Usługi - 68924-2017

23/02/2017    S38    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2017/S 038-068924

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
Kraków
31-571
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bednarczyk
Tel.: +48 123491103
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl
Faks: +48 122909960
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.arm.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków.

Numer referencyjny: ARM/3/2017
II.1.2)Główny kod CPV
50000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w TAURON Arena Kraków usług w zakresie konserwacji urządzeń i systemów: część 1 – systemy automatyki pożarowej, część 2 – wentylacja oddymiająca, część 3 – stolarka drzwi i bram, część 4 – system trybun składanych.

Zamówienie obejmuje również dostawę, wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp. (określonych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchowej (DTR)). Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się podmiotami lub/i specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, licencje, certyfikaty itp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 456 055.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja systemów automatyki pożarowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000
50711000
50712000
50720000
50532000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja systemów automatyki pożarowej: instalacja tryskaczowa, instalacja hydrantowa, instalacja gaszenia gazem, oświetlenie awaryjne – centralne baterie, dźwiękowy system ostrzegania, klapy ppoż i baterie klap, automatyka instalacji oddymiania, system SAP.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie części 1:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują następujące usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów automatyki pożarowej:

— konserwacje systemów SAP składających się z co najmniej 1500 czujek detekcji pożaru każdy, w tym testy czujek SAP,

— konserwacje systemów DSO składających się z co najmniej 200 głośników każdy,

— konserwacje systemów gaszenia składających się co najmniej z 200 tryskaczy każdy, w tym testy zaworów alarmowych instalacji tryskaczowej,

— testy falowników wentylatorów oddymiających,

każda z wymienionych usług w co najmniej dwóch różnych obiektach użyteczności publicznej (budynkach użyteczności publicznej lub zespołach budynków użyteczności publicznej), z których każdy winien posiadać kubaturę co najmniej 100 000 m3, instalację elektryczną o mocy przyłączeniowej co najmniej 1 MW oraz powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 1500 osób. Wartość takich usług w co najmniej dwóch z obiektów wskazanych na potwierdzenie wymogów opisanych powyżej nie może być mniejsza niż 65 000 PLN brutto każda;

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 5. urządzenia elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 770 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium w przypadku złożenia oferty na część 1: 6 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja wentylacji oddymiającej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50711000
50712000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja wentylacji oddymiającej: wentylatory oddymiające, system Isway.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie części 2:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują następujące usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów wentylacji oddymiającej:

— konserwacje systemów wentylacji oddymiającej składających się z co najmniej 3 obszarów różnicowania ciśnień (np. klatek schodowych) każdy,

— konserwacje systemów wentylacji oddymiającej, każdy składający się z co najmniej 3 wentylatorów o wydajności co najmniej 50 000 m3/h każdy,

każda z wymienionych usług w co najmniej dwóch różnych obiektach (budynkach lub zespołach budynków). Wartość takich usług w co najmniej dwóch z obiektów wskazanych na potwierdzenie wymogów opisanych powyżej nie może być mniejsza niż 15 000 PLN brutto każda;

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 172 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium w przypadku złożenia oferty na część 2: 1 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja stolarki drzwi i bram

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50712000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja stolarki drzwi i bram: stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, bramy rozwierane, bramy rolowane, drzwi i bramy pożarowe.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie części 5:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują następujące usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń w zakresie konserwacji stolarki drzwi i bram p.poż i oddzieleń p.poż w co najmniej dwóch różnych obiektach użyteczności publicznej (budynkach użyteczności publicznej lub zespołach budynków użyteczności publicznej). Każdy z tych obiektów powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 1 500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 100 sztuk drzwi p.poż. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7.6.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów – § 3 pkt 2 i 3. Wartość usług w każdym z obiektów nie może być mniejsza niż 30 000 PLN brutto;

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 309 455.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium w przypadku złożenia oferty na część 3: 3 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja systemu trybun składanych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50712000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja systemu trybun składanych: trybuny teleskopowe i demontowalne, krzesełka – standard, podwyższony standard, zespoły krzesełek.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie części 6:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują następujące usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie co najmniej dwóch systemów trybun składanych, z których każdy posiada co najmniej 1000 miejsc siedzących na trybunach i co najmniej jeden posiada co najmniej jedną trybunę, której składanie odbywa się poprzez stały system elektryczny. Wartość usług dla każdego z systemów nie może być mniejsza niż 20 000 PLN brutto;

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 203 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium w przypadku złożenia oferty na część 4: 2 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

b) w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wskazane w punkcie a dotyczące tego podmiotu.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny doklument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia oraz skierowania do realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Szczegółowe brzmienie odpowiednich warunków zostało podane w sekcji II.2.4 ogłoszenia w odniesieniu do każdej części zamówienia. Przy czym ilekroć mowa tam o budynku użyteczności publicznej, należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W zakresie warunku doświadczenia, w przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług już wykonaną.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

b) w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu – dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą) oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wskazane w punkcie 6.1.1 dotyczące tego podmiotu.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia;

b) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt b zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełnienia warunku skierowania do realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, poziom C, sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2019.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Odnośnie dokumentów wymienionych w sekcji III.1 – szczegółowe informacje dotyczące zakresu, formy i sposobu składania dokumentów, w tym dokumentów, które składają Wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawcy mający siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy polegający na potencjale podmiotów trzecich i te podmioty – zawarte są w punkcie 6 SIWZ.

2. Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, portiernia (przy wejściu nr 1 od ul. Lema).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017