 2 pkt. 13 Umowy, wraz z odpowiednią modyfikacją w obrębie terminów realizacji poszczególnych Faz.

Z uwagi na rozszerzenie przedmiotu i wydłużenie czasu realizacji Umowy o dodatkową Fazę L, o której mowa powyżej wprowadza się zmianę warunku płatności o której mowa w § 12 ust. 7 Umowy tj. zapłaty 30% wynagrodzenia za realizację Faz A-J z dostarczenia Protokołu Odbioru Końcowego, który wg zmienionego zakresu Umowy obejmie również Fazę L, na dostarczenie Protokołów Odbioru Faz A-J oraz Protokołu Odbioru potwierdzającego bezawaryjne działanie Systemu dla wszystkich KODGiK.

Z uwagi na zmianę przepisów prawa w obszarze wpływającym na rozliczenia z Wykonawcą, dokonuje się zmian w zakresie wynagrodzenia §12 ust. 1, 2 oraz § 12 Umowy o dodatkowe ustępy 18 i 19. (dostosowanie postanowień Umowy w zakresie rozliczeń z Wykonawcą i harmonogramu płatności do obowiązujących przepisów prawa).

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Konieczność dostosowania Systemu KODGiK do zmian w prawie w zakresie prowadzenia baz danych geodezyjno-kartograficznych, które w istotny sposób wpływają na sposób wykonania przedmiotu umowy (Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z lipca 2021 r.)Konieczność realizacji prac dostosowawczych (Faza L), których konieczność wykonania wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania, mając na uwadze zakres zmian wynikający z tych zmienionych przepisów. Zmian tych, nawet przy dołożeniu należytej staranności, nie dało się zatem przewidzieć przed złożeniem oferty.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 4 054 430.05 PLN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 5 368 292.55 PLN